Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki İbrahim Aydemir, Erzurum Milletvekilimiz ile İbrahim Aydın, Antalya Vekilimiz hep karışıyor. Ben bundan çok mutluyum. Plan ve Bütçe Komisyonunda da beraber çalışıyoruz. Yani bu şeyler oluyor, ben çok mutluyum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Görüşmekte olduğumuz 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde başta vergi kanunlarında olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ve bir süredir beklenen toplumsal ihtiyaçlara çözüm getiren düzenlemeler yer almaktadır. Birinci bölümde yer alan düzenlemeler hakkında çok da detaya girmeden, neler getiriliyor, bunlara değinmek istiyorum.

Birinci bölümde genel itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımındaki kadastral yollar hazine adına tescil edilmektedir.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması öngörülmektedir. Böylece fon yapısı güçlendirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin yüzde 70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmekte; istisna oranının yüzde 100'e kadar artırılması veya sıfıra kadar indirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir.

Değerli milletvekilleri, yine çiftçilerimiz tarafından da beklenen bir düzenleme olan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi istisna süresi 31/12/2023'e uzatılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesi imkânı getirilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askerî hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre uzatılmakta.

Büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin unvanların Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam etmesi öngörülmektedir.

Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültesine bağlı döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin ödenmemiş borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, KDV istisnalarına gelince: "Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin..." "...yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri..." ibaresi eklenmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den istisna tutulmaktadır.

Yabancı paraya dayalı olarak yapılan ve hizmetlerde ortaya çıkan kur farkının KDV matrahına dâhil edilmesi öngörülmektedir.

Yine, kentsel dönüşüm projelerinde trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların hazineye devir ve teslim işlemlerine ilişkin KDV istisnasının süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İmalat sanayisine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında indirim yoluyla telafi edilmeyen KDV'lerin izleyen yıl içinde mükellefin talebine binaen mükellefe iade edilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Yine, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan mera alanlarının tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesinin ilk defa içinin doldurulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye, 2002 yılından sonra gerçekleştirdiği dönüşümü sosyal devlet niteliğinde de göstererek gerçek manasıyla sosyal devlet olma yolunda büyük mesafeler katetmiştir. Sosyal yardımların birincil amacı, ihtiyaç sahiplerinin farklı gereksinimlerinden dolayı ortaya çıkan hak mahrumiyetlerini ortadan kaldırmak ve yoksulluğu azaltmaktır. Bu yasayla, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için bin TL'lik alt sınır belirlenecek.

Evet, sayın milletvekilleri, ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan....

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika ilave ediyorum.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) ...ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum.

Sözlerimi burada tamamlarken görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydın.