Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA ESİN KARA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Temel kanun olarak görüşülen kanun teklifinin birinci bölümünde 24 madde yer almakta olup bu maddelerde, bazı bakanlık ve kurumların ihtiyacı olan ve çeşitli toplum kesimlerine bazı hak ve imkânlar getiren düzenlemeler yapılmaktadır.

Teklifin 1'inci maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yolların hazine adına tescil olunması düzenlenmektedir. Böylelikle kışla arazilerinin imar uygulamasında kadastral yolların kapanması neticesinde belediye adına oluşan hisselerin doğrudan hazineye tescili amaçlanmaktadır.

Teklifin 2'nci maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında göreve yeni başlayacak memurların, görevleri süresince Polis Bakım ve Yardım Sandığına daimi olarak ortak olmaları öngörülmekle birlikte, 27 Aralık 2018 tarih ve 7159 sayılı Kanun'la bu düzenleme yapıldığından maddenin, teklif metninden çıkarılması gerekmektedir.

Teklifin 3'üncü maddesinde, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri yoluyla elde ettikleri gelirlerin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması düzenlenmektedir.

Teklifin 4'üncü ve 5'inci maddelerinde, kamu kurum ve kuruluşları hariç, Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu ücretlerin gelir vergisinden istisna hükümlerinde uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70'i, gelir vergisinden istisna edilmektedir. Esasen, bordrolu çalışanların ücret gelirleri üzerinde ağır vergi yükü bulunmaktadır. Asgari ücretlinin bile, vergi tarifesinden dolayı vergi oranları yükselmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ücretin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin gözden geçirilmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergi dışı bırakılması görüşündeyiz. Ayrıca, asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini savunuyoruz.

Teklifin 6'ncı maddesinde, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair gelir ve kurumlar vergisi istisnası süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

Teklifin 7'nci maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemenin herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bazı harekâtlarda veya yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi düzenlenmektedir.

Teklifin 8'inci ve 9'uncu maddelerinde, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlığının kariyer meslek olduğu hususundaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamada kariyer uzmanlıkla ilgili bazı sorunlar da bulunmaktadır. Mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonrasında atanan gelir uzmanları, defterdarlık uzmanları, Millî Emlak uzmanları, mali hizmetler uzmanları gibi kariyer mesleklerinin de Anayasa'nın eşitlik ilkesi, hakkaniyet ve adalet ilkeleri açısından diğer uzmanlarla aynı statüde bulunması gerekmektedir. Kariyer meslek olduğu hâlde merkez-taşra ayrımı yapılarak mağdur edilen uzmanların özlük hakları, diğer kariyer uzmanlıklarla eşit hâle getirilmelidir.

Ayrıca, Maliye ve Gelir İdaresi teşkilatında kurum içi uzmanlık sınavları açılmalı ve sınavlar sürekli hâle getirilmelidir.

Sivil savunma uzmanları da emsali personelle aynı haklara sahip bulunmamaktadır. Mevzuatla denk tutuldukları şube müdürü kadrosuna göre daha düşük ücret alan sivil savunma uzmanlarının özlük hakları, çalışma koşullarına uygun belirlenmemiştir. Ayrıca, aynı kadroda kurumlar arası ücret farklılıkları bulunmaktadır. Sivil savunma uzmanlarının statüleri düzeltilerek özlük hakları iyileştirilmelidir.

Değerli milletvekilleri, teklifin 10'uncu maddesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkân tanınmaktadır.

Teklifin 11'inci maddesinde, Millî Savunma Bakanlığında askerî hâkimler hakkında disiplin cezası vermeye yetkili komisyonda, müsteşara verilen yetkilerin ilgili bakan yardımcısı tarafından kullanılması, askerî hâkimlerin tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin sürenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması ve askerî hâkimlerin, diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilmesine imkân tanınması düzenlenmektedir.

Teklifin 12'nci maddesinde, Cumhurbaşkanı tarafından büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilen büyükelçilik unvanının, geri alınmadığı müddetçe devam etmesi öngörülmektedir.

Teklifin 13'üncü maddesinde, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ve bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin, döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenmesi düzenlenmektedir.

Teklifin 14'üncü, 15'inci ve 16'ncı maddelerinde, İstanbul Bilim Üniversitesinin adının Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesine dair düzenlemeler yapılmaktadır.

Teklifin 17'nci maddesinde, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin görev ve yetkilerinin kanunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yer alması söz konusu olduğundan bu kapsamda değişiklikler yapılmaktadır.

Teklifin 18'inci maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin teslim ve ifası ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi, katma değer vergisinden müstesna tutulan teslim ve hizmetler arasına dâhil edilmektedir.

Teklifin 19'uncu maddesinde, yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde oluşan kur farklarının katma değer vergisi matrahına dâhil edilmesi düzenlenmekte, bu suretle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Teklifin 20'nci maddesinde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağına yönelik hükümlerin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesiyle yapılan devir işlemlerinin tamamlanmamış olması dikkate alınarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Teklifin 21'inci maddesinde, imalat sanayisine yönelik yatırımlarla ilgili katma değer vergisi ve kurumlar vergisi teşviklerine dair uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi düzenlenmekte ve bu sürenin beş yıla kadar uzatılabilmesi konusunda yetki verilmektedir.

Teklifin 22'nci ve 23'üncü maddelerinde ülke ihtiyaçları çerçevesinde uluslararası iyi uygulamalar da dikkate alınarak Finansal İstikrar Komitesi, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi" adıyla yeniden yapılandırılmakta ve görev tanımları yapılmaktadır.

Teklifin 24'üncü maddesinde, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan arazilerin jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacının değiştirilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu kanun teklifimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)