Konu:17-25 Aralığın hem işçi hakları açısından hem milletvekillerinin ve Parlamentonun saygınlığı açısından hem de demokrasi açısından son derece önemli olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:17/12/2018


17-25 Aralığın hem işçi hakları açısından hem milletvekillerinin ve Parlamentonun saygınlığı açısından hem de demokrasi açısından son derece önemli olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, galiba sistem sorunu devam ediyor dünden beri bu söz istemeyle...

BAŞKAN - Yok, orada bir açıklama yapayım Sayın Bilgen: Sisteme 30 kişi girdikten sonraki girişler görünmüyor. Sizin işaret etmeniz yeterlidir grup başkan vekili olarak, ben buradan söz vereceğim, mikrofonu açtıracağım.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yok, biz dün oturumu yöneten Sayın Şentop'la bunu sistem sorunu olarak tartıştığımız için, o ironi için sadece yaptım.

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, bugün 17 Aralık. 17-25 Aralık daha önce burada bulunan birinci grup haricindeki neredeyse tüm partilerin "yolsuzluklarla mücadele haftası" gibi ele alıp değerlendirdiği bir dönüm noktasıydı. Elbette ki hem delillerin toplanması hem medyaya sunulması itibarıyla niyeti, amacı, usul ve hukuk açısından kabul edilemez birçok boyutu olmakla birlikte, işin esasına dair yolsuzluk konusuna yaklaşımla ilgili ciddi bir yaklaşım, ciddi bir perspektif sorunumuz var.

Darbeler ile yolsuzluklar arasındaki ilişkiyi Türkiye 17-25 Aralıktan beri tersine kuruyor. Sanki yolsuzluğu örtmek, yolsuzluk yapanlarla ilgili soruşturma ve yargılama sürecini işletmemek rejimi korumak gibi tarif ediliyor. Oysa, dünyanın bütün demokrasilerinde paradigma tam tersidir. Yolsuzlukla mücadele, demokrasiye sahip çıkmaktır. Şeffaflık, demokrasidir ama yolsuzluklarla mücadele konusunda zaaf göstermek de siyaset üzerinde vesayet mekanizmalarının kurulmasına zemin oluşturmaktır. Darbeyi bir kere püskürtebilirsiniz ve bu yolsuzluk iddiaları darbeye zemin oluşturmak için yapılmış bile olsa sonuçta yeniden darbe koşullarını oluşturacak gelişmelere muhatap ve maruz kalırsınız. Dolayısıyla 17-25 Aralığı doğru okumak, doğru değerlendirmek ve bu konuda çifte standartsız hareket etmek zorundayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - O günkü telefon dinlemelerinin usule aykırı olması nasıl önemliyse aynı yapıların aynı yöntemlerle, yine usulsüz telefon dinlemelerinin bugün yargılama süreçlerinde dosyalarda delil olarak tutuluyor olması elbette ki kabul edilemez bir durumdur.

Yine, o gün sayın bakanların yargılanmaması gerektiği konusunda bu çatıda bir karar verildi ama hemen arkasından da bizim milletvekillerimizin tamamen "düşünce açıklaması" diye tarif edilebilecek sözleri yargılama konusu oldu ve Anayasa'nın -ek- 20'nci maddesiyle yargılama süreci başlatıldı.

Son olarak da Sayın Başkan, 17-25 Aralık ve yolsuzluk konusu aslında doğrudan işçilerin yaşadıkları ölümlerle ilişkilidir çünkü bu ülkede uzun bir süredir komisyonculuk ve rüşvet âdeta devletin iş yapma, yaptırma biçimine dönüşmüştür.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Firmalar kâr payları düşünce bunu işçiyi daha çok çalıştırmak, kendi kârından yaptığı feragati, komisyon payını işçinin hakkından, alın terinden alarak telafi etme yoluna gitmektedir ki bu da daha uzun mesaileri, dikkatsizliği, ölümleri beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 17-25 Aralık hem işçi hakları açısından hem milletvekillerinin ve bu Parlamentonun saygınlığı açısından hem demokrasi açısından son derece önemlidir, son derece kritik bir öneme sahiptir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bilgen.