Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:30
Tarih:12/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği üzere, 9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde madenlerin hüküm ve tasarrufu devlete ait olup ülkemizdeki madenlerin ruhsatlandırılması ve denetimi görevi, madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 sayılı Maden Kanunu gereği, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ülkemiz tabii kaynaklarının çatı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden başlıcalarını tabii kaynaklarla ilgili araştırma izni, arama, işletme ruhsatı, işletme izni vermek, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme, faydalanma haklarını vermek, izin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip etmek, faaliyetleri işletme, işletme güvenliği ve işletme projesine uygunluk açısından denetlemek, kaynak ve rezervlerin uluslararası standartlarda raporlanmasını sağlamak, tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek şeklinde sıralayabiliriz.

Dünya üzerinde ticareti yapılan 90 maden çeşidinden 77'si Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'nin toplam kömür kaynağı yaklaşık 20 milyar ton olup bunun 1,5 milyar tonu taş kömürü ve metalürjik kömür olarak Zonguldak'ta bulunmaktadır, geriye kalan 17 milyar ton ise linyit kömürüdür ve bunun yüzde 88'i termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmakta, yüzde 12'si ise konut ve sanayide kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, önemli madenleri de 320 ton altın, 4 milyon ton metal bakır, 1,5 milyar ton demir, 41 milyon ton krom, 2 milyar ton sodyum sülfat, 1,9 bin ton uranyum olarak sıralayabiliriz. Başlangıçtan günümüze kadar Türkiye'de 154 milyon ton petrol ve 16 milyar metreküp doğal gaz üretilmiştir. Bu miktar petrolün bugünkü fiyatlarla ülke ekonomisine katkısı ise 72 milyar Amerikan dolarıdır.

Havza ve kuşak madenciliğinin geliştirilmesi ve yeni maden yataklarının bulunabilmesi adına Türkiye'nin dört bir köşesinde yürütülen sondaj çalışmalarımız da mevcuttur. Maden ve enerji kaynaklarımızı uzun vadede güvence altına almak, ekonomik büyümeye katkıda bulunmak amacıyla gerek yurt içi Karadeniz Ereğli, Zonguldak havzası, Batı Karadeniz'deki çalışmalarımız gerekse yurt dışı Sudan, Özbekistan'da bulunan MTA birimlerimizin çalışmaları da bu alanda büyük bir önem arz etmektedir.

Bu verilere karşın, madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki payının yaklaşık yüzde 1 olduğu değerlendirildiğinde, sektörün potansiyelini henüz yeterince ortaya koymadığı görülmektedir. Amacımız, orta ve uzun vadede kademeli olarak yüzde 1'lik payın yüzde 5'e çıkarılmasıdır. On altı yıllık iktidarımızın amacı, tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi, tabii kaynaklar sektörünün de her yönüyle geliştirilmesini sağlamaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından 2017 yılında ortaya konulan Millî Enerji ve Maden Politikası'nda madencilik için yeni bir model başlatılmıştır. Bu modelde sektörde AR-GE ve teknoloji merkezli bir yapı öne çıkarılmıştır. Bugüne kadar, Türkiye'de çıkarılan madenler işlenmesi için yurt dışına gönderilmekte ve işlenen bu ürünler yüksek fiyatlarla ülkemize geri dönmekteydi. Bu sistemle ülkemizde çıkarılan madenler yine ülkemizde zenginleşecek ve böylece ham madde veya ara madde olarak ithal edilmesinin önüne geçilmiş olacaktır. İstihdama ve sektörün gayrisafi yurt içi hasıladaki payının büyümesine katkı sağlayacak bu model, ortaya konacak katma değerle Türkiye'nin cari açığının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

POLAT TÜRKMEN (Devamla) - Sonuç olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla ülkemizin tabii kaynaklarından olan maden, petrol, doğal gazın, uluslararası standartlarda yüksek teknolojili birçok yeni teşvik mekanizması geliştirilerek millî enerji ve maden politikası çerçevesinde üretimi artacak ve gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı büyüyerek ekonomimize maksimum düzeyde katkı sağlanmış olacaktır.

Bu duygularla 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Genel Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)