Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN KIRCALI (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay Başkanlığı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlarım.

Bütçe, yasama organı tarafından yürütme organına kamu gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılması için izin ve yetki verilmesini düzenleyen kanunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe hakkını kullanırken, vatandaş adına kamu gelirlerini toplama ve bu gelirleri harcama konusunda yürütme organına verdiği yetkinin uygulanmasının sonuçlarını da Sayıştay aracılığıyla denetlemektedir. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde yüz elli altı yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip Sayıştayın rolü çok büyüktür. Sayıştay, Yüce Meclis adına yaptığı denetimleri dürüst, ön yargıdan uzak, tarafsız ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir şekilde planlamakta ve yürütmektedir. Sayıştay kamu yönetiminin saydamlığına ve hesap verilebilirliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir, denetimlerinde bilişim teknolojisinden azami ölçüde yararlanmaktadır, denetim ve raporlama kapasitesini sürekli olarak da geliştirmektedir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklenti ve ihtiyaçlarını da her zaman dikkate almaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu mali yönetimi ve denetiminin ön yargıdan uzak, dürüst, şeffaf ve uluslararası denetim standartlarına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için AK PARTİ hükûmetlerince birçok reforma da imza atılmıştır. 2004 yılında Anayasa'nın 160'ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, askerî malların hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın Sayıştayca denetlenmesinin önü açılmıştır. 2005 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle mahalli idarelerin denetlenmesinin doğrudan Sayıştay tarafından yapılabilmesi imkânı geliştirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. Siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay tarafından yapılmasını sağlayan 6216 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştaya devredilerek denetim tek çatı altında toplanmıştır. Kamu kaynağı kullanan kuruluşların Sayıştay tarafından denetiminin kapsamı da genişletilmiştir. 832 sayılı Kanun yalnızca uygunluk denetimi yapmaya imkân verirken 6085 sayılı Kanun'la Sayıştay uygunluk denetiminin yanında performans ve mali denetim de yapar hâle getirilmiştir. Yine, 6085 sayılı Kanun'la raporlama fonksiyonu güçlendirilerek kamuoyuna açıklama zorunluluğu da getirilmiştir.

Tüm bu reformlar doğrultusunda, hesap verilebilir, dünya standartlarında bir denetim süreci işlemeye başlamıştır. Kamu harcamalarında verimlilik sağlanarak israf önlenmiş, kalkınmanın hızlanması ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin de önü açılmıştır. Devlet ile vatandaş arasında güven duygusu oluşmuştur. Saydam bir bütçe ve saydam gelir, gider denetim mekanizması da bina edilmiştir.

Değerli milletvekilleri, 2017 yılı denetim programı kapsamında 5018 sayılı Kanun'a tabi merkezî yönetim bütçesinin yüzde 99'u, sosyal güvenlik kurumları bütçesinin yüzde 100'ü, mahalli idareler bütçesinin de yüzde 73'ü denetlenmiştir. Artık, milletimiz adına büyük bütçeler yapan bir Türkiye var. Gelirini, giderini öngörebilen, şeffaf ve denetlenebilir, kamuoyunun her an ulaşabileceği bir saydamlıkla yürütülebilen bir denetim mekanizması vardır. Geçmişi, birikimi ve hizmetleriyle devlet geleneğimizde önemli bir yeri bulunan Sayıştay Başkanlığı, yüksek denetim kurumlarının uluslararası bölgesel organizasyonlarıyla da sıkı bir iş birliği içerisindedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 yılı kesin hesabında Sayıştayın 257 milyon tutarındaki toplam ödeneğinin 217 milyonu kullanılmıştır. Sayıştayın Stratejik Plan ve Performans Programı'nda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nde öngörülen toplam ödenek tutarı 367 milyon liradır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kırcalı, devam edin, buyurun.

ORHAN KIRCALI (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Yüksek vazife anlayışıyla kararlı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımız önümüzdeki dönemde de aziz milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getirecektir.

Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk bütçesinin ülkemize, milletimize ve Sayıştay Başkanlığımıza hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.