Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:29
Tarih:11/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ARSLAN (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin bütçesi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi ve televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, aziz milletimiz 2002 yılından bu yana AK PARTİ'yi iktidara getirmiş ve AK PARTİ hükûmetlerimiz 16 tane bütçe hazırlamıştır. Geçtiğimiz yıl yapılan Anayasa değişikliğiyle bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığına tevdi edilmiştir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ilk bütçemizin memleketimiz için hayırlı olmasını diliyor, partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, anayasa mahkemeleri, hukukla ilgili temel ilkelerin toplandığı anayasaları gözeten ve ihtilafları konusunda son sözü söyleyen kurumlardır. İsimleri farklı olsa da bu işleve sahip kurumlar günümüz devletlerinin birçoğunda bulunmaktadır. Ülkemizde 1961 Anayasası'yla sisteme girmiş, bugüne kadar birtakım yasal düzenlemelerle görevine devam etmiştir. Bildiğimiz üzere Anayasa Mahkemesinin yasaların Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesi, siyasi partilerin denetlenmesi ve Yüce Divan gibi 3 temel görevi vardır.

Değerli milletvekilleri, bizler "Adalet mülkün temelidir." diyerek devletin odağına adaleti yerleştiren bir medeniyetin mensupları olarak güvenliğin, huzurun ve ekonomik büyümenin adaletin tesis edilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu manada, milletimizin demokratik tercihleriyle iktidara gelen AK PARTİ hükûmetleriyle birlikte özellikle Türkiye'de son on yılda demokratikleşme alanında çok ciddi gelişmeler olmuştur. Temel hak ve özgürlükler ve hukuk devleti zemininde ciddi reformlar ve yapısal değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bunlardan birisi de 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen bireysel başvuru hakkıdır. Bireysel başvuru kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun yoludur. Temel amacı hak ihlaline neden olan durumları tespit ederek kamu makamları tarafından giderilmesini sağlamaktır, yeni ihlallerin ortaya çıkmasını engellemektir. Bireysel başvuru Türk hukuk sistemine önemli yenilikler getirmiş, Anayasa Mahkemesi sadece normların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıkmıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştığı ihlallerin yasal yolların tüketilmesinin ardından doğrudan ele alarak topluma dokunan bir yargı organı hâline gelmiştir. Bu kapsamda bireysel başvuru uygulamasının başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden bu yılın 30 Eylül tarihine kadar toplam bireysel başvuru sayısı 201.547'dir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruların yaklaşık yüzde 80'inini karara bağlamıştır. Toplam karara bağlanan dosya sayısı 161.084'tür. Bu dosyaların yüzde 79'u kabul edilemezlik kararı, yüzde 7'si idari ret kararıdır, yüzde 12'sine birleştirme kararı verilmiş, yüzde 2 oranında başvuruya ise hak ihlali kararı verilmiştir. Bu durum hak ihlalinin son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Bireysel başvuru uygulamasının yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı kurulmuştur. 2013 yılından itibaren faaliyet gösteren bu Komisyona bugüne kadar 8.865 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 8.831'i karara bağlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu Komisyonu iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve yapılan birçok başvuruyu İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna başvurulabileceği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur. Yapılan bu düzenlemelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular azalmış, ülkemiz uluslararası hukuk uygulamalarında itibar kazanmıştır.

Bireysel başvuru sonrasında yapılan düzenlemeyle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı artırılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisine Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi verilmiştir.

Bu düşüncelerle, Anayasa Mahkemesinin ve diğer tüm kurumlarımızın bütçelerinin memleketimiz için hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arslan.