Konu:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:06/12/2018


Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ESİN KARA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 16 sıra sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin 22'nci maddesi için verilen önergemiz üzerinde söz almış bulunmaktayım.

Konuşmama başlamadan önce, dün elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Sinop ili Durağan İlçe Başkanımız Osman Yıldırım ve Durağan eski Belediye Başkanımız Ali Dalkılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiamıza başsağlığı dilerim, İlçe Başkan Yardımcımız Hayrettin Ateş'e acil şifalar dilerim.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği kapsamında ara buluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ara bulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiye "ara bulucu" denilmektedir. Ara buluculuk, sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesine bir ek yapılarak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na bağlı çalışan meslek mensuplarına da ara buluculuk yapma hakkı verilmelidir çünkü bir serbest muhasebeci mali müşavir, bir yeminli mali müşavir olabilmek birçok meslek dalına göre daha zor olmaktadır. Dört yıllık ya da beş yıllık üniversite eğitiminin arkasından adayın karşısına serbest muhasebeci mali müşavirlik staja başlama sınavı çıkmaktadır. Üç yıl süren stajın ara dönemlerindeki sınavların ardından staj sonunda serbest muhasebeci mali müşavirlik yeterlilik sınavları yapılmakta, sekiz tane yazılı sınavda başarılı olan serbest muhasebeci mali müşavir olabilmektedir. On yıllık tecrübe ve on yazılı sınavın ardından yeminli mali müşavirlik hizmeti yapılabilmektedir.

İktisadi ve idari bilimler fakültesinde medeni hukuktan ticaret hukukuna, iş hukukundan borçlar hukukuna, vergi hukukundan idari yargılama usulü hakkındaki hukuka kadar birçok hukuk dalında eğitim gören, 3568 sayılı Yasa'ya tabi çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, tüm vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hâkim olarak çalışmaktadırlar. Meslek mensupları, ticaret, iş ve vergi mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapmaktadırlar. Mesleğin uzmanlık alanları ticaret hukuku, iş hukuku, vergi hukuku ve mevzuatlarını kapsamakta olup günlük mevzuat değişikliklerini devamlı takip etmekte ve değişiklikleri mükellefleri vasıtasıyla anında uygulamaktadırlar. Sermaye piyasası, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı kapsamında olan davalarda ara buluculuk yapmak serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin en tabii hakkıdır. Alanında yeterli ihtisas ve eğitime sahip olan meslek mensupları, mesleki görüş ve mesleki yargılarıyla uzlaştırmacı olarak, bilirkişi olarak, konkordato komiseri olarak hukuka yardımcı olabilirken ara bulucu olarak bu alanda hizmet verememeleri kabul edilemez bir gerçektir.

Konkordato konusunda hazırlanan, bugün görüşmüş olduğumuz yasal düzenlemelerde, konkordato talep eden şirketler ile alacaklılar arasında doğan ticari uyuşmazlıkların önce ara buluculuk müessesesi tarafından çözülmesi imkânı sağlanmaktadır. Bugün ticari olayların mutfağında mali müşavirler vardır. Konuyu analiz edip doğru karar verilmesinde ve hukukçuyla birlikte veya ayrı hizmet vermesinde uyuşmazlıkların hızla çözüleceğine inanmaktayım. Kaldı ki işçi-işveren uyuşmazlıklarında, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai gibi sorunların çözümünde mali müşavirlerin mesleki yargısı uyuşmazlıkların çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesine yapacağımız bir ekle 3568 sayılı Yasa'ya tabi meslek mensuplarına ara buluculuk hakkı verebiliriz. Böylece, ara buluculuk faaliyetiyle yasama amacına ulaşmış olup, ara buluculuk faaliyeti teknik bilgiye dayanan meslek mensuplarınca kısa sürede yerine getirilmiş olacaktır hem de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ESİN KARA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Kara, bir dakika daha ilave edeyim.

ESİN KARA (Devamla) -...yıllardır uzmanlık alanlarında bir ilerleme bekleyen meslektaşlarıma yasama olarak katkıda bulunmuş oluruz.

Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.