Konu:Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:28/11/2018


Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ESİN KARA (Konya) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 15 sıra sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesi için verilen önergemiz üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

25 Kasım 1917, merhum Başbuğ'umuz Alpaslan Türkeş'in doğum günüydü. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün bizlere emanetiyse Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları, Türk İslam davasının lideri Başbuğ'umuzun bizlere emanetidir. Emanetin namusumuzdur, iyi ki doğdun Başbuğ'um, iyi ki doğdun Türk İslam davasına adanmış çileli ömür.

Seçim bölgem olan Konya hava kirliliği bakımından Türkiye'nin en kirli illerinden biridir. Başlıca kirlilik sebepleri olarak Konya'nın coğrafi konumu, bina ısınmalarında kömür kullanımı, fırınlarda odun ve türevlerinin kullanılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerde atıkların yakıt olarak kullanılması, motorlu araçlardan çıkan gazlar, sanayi firmalarının çevre kirliliğiyle ilgili yeterli önlemleri alamamaları sayılabilir.

Başka bir çevre sorunumuz Konya havzasının çölleşmesidir. İçme suyu, tarımsal sulama, endüstriyel su temini, rekreasyonel su kullanımları nedeniyle göl ve yer altı sularımız hızla tükenmektedir.

Türkiye çölleşme haritasında en fazla çölleşmenin yaşandığı bölge Konya Karapınar'dır. Konya Karapınar'da bulunan, doğal sit alanı olarak ilan edilen Meke Krater Gölü 2016 yılında kurumuştur. Artık, haritalarımızda "Meke Gölü" diye bir göl bulunmazsa yeridir.

Beyşehir Gölü'müz kirlilik ve suyun azalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün tabanı neojen göl tortularıyla doludur. Göl havzasında 4 ilçe, 47 mahalle ve köyün bulunması, Beyşehir ilçe merkezi hariç diğer yerleşim yerlerinin arıtma sistemine sahip olmaması, evsel ve kanalizasyon atıkların arıtma yapmadan suya salınması en büyük kirlilik nedenlerinden biridir. Diğer bir neden ise artan otlanmayla birlikte otların suyun tabanında çürütme yapması, çürümeden kaynaklanan gazların gölün tabanını oksijensiz bırakmasıdır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasal gübre ve zirai ilaçlar yüzey sularıyla göle ulaşmakta, gölün kimyasal yapısını bozmaktadır. İlçedeki 2 bin civarındaki balıkçının yılda en az 2 defa ağlarını yıkamasından kaynaklanan deterjan ve kimyevi atıkların ve teknelerin bakımı için kullanılan yağların ve ağ mezarlığı hâline gelen gölde ağlarda bulunan kurşun maddesinin gölün kirlenmesinde payı büyüktür. Göl çevresinde bulunan sanayi kuruluşlarının büyük bir bölümünde arıtma tesisi bulunmamaktadır. Gölde elektrik kullanılarak yapılan kaçak avlanmalar, balık ve gölde yaşayan tüm canlıların neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. Bu tür avlanmaların önüne geçmek için yeterli tedbir ve cezaların artırılması gerekmektedir.

Aynı şekilde, kuruma tehlikesi Akşehir Gölü'müzde yaşanmaktadır. Akşehir Gölü 2007 ve 2013 yıllarında tamamen kurumuştur. Yer altı sularının tüketilmesi nedeniyle çökmeler meydana gelmekte, göllerimiz kurumakta, ekolojik denge altüst olmaktadır. Acilen önlemler alınmaz ise Akşehir ve Beyşehir Göllerimizin sonu da Meke Gölü'nden farklı olmayacaktır.

Diğer bir tehlike de Tuz Gölü'nde yaşanmaktadır. Giderek artan nüfus, çevre faktörü dikkate alınmadan kurulan sanayi tesisleri, kanalizasyon atıklarının Tuz Gölü'ne boşalması ve tarım alanlarından kalan kirlilik gölün geleceğini tehdit etmektedir.

Konya hızla çölleşmektedir. Bir hemşehrimizin bir sabah tarlasında 30 metre derinliğinde, 20 metre çapında obruk görmesi haberlere konu olmuştu. Yer altı sularının tükenmesi nedeniyle Karapınar ilçemizde 30'dan fazla obruk oluşmuştur.

Konya'nın diğer bir çevre sorunu da toprak kirliliğidir. Şehirde toplanan çöpler, evsel katı atıklar, sanayi atıkları, hayvansal atıklar, tarımsal mücadele ilaçları ve ölçüsüz kullanılan suni gübreler, madencilik faaliyetleriyle bozulan araziler toprak kirliliğimizin başlıca sebepleridir. Bir yandan hava kirliliği, bir yandan çölleşme ve erozyon, bir yandan gürültü, bir yandan toprak kirliliği; Konya Ovası Konya çölüne dönmek üzeredir.

Farkında mısınız, tüketiyoruz; yeşili tüketiyoruz, ormanı tüketiyoruz, suyu tüketiyoruz, havayı tüketiyoruz. Farkında mısınız, bitiriyoruz; yeşili bitiriyoruz, suyu bitiriyoruz, hayvanları bitiriyoruz, havayı bitiriyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kara, tamamlayalım lütfen.

ESİN KARA (Devamla) - Aslında, gün be gün dünyanın sonunu hazırlıyoruz. Geliştiriyoruz; evet, teknolojiyi geliştiriyoruz, hayatı kolaylaştırıyoruz, sanayiyi geliştiriyoruz. Bütün bunları yaparken ödediğimiz bedelin ağırlığının farkında değiliz, kendi kıyametimizi kendimiz hazırlıyoruz.

Yüce Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)