Konu:İyi Parti Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:27/11/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MHP GRUBU ADINA MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Görüşülmekte olan grup önerisiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi, özellikle, Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı çözülme sürecinde, "T.C." kısaltmalarının kamu kurumlarından sökülmeye çalışıldığı süreçte konuyla ilgili olarak şiddetli tepkisini dile getirmiş, buna en net ve en ağır bir şekilde, çözüm bulunmasını dile getiren ifadelerle karşı çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte, bu düşüncesini ifade ettiği süreçte kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının, isminin hiçbir şekilde, hiçbir yerden sökülüp atılamayacağını ifade etmiştir. Daha sonrasında, çözülme sürecinin terk edilip terörle mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikası hâline geldiği süreçte, ardından 15 Temmuzun yaşandığı bir süreçte, hain darbe girişiminin yaşandığı bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda herhangi bir eksikliğe mahal vermemek üzere, hassasiyetle "T.C." kısaltmalarının kamu kurum ve kuruluşlarında yer almasını temin edecek şekilde tedbirler üretmeye çalışmıştır. Bunlar bizim tespit ettiğimiz, değerlendirdiğimiz hususlardır.

O dönem itibarıyla sayın grup başkan vekilimizin vermiş olduğu soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen cevap, böyle bir talimatın devletimiz tarafından verilmediği yönündeydi. Bunun böyle olmasını hep umduk ve bu şekilde, şu an itibarıyla da "T.C." kısaltmalarının Türkiye Cumhuriyeti devletinin kamu kurum ve kuruluşlarında yer almış olduğunu ve yer almaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle terörle mücadelenin had safhada olduğu, çok büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü böyle bir dönemde, millî ve yerli bir anlayışın Türkiye'de yürütme organı tarafından, iktidar tarafından tamamen benimsenmiş olduğu böyle bir süreçte bu tür hassasiyetler hepimizin hassasiyetidir, hepimizin önceliğidir diye düşünüyoruz. Bu konuda milletimizin "T.C." ifadesine olan bakışının, kısaltmasına olan bakışının, değerlendirmesinin hiçbir şekilde değişemeyeceğini, değişmeyeceğini ifade etmek gerekiyor. Size son olarak ifade etmem gereken bir husus vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bülbül...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Bu grup önerisi üzerinde konuşulurken bunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi, "T.C." ifadelerinin şu an kamu kurum ve kuruluşlarında yer aldığını görüyoruz. Ancak bu konuda bir yeknesaklığın, bir uyumun olmadığını da ayrıca tespit etmiş bulunuyoruz. Mesela, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıkların web sayfalarına bakıldığında, kurumsal yapıları değerlendirildiğinde burada bir kısmının "T.C." kısaltmasını kullandığını, bir kısmının da "Türkiye Cumhuriyeti" ifadesini kullandığını görmekteyiz. İleride gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması suretiyle bu konuda da bir uyum sağlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Ayrıca, "T.C." ifadesinin "Türkiye Cumhuriyeti" olarak açık bir şekilde dile getirilmesi bizim için daha uygundur çünkü Türkiye'de başka maksatlarla "Türkiye Cumhuriyeti" ifadesini kullanmak istemeyenlerin de özellikle "T.C." gibi, işi hafife alan, tahfif edici şekilde bir ifadeye başvurduğunu da ayrıca müşahede etmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak da bir yasal düzenleme yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Devamla) - Meclise de bu yöndeki çalışmalarımızı, tekliflerimizi sunacağımızı beyan ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)