Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:18
Tarih:15/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet "yeni sistem" dediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde Sağlık Komisyonunda ilk defa bir kanun teklifiyle AK PARTİ Grubu geldi ve bu 44 maddelik paketi görüşmeye başladık. Tabii, bunun torba yasa niteliğine kavuşmuş bir teklif olduğunu anladık netice itibarıyla ve sağlıkta birçok konuyu içeren ve birçok maddede değişiklik öngören bir teklifti. Genel anlamıyla baktığımızda, tabii, AK PARTİ hükûmetleri sağlıkta birtakım olumlu adımlar attı, bunu inkâr etmemiz aslında yanlış olur işin açıkçası.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Teşekkür ederiz, bir gerçeği tespit ettiniz.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - Ancak bu madde, bu getirdiğiniz paket sağlıktaki mevcut sorunları çözeceğine daha çok derinleştirerek artıracak bir paketti, bunu net olarak söyleyebiliriz çünkü kanun geldikten sonra yaptığımız çalışmalarda kanun teklifinin ilk şekli ile şu anda almış olduğu şekil birbirinden çok farklı bir boyuta geldi. Bu neden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor, diyorsunuz ki: "Yeni bir sistem getirdik, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi." Nedir bu sistemin özelliği? "Yasama daha güçlü olacak, kuvvetler ayrılığı sert bir şekilde gerçekleşecek ve o şekilde daha doğru, toplumun ihtiyaçlarına daha çok karşılık verecek yasalar çıkaracağız." diyorsunuz yani "Kaliteli, nitelikli, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yasa çıkaracağız." iddianız vardı. Özellikle Anayasa değişikliği öncesinde Cumhurbaşkanı Danışmanı Şükrü Karatepe'nin 19/12/2016'da bir ifadesi var, onu okumak istiyorum. Diyor ki: "Yeni sistem kabul edilirse Parlamentonun yapısı çok değişecek, artık Hükûmet yasa tasarısı getiremeyecek, komisyonlar çok güçlenecek, sadece bakanlığın gönderdiği metni tartışan bir kurul olmaktan çıkacak." Peki, böyle mi oldu? Üzülerek ifade edeyim, böyle olmadı. Yani yeni sistem diyoruz ama eski alışkanlıklar devam ediyor. Komisyon özellikle ilk çalışma gününden başlamak kaydıyla sonuna kadar yine eski sistemin ürünü olarak devam etti, eski zihniyetin ürünü olarak devam etti. Bunu özellikle Komisyonun ikinci günü yaşadığımız sert tartışmalarda gördük değerli arkadaşlar.

Şimdi, bu, tabii ki bizi yanlışlara sevk etmemeli arkadaşlar, biz doğrusunu yapmalıyız. Şimdi, AK PARTİ'li arkadaşlarımız maalesef eski alışkanlıkla devam ettiği için birçok sorun yaşadık. Ama ne oldu? Bunların bir kısmını telafi ettik yani burada, Parlamentoda bulunan bütün grupların birlikte katkısıyla ve sivil toplum örgütlerinin birlikte katkısıyla yasanın aksayan, yanlış yönlerinin büyük bir bölümünü kısmen düzelttik. Ben bu vesileyle başta Komisyon Başkanımız olmak üzere ve Parlamentoda diğer gruplardaki bütün arkadaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle teklifin 5'inci maddesi Anayasa'ya aykırılıklar içeriyordu yani iç mevzuata, Anayasa'ya ve uluslararası mevzuata, temel hak ve hürriyetlere aykırılıklar içeriyordu. Bu kritik madde üzerindeki birtakım iyileştirmelerle sorun tamamen çözülmemiş olsa bile yüzde 90 oranında çözülmüş oldu.

Şimdi, tabii, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra artık bu şekilde Parlamentoyu sabahlara kadar çalıştıracak, kavga ve gerginliklerle anacak bir anlayıştan uzak durmamız gerekiyor değerli arkadaşlar, bunun hiç kimseye yararı yok. Bu tür yasa çıkartma faaliyetleri toplumdaki gerginliği de artırıyor, toplumdaki huzuru ve barışı da bozuyor. Bunun hiç kimseye yararı yok, Türkiye'ye de yararı yok; dolayısıyla bu anlayıştan ve bu zihniyetten vazgeçmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar.

Peki, bu teklif netice itibarıyla sağlıkta birçok sorunu çözdü mü? Maalesef çözmedi. Sağlıkta yapısal sorunlar derinleşerek devam ediyor. İşte, şehir hastanelerini Türkiye'nin büyük bir kara deliği olacak bir proje diye görüyorum çünkü köprülerde bunu gördük. Yani, köprülerde, otoyollarda ve diğer havaalanlarında bir geçiş garantisiyle, yolcu garantisiyle, müşteri garantisiyle yapılan bu projelerin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Demirtaş.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - ...Türkiye'ye büyük bir maliyeti var. Şehir hastaneleri de yine müşteri odaklı, müşteri garantisiyle yapılan işler ve bunun da çok büyük bir zararı olacağını görüyoruz.

Yine, sağlıkta, bu döviz kurundaki artıştan dolayı bakın ameliyat eldiveni dahi hastalardan talep ediliyor. Bunları çözmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar.

Şimdi, tabii, burada bir başka önemli husus da sağlıkta şiddeti içeren bir maddeydi 24'üncü madde, bunun çözüm için getirildiği ifade ediliyordu ama 24'üncü madde yani yeni hâliyle 21'inci madde bu sorunu çözmekten çok uzak. Yani, hekimlerimiz ve sağlık personelimiz sürekli bir baskı ve şiddet altında. Yani, yarın sabah bir haberle uyandığımızda, biri, bir hekimi katlettiğinde yine biz bunu konuşacağız. Bu getirdiğiniz madde bir usul maddesidir. Evet, artı bir iyi niyettir ancak sorunu çözmekten çok uzaktır.

Dolayısıyla sağlıkta şiddetle ilgili bu meseleyi böyle 44 maddelik bir paketin içerisine sıkıştırarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın lütfen Sayın Demirtaş.

Buyurun.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Devamla) - ...getireceğimize bütün yönleriyle tekrar gündeme getirip bir paket hâlinde getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, bu hekimlerimiz, sağlık personelimiz görevlerini yapamaz hâle geleceklerdir ve çok daha acı olaylarla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)