Konu:İyi Parti Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:10
Tarih:24/10/2018


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MHP GRUBU ADINA ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konunun Meclis tarafından araştırılmasına ilişkin bir önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım.

Şimdi, konu önemli bir konu, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiriyor. En son, Hükûmetin açıkladığı rakamlara göre 6,3 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu olduğu ifade edildi. Bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin çözülmesine ilişkin milletimize verdiğimiz bir taahhüdümüz var. Bu, 24 Haziran seçimlerinde de vardı, 1 Kasım beyannamemizde de vardı, ondan önceki 7 Haziran beyannamemizde de var. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu konuyu önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın kanun teklifleri var. Bu konunun bir makuliyet içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çözülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim öncelikle ancak tabii; 6,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı rakamlara göre ki bu rakamların daha iyi çalışılması lazım. Belki bu komisyon kurulursa buna da bir vesile olabilir. Ciddi bir maliyet de getiriyor. Dolayısıyla bu devlet hepimizin devleti, bu ülke hepimizin ülkesi. Burada alacağımız kararın, atacağımız adımın hem insanımızın mağduriyetini gidermeye yönelik olması lazım hem de, bir taraftan da ekonomideki sıkıntıları, bütçedeki sıkıntıları görerek bir adım atılmasının en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Burada makulü bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda, bu konu hiçbir şekilde siyasi polemik konusu olmamalı, siyasi istismar konusu olmamalı. Az önce, benden önceki hatip de bu temennileri ifade etti, memnuniyetle karşıladığımı ben de ifade etmek isterim ancak özellikle bazı siyasi partiler Milliyetçi Hareket Partisini bu anlamda güya köşeye sıkıştırma gibi bir noktaya gidiyorlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yani bu ciddi maliyet getirecek bir konudur bir taraftan, diğer taraftan da büyük ölçüde büyük bir kitleyi ilgilendiren bir konudur. Bunu makuliyet içerisinde, uzlaşı içerisinde çözmemiz lazım. Bu uzlaşının içerisinde bizim beklentimiz ve temennimiz iktidar grubunun da olmasıdır çünkü nihayetinde bütçeyi yönetecek olan Hükûmettir. İktidar grubunun da bu uzlaşının içerisinde olması bu anlamda çok iyi olacaktır.

Tabii, burada şu yanlışa da düşülmemesi lazım: "Efendim, bütçe imkânları iyi değil veya ekonomi sıkıntıda, o zaman bu iş kalsın." Bu da olmaz. Bu iş kalmaması gereken bir konudur. Bu, çözülmesi gereken bir konudur. İşte, bütçe, aslında bütçe yönetimi önceliklendirme sanatıdır. Dolayısıyla, bütçede eğer bizim lüzumsuz harcamalarımız varsa veya bir kısım artık aciliyetini yitirmiş, geçerliliğini yitirmiş bir kısım harcama programları varsa o harcama programlarının gözden geçirilip tekrar böyle bir önemli konu için toplumda beklenti oluşmuş ve mağduriyet oluşmuş bir konu için de bir alan oluşturma, mali alan oluşturma konusu da Hükûmetin vazifesidir. Hükûmet bunu ivedilikle yapmak durumundadır, bununla ilgili çalışmaların ben bir an evvel yapılmasının bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

ERHAN USTA (Devamla) - Diğer taraftan, tabii, hiç birimiz şunu elbette söylemiyoruz: Biliyorsunuz 1999 öncesinde 38 yaşında kadınlarda, 40 yaşında erkeklerde emeklilik imkânı vardı. Bunun sürdürülebilir bir şey olmadığı zaten belli. 1999 reformu oldu, ardından 2008 reformu yapıldı. Dolayısıyla, bu yapılan reformlarla emeklilik yaşı yükseltildi. Burada kademeli geçişten kaynaklanan bir sorun var. Şunu açıkça söylemek lazım: Türkiye'de birçok insanın hiç prim yatırmadan, sadece bir borçlanmayla, Ziraat Bankasından aldığı krediyle emekli olduğu bir ortamda yedi bin gün, sekiz bin gün, dokuz bin gün prim yatırmış insanların emekli olmamasını da anlamak mümkün değil. Bu anlamda burada bir makulü bulabiliriz. Ben böyle bir araştırma komisyonu kurulmasının değişik şekillerde faydalı olacağını düşünüyorum. Bir defa bununla ilgili bir etki analizi çalışması yapılmalı. Hükûmet böyle bir çalışmayı henüz ortaya koymuş değil, mutlaka bir etki analizi çalışması gerektiriyor hem kamuya yükü açısından hem istihdam açısından hem de diğer unsurlarla, bütün yönleriyle bir etki analizi mutlaka burada yapılmalı ve bunun diğer sonuçlarıyla yani toplumun bütününde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Devamla) - ...meydana getireceği sonuçları hep birlikte değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

BAŞKAN - Toparlayın Sayın Milletvekili.

ERHAN USTA (Devamla) - Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz bu şekildedir.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)