Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi hakkında AK PARTİ Grup Başkanı Sayın Naci Bostancı ve Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Muş'un vermiş olduğu (5) sıra sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Hakkında Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin aslında varlık sebebi olarak Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasına mevzuat ve sistem içerisinde daha fazla destek vermesini temin etmeye yönelik bir çalışma ve teklif olarak gördüğümüz bu kanun teklifinin bu çerçevede irdelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.

1877 sayılı Yetki Kanunu'na dayalı olarak 27 Kasım 1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası -DESİYAB AŞ- unvanıyla kurulan bankanın kuruluş, işlem ve faaliyetleri 14 Kasım 1983 tarih ve 165 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle yeniden düzenlenmiştir. Aslında bu tarihî süreci değerlendirmek önemlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 22/10/1973 tarihinde kararlaştırılan İşçi Yatırım Bankasıyla ilgili yetki kanunu tasarısının gerekçesinde "Kalkınma çabalarının planlama tabanına oturtulma gayretlerinin başladığı 1960'lı yıllardan 1973 yılına kadar, tasarrufların gayri safi millî hasıla içindeki payını artırmak; toplam kaynakları her yıl artan oranlarla, üretim kapasitesini artıracak sınai yatırımlara yöneltme gereğine dönük çabalar, mali disiplin sorununda düğümlenmiş, birtakım kararlar alınmış, mevzuat tıkanıklıklarını giderecek düzenlemelerde bulunulmuştur. Buna karşılık, yurt dışı işçi tasarruflarını bir yatırım kaynağı olarak değerlendirecek yeterli hizmet ağının oluşturulmamış olması nedeniyle; işçilerimizin şirketleşme ve tasarruflarını yatırımlara yöneltme çabaları sınırlı ve dağınık kalmış, hatalı kararlarla girişilen bazı teşebbüsler ise beklenen sonuçları vermemiştir." denilmişti.

Burada diğer değerlendirmelere geçmeden önce, DESİYAB AŞ'nin kurulmasına ve faaliyetlerinde hem işçilerin sermayesinin transferini sağlamak hem de sanayi kuruluşlarını desteklemek ve ağır sanayi hamlesinin gerektirdiği çalışmayı yapması için gösterdiği gayretten dolayı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı hayırla yâd ediyorum, mekânı cennet olsun.

Bankanın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun 14 Ekim 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Ekim 1999 tarih ve 23849 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Banka, bu kanunla düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankası olarak bugüne kadar faaliyetini sürdürmüştür.

"Yatırım" unvanı eklenerek "kalkınma ve yatırım bankası" olarak faaliyetine devam edecek olan banka, bu kanun teklifi gerekçesinde de anlaşılacağı gibi, 4456 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten bugüne ülkemiz ve dünyadaki bankacılık sistemlerinde ve anlayışında meydana gelen gelişmeler ile bankanın stratejik hedeflerindeki değişiklikler doğrultusunda mevcut kanunun ihtiyaca tam olarak cevap veremediği göz önüne alınarak bir çalışma yapılmış ve yasal düzenleme için bu teklif verilmiş gözükmektedir.

Ülkemizin kalkınma hedeflerine bağlı olarak sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerinin yerine getirilebilmesi, bu kanunla hüküm altına alınmış olmaktadır.

Bu kanunla, aynı zamanda, tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu kurulmasıyla ilgili bankaya izin verilmektedir. Yine, bu fonla ve alt fonlarla ilgili olarak yapılacak tüm çalışmanın banka tarafından gerçekleştirilmesi kayıt altına alınmaktadır.

İşbu kanunun teklif muhtevası hedeflerine uygun ve başarılı çalışmalar yapılması temennisiyle Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)