Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:5
Tarih:09/10/2018


Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM HALİL FIRAT (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun inşallah.

Ben konuşmamın başında, bugün Hakkâri'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz yeni bir sisteme geçtik, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi. Biliyorsunuz, yüz elli yıllık bir geçmişi olan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişin Türkiye için elzem olduğunu, bu Türkiye için bir değişiklik yapılması gerektiğini... Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte yapmış olduğumuz ortak çalışmayla parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş için çalışmalar yaptık.

Biliyorsunuz, parlamenter sistemde -her zaman söylediğimiz- yasama ve yürütmenin iç içe olduğu bir durumdan bahsediyorduk çünkü milletvekilleri seçiliyordu, milletvekillerinin içerisinden, yasamanın içerisinden başbakan ve bakanlar kurulu seçiliyordu ve yürütme aynı zamanda yasamanın içinden çıkar bir durumdaydı ve bu nedenle de yasamanın ve yürütmenin tamamen birbirinden ayrılması gerekiyordu; Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle erkler ayrılığının, kuvvetler ayrılığının tamamen birbirinden kesin bir şekilde ayrıldığı bir sisteme geçiş yapmak istedik ve bunun için de geçen sene, daha doğrusu 2017 yılında, biliyorsunuz, yapmış olduğumuz Anayasa çalışmasıyla birlikte 16 Nisan referandumuyla, milletimizin vermiş olduğu destekle biz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde o zaman iki maddenin hemen yürürlüğe girmesi gerekiyordu ve o iki madde o zaman yürürlüğe girdi. Daha sonrasında da 3 Kasım 2019 seçimlerinde -yani bu erken seçim söz konusu değildi- Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte bu Anayasa maddelerinin yürürlüğe gireceği bir durum ortadaydı. Daha sonra erken seçim kararı alınmasıyla birlikte, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bu Anayasa değişikliği ve bu referandumla birlikte, Cumhurbaşkanımızın 9 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Kurulda yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi bütün kurum ve kurumlarıyla birlikte yürürlüğe girdi. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinin anayasası olan ve Parlamento hukukunun anayasası olan İç Tüzük'ün kesinlikle bu Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum sağlaması gerekiyordu ve bunun için de bütün grupların bir araya gelerek teklif etmiş olduğu ve geçen hafta da yine aynı şekilde Anayasa Komisyonunda tartıştığımız, konuştuğumuz ve Anayasa Komisyonunda bir günde birlikte geçirdiğimiz bu İç Tüzük'ün Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum sağlaması amacıyla bugün çalışmasını Genel Kurulda yürütüyoruz.

Anayasa'daki değişikliklerle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine aykırı İç Tüzük hükümlerinin Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun olarak değiştirilmesi zarureti ortaya çıkmıştı. Meclisin Anayasa değişikliği reform sürecine dâhil olması açısından İç Tüzük'te de kapsamlı bir şekilde değişiklik yapılması gerekmektedir. İç Tüzük teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklerin zorunlu kıldığı İç Tüzük değişiklikleri çeşitli tarihlerde mevzuatta yapılan değişikliklere rağmen İç Tüzük'te varlığını devam ettiren ve işlevsiz kalan hükümlerin ayıklanması, kuvvetli teamül hâline gelen uygulamaların İç Tüzük'e dercedilmesi, uygulamada tereddüt oluşturan hususlara çözüm getirilmesi, İç Tüzük'te Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun olmayan düzenlemelerin çıkarılması ve değiştirilmesiyle yasama belgelerinin klasik yöntemlerinin yanında teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde milletvekillerine daha elverişli araçlarla ulaştırılması öngörülmektedir. Bu vesileyle İç Tüzük'ün Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyumlu hâle getirilmesiyle Meclisin yasama gücünü ve verimliliğini artırması amaçlanmaktadır yani kısaca bu İç Tüzük teklifiyle daha verimli ve hızlı bir yasama çalışması yapması ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat.