Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:2
Tarih:02/10/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MHP GRUBU ADINA ERHAN USTA (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken öncelikle ben de yeni yasama yılının hem Meclisimiz için hem de milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Tabii, Türkiye ekonomisi hepimiz biliyoruz ki sıkıntılı bir süreçten geçiyor, bir kısım makroekonomik göstergelerimizde hızlı bir bozulma oldu; malum, özellikle enflasyon ve kur göstergeleri önemli bir istikrarsızlık kaynağı olmaktadır. İşsizliğin arttığını, borçluluğun, hem firma hem hane halkı hem de ekonominin genelindeki borçluluğun ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı da hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede, cari açık ve kamu açığını azaltıcı tedbirlerin alınması gerektiği de ortada. Orta vadeli program, Yeni Ekonomi Programı olarak, o isim altında yayınlandı ve aslında baktığımızda Yeni Ekonomi Programı bu sorunları da tespit ediyor. Bu anlamda, ben kredibil olduğunu düşünüyorum, kredibilitesinin, itibarının olduğunu düşünüyorum, en azından sorunlar tespit edilmiş durumda.

Şimdi, tabii, bu kadar kısa süre içerisinde burada bir ekonomi analizi yapacak durumda değiliz ancak şunu ifade etmek lazım ki sorunların çözümü için işin üç ayağı var.

Bir: Kurumların yapacağı, özellikle işte, Merkez Bankası, düzenleyici kurumlar veya bakanlıkların yapacağı işler var. Orada bir kısım işler yapılıyor, gecikmeli de olsa kararlar alınıyor şu andaki ekonomik sıkıntıların aşılmasına yönelik olarak.

İkincisi: Hükûmetin özellikle maliye politikası alanında yapacağı işler var. Orada hükûmetin yavaş gittiğini ifade etmek isterim. Yani bir kısım rakamlar konuşuluyor ancak şu ana kadar henüz somut bir tedbirle karşılaşmış değiliz. Bu somut tedbirlerin bir an evvel alınması lazım, piyasalar bunu bekliyor. Bu, programın itibarı açısından son derece önemli olacaktır.

İşin üçüncü ayağı da Meclis tarafından yapılacak işlerdir. İşte, burada bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak özellikle yeni sistem içerisinde artık hükûmet tarafından tasarı gelmeyeceğine göre Türkiye'nin önünü açacak reformlara da hep birlikte imza atmamız lazım. Bunların neler olduğunu geçmişte çok konuştuk, "yapısal reformlar" olarak adlandırdık bunları; şimdi, Yeni Ekonomi Programı'nda "dönüşüm programları" veya "dönüşüme yönelik işler" olarak adlandırılıyor. Hükümetiyle Meclisiyle birlikte bunların yapılması lazım. Tabii, bu esnada istikrarı bozacak davranışlardan mutlak surette kaçınmamız lazım; şeffaflığı azaltacak hususlardan, işlerden, kararlardan mutlak surette kaçınmamız lazım, Türkiye'ye acil olarak fon girişini sağlamamız lazım. Bu da güven ve istikrarın teminiyle olur yani fon akışını piyasada sağlamadığımız zaman Türkiye ekonomisi daha büyük sıkıntılarla karşılaşabilir. Firmaları rahatlatacak tedbirlerin de bu çerçevede mutlak surette alınması gerekiyor.

Kamu maliyesinde 2020 için tek bir rakam vereceğim, cari açık 2,7; kamunun tasarruf yatırım farkı -biraz teknik bir konu ama- 2,6. Bunun anlamı şudur: "2020 yılında biz cari açığı 2,7'ye düşüreceğiz, bunun 2,6'lık kısmı yani hemen hemen tamamı kamudan kaynaklanacak." diyoruz. Bu kamu maliyesi açısından çok olası bir denge değil, bunun çok daha sıkı yapılması lazım. Yani kontrol edemediğimiz özel sektör üzerinden ben cari açığı düşüreceğim derseniz bu inandırıcı olmaz, buna piyasalar inanmaz. Burası atlanmış gibi duruyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERHAN USTA (Devamla) - Herhâlde süre vermiyorsunuz.

Son konu olarak da kurumların itibarı olduğunu, itibarın önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni kurumlar kuruluyor burada ancak şu anda mevcut kurumları daha iyi çalıştırmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın, 2000 yılında BDDK'nin kurulması esnasında bankaların denetimindeki bir kısım zayıflıklar bizi 2001 kriziyle karşılaştırdı yani ona mecbur kaldık. Dolayısıyla, bu tür sıkıntıları yaşamamak için mevcut kurumları en iyi şekilde koordine etmemiz gerekir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)