Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:100
Tarih:16/05/2018


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Atatürk Orman Çiftliği, evet, 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, modern bir tarım işletmesi olarak tarımdaki yenilikleri, sebze bahçelerini, meyve bahçelerini, tarımsal mekanizasyonu hayata geçirebilmek için birkaç çiftliğin birleştirilerek orada büyük bir alan yaratılması ve bataklığın kurutulmasıyla elde edilen yaklaşık 55 bin dekarlık bir alan. Atatürk'ün, kardeşinin olası bir hak talep etmesi durumunda onun hakkını bile 1933 yılında çıkan bir kanunla iptal ederek herhangi bir talepte bulunmamasını sağladığı; 1950 yılında "Atatürk Orman Çiftliği" adı altında kendisine ait bir kanunla resmîleşen, 1937 yılında Atatürk tarafından hazineye bağışlanan bir alan. Yani cumhuriyetin, yani belleğin, yani tarihin, yani tarımın, yani mekanizasyonunun en önemli alanlarından bir tanesi.

Burası, 2015 yılında, Sayıştayın açıklamış olduğu rapor doğrultusunda 55 bin dekardan 33 bin dekara kadar indirilmiş; AKP iktidarı tarafından da 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının rızasıyla, Atatürk Orman Çiftliği yönetimi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir protokolle, on yıllığına hayvanat bahçesinin işletmesi ve planlaması Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmiş. Aradan on yıl geçtikten sonra, 2016 yılında, bakıyoruz, ortada ne hayvan kalmış ne hayvanat bahçesi. Yerinde ne var? Robotlar, oyuncaklar ve beton yığınları. Buna seyirci kalan bir Atatürk Orman Çiftliği yönetimi var çünkü kanun açık, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu açık: Ticaret, konut, sanayi yapılamaz; amacı dışında herhangi bir şey yapıldığı andan itibaren Atatürk Orman Çiftliği yönetimi devreye girecek ve tekrar geri alacak. Yani 2016 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi buradan elini eteğini çekip defolup gitmeli, onun yerine Atatürk Orman Çiftliği'ne yönetim bırakılmalı. O tarihten sonra, 2 defa planlama yargıdan dönüyor, 2 defa. Hayvanat bahçesinin yenileme projesi yine yargıdan dönüyor yani yargı iptal ediyor ama bu arada, biraz önce söylendiği gibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek kendi fantezilerini gidermek amacıyla orada robot ve lunapark inşaatına giriyor tamamen hukuk dışı, tamamen yasal olmayan bir şekilde.

Şimdi, geldiğimiz noktada yapılmak istenen şu: Fiilen yapılıp hukuken yasaklı olan bu bina, aynen kaçak saray gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle... Ki yine söylendi buradan, Atatürk Orman Çiftliği üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisinin özel kanun çıkarması zorunluluğu varken yine Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bu fiilî yolsuzluk, kaçak inşaat yasallaştırılmak isteniyor. Gerekçe: Turizme açılacak. Ne için yapılıyor bu? Tamamen, birilerine satılıp rant elde edilmek için yapılıyor. Bu, cumhuriyete bir saldırıdır; bu, tarihe bir saldırıdır; bu, belleğimize bir saldırıdır; bu, kültürümüze bir saldırıdır.

300 dönüm kaçak saraya ayrılan yerden sonra 1.200 dekar, 1 milyon 200 bin metrekare alan, ne yazık ki şu anda sizin çıkaracağınız, bu Meclisin çıkaracağı kanunla peşkeş çekilecek. Kime? Bilmiyoruz adını ama orada hukuksuz ve usulsüz yapılmış bir işletmeyi faaliyete geçirmek için yasalar çiğneniyor, hukuk çiğneniyor, cumhuriyetin değerleri mekânsal olarak değiştiriliyor, bir dönemi bitirme çabası sürekli sürüyor. Ve bu neyle yapılıyor? Meclis eliyle yapılıyor maalesef.

Arkadaşlar, bunu yıkmamız gerekiyor. O hayvanat bahçesinin yerine, yok edilen, nereye gittiğini bilmediğimiz o hayvanların yerine yapılan bu yapay robotların, yapay mekânların bir an önce kaldırılması ve yıkılması gerekiyor. Bu Meclisin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sarıbal.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Bu Meclisin bu hukuksuz, adaletsiz yapıya müsaade etmemesi gerekiyor. Bir büyükşehir belediye başkanı gitti, yerine öbür büyükşehir belediye başkanı geldi. Biri yaptığı hukuksuzluk nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından çekildi, kenara kondu; onun yerine başka biri geldi, aynı hukuksuzluk şimdi ona işletiliyor. Buna müsaade etmeyin.

Atatürk Orman Çiftliği, Ankara için bir eğlence merkezi değildir. Elbette bir park alanıydı ama bir belleği var buranın, tarihsel bir geçmişi var, yasası var; bu yasa çiğneniyor. Bütün planlar iptal edildi yargı tarafından; ısrarla buna direniliyor, fiilen hukuksuz bir işletme yapılıyor, şimdi de bu yasallaştırılmaya çalışılıyor ve ne yazık ki Tarım Bakanlığı da buna seyirci kalıyor, Atatürk Orman Çiftliği'nin yönetimi de buna seyirci kalıyor.

Biline; gün gelir, devran döner, bunun hesabı elbette sorulur. Kaçak sarayı resmîleştirebilirsiniz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...o bir grup zengine vereceğiniz yeri resmîleştirebilirsiniz ama biliniz ki bu doğa, bu coğrafya, bu insanlık Adalet ve Kalkınma Partisinden hesap soracaktır.

Bu maddenin tekliften mutlaka çıkarılmasını talep ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)