Konu:Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:97
Tarih:09/05/2018


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bugün görüşmelerine başlamış olduğumuz vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı hakkında yüce Meclisimizi bilgilendirmek üzere huzurlarınıza geldim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hakikaten geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli bir yasayı görüşüyoruz. Bu tasarı içerisinde gerek esnafımızı gerek çalışanlarımızı gerek emeklilerimizi gerek gençlerimizi ilgilendiren son derece önemli düzenlemeler var. On altı yıldır toplumun her kesiminin refahını artırma noktasında önemli çalışmalar yaptık, icraatlar yaptık, hem geliri büyüttük hem mali disipline kararlılıkla devam ettik hem de gerçekten Türkiye'nin orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olmasını temin ettik. Ayrıca, gelebilecek ekonomik şoklara karşı da çok güçlü bir ekonomik yapıyı da bu dönemde oluşturmuş olduk.

Bugün görüşmelerine başladığımız kanun tasarısında kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda önemli düzenlemeler var.

Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var.

Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var.

Özellikle genç girişimciliği teşvik etmek üzere, biliyorsunuz, son yıllarda arka arkaya önemli düzenlemeler yaptık. Bu tasarıda da genç BAĞ-KUR'lu girişimcilerin ilk işe başladıkları yıl bir yıl süreyle BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz.

Yine, emekli olup da iş yeri açan, emekli olduktan sonra iş yerini devam ettiren BAĞ-KUR'lu esnafımızın geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi borçları var, bunları terkin ediyoruz. Bu meseleyle ilgili bir çözüm geliştiriyoruz.

Yine, BAĞ-KUR'lu esnafımıza geçmişten gelen borçlarını dondurma ve bu yolla ileride uygun oldukları bir zamanda tekrar bunu ihya etmelerinin önünü açacak bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sağlık hizmetinden de yararlanma imkânına kavuşacaklar.

Yine, üniversite öğrencilerimize dönük, onların eğitim hayatına dönmelerini sağlayacak önemli bir düzenleme de bu tasarı içerisinde yer alıyor.

Özellikle hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimize yönelik olmak üzere, onların bu arazileri ecrimisil ödeyerek değil de kira ödemek suretiyle kullanmalarını sağlamaya dönük bir düzenleme var ki bu düzenleme çiftçilerimizin aynı zamanda tarımsal destekleme ödemelerinden de yararlanmasının önünü açacak.

Sayın Bakanımız da buradalar. Tabii, tasarı içerisinde imar barışı düzenlemesi var.

Yine, İstanbul'da, Sultanbeyli'de üzerinde çalıştığımız, özellikle Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızı doğrudan doğruya ilgilendiren, onların yaşadıkları şehirde sahip oldukları taşınmazların tapularını alabilmelerine imkân sağlayacak önemli bir düzenleme yapıyoruz ki bu düzenleme sayesinde Sultanbeyli Belediyesi vatandaşlarımıza bu taşınmazları doğrudan vermiş olacak.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında bütün parti grupları getirilen düzenleme konusunda olumlu görüşler ifade ettiler. Kendileri de biraz önce burada aynı şeyleri söylediler. Ama tasarının daha da geliştirilmesi, bu maddelerle ilgili düzenlemelerin daha da ileriye taşınması noktasında da son derece olumlu bir çalışma ortamı Komisyonda gerçekleştirildi. Ben, bütün parti gruplarımıza Komisyon çalışmalarında sergiledikleri yapıcı tutumdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Yine, bu tasarı Komisyonda görüşülürken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun üyelerinden olan aidatlarının da yapılandırılmasının önü açıldı. Hükûmet tasarısında yoktu ama daha sonra önergeyle, askerlik para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. Bir de kamu üniversite hastanelerinin borçlarının ödenmesi konusunda yine Meclisten geçen bir tasarıda belirlenmiş bir süre vardı. Burada, gelen talepler doğrultusunda, özellikle, alacaklı olan şirketlerin başvuru süresini de uzatmış olduk.

Tabii, tasarının hem madde itibarıyla hem de kapsam itibarıyla en geniş kısmı kamu alacaklarının yapılandırılması konusu. Burada, 31 Mart itibarıyla kesinleşmiş olan kamu alacaklarının otuz altı ay vadeye kadar taksitlendirilerek ödenmesinin önünü açılmış oldu; bu, son derece önemli bir düzenleme.

Yine, vergi davalarının sulh yoluyla çözümüne ilişkin önemli bir fırsat penceresi vatandaşlarımıza sunulmuş oldu.

Vergi incelemeleri devam edecek. Devam eden bu vergi incelemeleriyle ilgili olarak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Yine, vergi mükellefleri beyan etmiş oldukları matrahları ve beyan etmiş oldukları vergileri belirli oranlarda artırırlarsa, geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmamasını sağlayan önemli bir düzenleme var.

Yine, yeniden yapılandırma kapsamında, özellikle işletme kayıtlarının düzeltilmesine -gerek stokların gerek alacakların, ortaklardan alacaklar- ve kasa hesabının düzeltilmesine ilişkin önemli düzenlemeler var.

Yeniden yapılandırmada Maliye Bakanlığının alacakları, vergi idaresinin alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacakları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük vergisi alacakları, il özel idarelerinin ve belediyelerin alacakları da kapsamda.

Her türlü vergi ve cezaları ki belli başlılarını saymak gerekirse, gelir, kurumlar, katma değer, gelir stopaj, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi gibi birçok vergiyi vatandaşlarımız otuz altı aya kadar taksitle ödeme imkânına kavuşacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacakları yapılandırma kapsamında. Gümrük vergisi alacakları yapılandırma kapsamında.

Çok geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi hasebiyle trafik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, askerlik para cezaları yeniden yapılandırma kapsamında.

Yine, kara yollarından geçişlerle ilgili kesilen cezalar yeniden yapılandırma kapsamında.

Özellikle il özel idarelerinin, belediyelerin atık su ve katı atık ücretleri yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Yine, öğrencilerimizi yakından ilgilendiren bir yapılandırma düzenlemesi var. YURTKUR'dan öğrenim kredisi, harç kredisi alan öğrencilerimiz, ödeyememiş oldukları kredileri ve harç kredilerini de bu yapılandırma kapsamında otuz altı aya kadar yapılandırabilecekler.

Yine, Maliye Bakanlığına ecrimisil borcu olan çiftçilerimiz, tacirlerimiz, sanayicilerimiz ecrimisil borçlarını bu kapsamda ödeyebilecekler.

Yapılandırma, tabii, önemli bir düzenleme. Temel prensipte alacağın aslından vazgeçmiyoruz. Yani bir vergi alacağı veya bir prim alacağı bu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya konu edilebilecek ama alacağın aslı ödenecek. Ne yapıyoruz burada? Vatandaşımızın lehine olmak üzere yıllık yüzde 16,80 oranında -biliyorsunuz- gecikme zammı hesaplanıyor. Burada vatandaşlarımıza yıllık yüzde 16,80 olan gecikme zammı üzerinden faiz hesaplamaktansa geçmiş yıllarda gerçekleşmiş enflasyon kadar bir faiz hesaplamasını getiriyoruz, bu da önceki yıllara bakacak olursak yıllık yüzde 3 ile 4 arasında bir faiz oranına tekabül ediyor. Bu, ne demektir? Hesaplanan faizde kabaca yüzde 75'lik bir indirim demektir. Önemli bir fırsat yani burada vatandaşlarımız eğer bu borçlarını yapılandırırlarsa, bu takdirde, faizde önemli bir indirime gidilmiş olunacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun idari para cezalarında -idari para cezası olduğu için- cezanın yarısı ödenirse yarısının tahsilinden de vazgeçilmiş olunacak.

İhtilaflı vergi alacakları var. Vergi idaresinin yapmış olduğu tarhiyat üzerine vergi mahkemelerinde, Danıştayda açılan davalar var. Burada da vatandaşlarımıza bu davalara ilişkin bir sulh imkânı getiriyoruz. Burada, eğer vatandaşımız müracaat ederse vergi mahkemesi veya Danıştayda ortaya çıkan karara göre verginin yüzde 50'sinden devlet olarak vazgeçiyoruz veya bizim aleyhimize, devletin aleyhine sonuçlanmışsa yüzde 80'inden vazgeçiyoruz ama dava, devletin lehine sonuçlanmışsa bu takdirde vergi alacağının aslını alıyoruz. Böylelikle, 240 binin üzerinde dava var, bütün bunları da vatandaşlarımızla çözmüş olacağız, bir noktada vergide barışı da sağlamış olacağız.

60 bin civarında vergi mükellefimiz hakkında devam eden vergi incelemeleri var. Bu incelemeler kanuna göre normal zamanında tamamlanacak. Vatandaşlarımız, tamamlandığında müracaat etmek suretiyle aynen dava safhasında olan alacaklar gibi, vergi alacağının yarısını öderlerse cezaların istenmesinden vazgeçilecek, faizlerde de önemli ölçüde indirime gidilecek.

Yine pişmanlıkla beyanda da yeni bir fırsat penceresi açıyoruz. Vatandaşlarımız kendiliğinden pişmanlıkla beyanname verirlerse cezaların tahsilinden vazgeçiyoruz, pişmanlık zammı yerine de -biraz önce ifade ettim- yurt içi ÜFE oranında düşük oranlı faiz alıyoruz.

Tasarıda yer alan önemli bir düzenleme de matrah artırımı. Burada yaptığımız düzenlemede 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yani geçmiş beş yıla ilişkin, vergi mükelleflerimiz, geçmişte beyan ettikleri matrahları yani vergi matrahlarını veya ödedikleri vergileri belirli oranlarda artırırlarsa -her yıl için farklı oranlar belirli- o takdirde artık bu mükelleflerimizin bu nihai beyanlarını kabul edeceğiz, bu mükelleflerimizle ilgili geçmişe dönük hiçbir vergi incelemesi yapmayacağız. Aslında bir noktada vatandaş ile devlet arasında geçmiş yıllara ilişkin bir vergi barışını da temin etmiş olacağız.

Burada yaptığımız düzenleme de gelir ve kurumlar stopaj vergisi ile katma değer vergisinde 2013 ile 2017 yılları arasını kapsıyordu. Gelir ve kurumlar vergisinde ise 2013 ila 2016 yılını kapsıyordu. Bugün Genel Kurulda verilecek bir önergeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından da matrah artırımı düzenlemesine 2017 yılı dâhil edilmiş olacak. Dolayısıyla artık 2017 yılı sonuna kadar hem gelirde hem kurumlarda hem katma değerde hem de gelir stopaj vergisinde tam manasıyla bir vergi barışını da bu şekilde sağlamış olacağız.

Yine bu düzenleme içerisinde işletmelerimizin kayıtlarının düzeltilmesine dönük önemli düzenlemeler var. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde almışlar malı, emtiayı, demirbaşı veya makineyi ama kayıtlarında yok. Vatandaşlarımıza şu imkânı sunuyoruz: Eğer gerçekte işletmede olup da kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, bunlar kayıt altına alınırsa, başlangıçta ödenmesi gereken katma değer vergisi oranı normalde yüzde 18, bunun yerine yüzde 10 oranında katma değer vergisi öderlerse veya ilgili oranın yarısı kadar öderlerse bu takdirde bir ceza olmayacak, bir tarhiyat yapılmayacak. Böylelikle işletmelerimizin kayıtlarının düzeltilmesine de imkân veriyoruz. Bazen de işletmelerimizde normalde satılmış, kayıtlarda var ama gerçekte işletmede yok, bu durumda da bu kayıt dışı yapılan satışlar eğer faturalar düzenlenmek suretiyle kayıt altına alınırsa herhangi bir ceza düzenlemesi yapmamış olacağız. Böylelikle vatandaşlarımızın işletme kayıtları da gerçek durumu yansıtmış olacak.

Yine 31/12/2017 tarihi itibarıyla işletmelerdeki kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar hesabında da bir düzeltme imkânı getiriyoruz. Burada gerek kasa hesabı gerek ortaklardan alacaklar hesabında vatandaşlarımız kayıtlarını düzeltirlerse belli bir oranda tabii ki vergi ödeyecekler. Bu takdirde bunları da düzeltmiş olacaklar.

Yeniden yapılandırma başvuruları için belirlenmiş süre temmuz ayı sonu. Temmuz ayı sonuna kadar bütün bu imkânlardan yararlanmak için vatandaşlarımız müracaat edecekler. Ağustos ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk ödemeler başlayacak, otuz altı aylık bir taksit süresi var. Vatandaşımız peşin ödeme seçeneğini seçebileceği gibi, otuz altı aya kadar, altı ay, dokuz ay, on iki ay, on sekiz ay taksitler de yapabilecek. Bu da önemli bir düzenleme. Vatandaşlarımız borçlarını dilerlerse kredi kartıyla da ödeme imkânına kavuşacaklar.

Tasarıyla yaptığımız önemli bir düzenleme de borcun peşin ödenmesine sağladığımız teşviki bu defa daha da artırdık. Bir vatandaşımız bu kanun kapsamında ödemesi gereken borcun tamamını bir defada peşin olarak öderse, biraz önce ifade etmiştim, alacak aslı dışında düşük bir faiz oranı hesaplanmıştı, o faizin de yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Yani vatandaşımız neredeyse anaparasına tekabül eden bir parayı ödeyerek bu imkândan yararlanacak.

İkinci bir seçenek, eğer vatandaşımız peşin ödemek yerine 2 taksitte, bu yılın sonuna kadar bu borçlarını öderse bu defa da hesaplanan faizin yüzde 50'sini almaktan vazgeçiyoruz. Bu, son derece önemli bir düzenleme.

Tabii, burada, önemli bir düzenlemeyi de geçmiş yapılandırma kanunlarından yararlanan vatandaşlarımız için yapıyoruz. Biliyorsunuz, 6736 sayılı Kanun, 7020 sayılı Kanun kapsamında vatandaşlarımız müracaat ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, burada müracaat sayısı da fazla oldu, uyum düzeyi de fazla. Bugüne kadar yaklaşık 40 milyar lira her iki kanundan tahsilat yaptık ve ödemeler devam ediyor.

Burada, tabii, bu sistem içinde kalan, yeniden yapılandırmasını bozmayan vatandaşlarımıza da şu imkânları sunuyoruz: Bu vatandaşlarımız, bugün itibarıyla kalan bakiye borçlarını eğer peşin olarak öderlerse yüzde 90 faiz indirimi imkânından yararlanacak. İkinci olarak, bu vatandaşlarımızın, biliyorsunuz, geçmiş yıllarda yılda 2 defa taksitlerini aksatma imkânları vardı, normalde, bir düzenleme yapılmazsa en son taksit ayında bütün o ödemediklerini topluca ödemeleri gerekiyordu. Burada, yaptığımız düzenlemeyle yapılandırmasını bozmayan, devam eden vatandaşlarımıza diyoruz ki: "Geçmişten gelen o haklarınızı taksitlendirmenin son ayında değil, bunun yerine taksit sürelerinizi uzatıyoruz." Mesela 18 taksitse 20 taksite, 22 taksite çıkacak. Böylelikle, bu vatandaşlarımızın bu uyumuna da bu şekilde teşvik sağlamış oluyoruz.

Ben yeniden yapılandırma düzenlemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımızın, esnafımızın bir süredir ifade ettiği, talep ettiği bir husustur. Burada, bir çalışma yapılarak vatandaşımızın bu talebi karşılanmıştır.

Tabii, bu düzenleme vergi gelirlerimiz üzerinde de bu sene olumlu bir etki meydana getirecektir. Önceki iki yapılandırmanın yapıldığı 2016 ve 2017 yıllarına bakıldığında kabaca 15-16 milyar liralık bir gelirin de buradan geldiğini görüyoruz.

Tasarıda yer alan diğer bir önemli düzenleme emeklilerimize sağladığımız bayram ikramiyesi. Ramazan ve Kurban Bayramlarında bu ödemeler yapılacak, 1.000'er lira yapılacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun.

65 yaş aylığı alan vatandaşlarımıza aslında AK PARTİ hükûmetleri döneminde, sadece bugün değil geçmişte de zaman zaman yüksek tutarlı artışlar yaptık. Bugün yaptığımız düzenlemeyle de 266 lira olan aylık ödeme 500 liraya çıkarılacak. Şunu da ifade edeyim: Gerek emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi gerek 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımıza yapılacak bu 500'er liralık yeni ödeme haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Dolayısıyla, emeklilerimiz, yaşlılık aylığı alan vatandaşlarımız da bayrama girmeden önce bu yeni artı ikramiyelerini ve artış olan aylıklarını da almış olacaklar.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi vardı geçmişte emekli esnafımızın ödediği; biliyorsunuz, onu tamamen kaldırmıştık ama bir kısım esnafımızın buradan kalan borçları vardı takibatta, şimdi onları tamamen terkin ediyoruz. Dolayısıyla, emekli esnafımız da artık takipte olan bu alacaklardan kurtulmuş olacak.

Bir kısım BAĞ-KUR'lu esnafımız, tabii, geçmişten bir borcu varsa belirli bir süre ödeyemediğinde ne oluyor? Sağlık hizmetinden de yararlanamıyor. Şimdi bu vatandaşlarımıza da bir imkân sunuyoruz, burada da eğer BAĞ-KUR'lu vatandaşlarımız, geçmişten borçları varsa bunu dondurabilecekler. İleride istedikleri zaman bunu ihya edebilecekler, isterlerse bu yapılandırma kanunu hükümlerinden yararlanıp borçlarını 36 ay taksitle ödeyebilecekler. Bu düzenlemeler sayesinde BAĞ-KUR'lu esnafımıza da ne olacak? Sağlık hizmetinden yararlanma imkânı da sağlanmış olacak.

Genç BAĞ-KUR'lulara bu tasarıda önemli bir düzenleme var, ifade etmiştim. Biliyorsunuz, genç girişimciliği, genç çalışanı desteklemek için birçok düzenleme yaptık ama ben bunu hakikaten önemsiyorum. Liseden mezun olmuş, üniversiteden mezun olmuş, kendi işini kurmak isteyen BAĞ-KUR'lu bir esnafımızın da hiç değilse ilk yıl BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından karşılanmış olması önemli. Biliyorsunuz, en düşük BAĞ-KUR primi aylık 700 lira, yılda 8.400 lira. Burada bu düzenleme hayata geçtikten sonra ilk defa yeni iş yeri açacak 18-29 yaş arasındaki gençlerimiz de bir yıl boyunca bu imkândan yararlanacaklar, 8.400 liraya tekabül eden bütün primi de devlet olarak biz karşılayacağız.

Tasarıda yer alan önemli bir düzenleme de hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödeyerek kullanan vatandaşlarımızla ilgili. Yaklaşık 156 bin vatandaşımız bu şekilde hazineye ait tarım arazilerini ecrimisil ödeyerek kullanıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen.

Buyurun Sayın Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Burada yaptığımız düzenlemede de vatandaşlarımıza yeni bir fırsat sunuyoruz. Ecrimisil ödemek yerine, kullandıkları arazileri doğrudan doğruya kendilerine kiralayacağız. Kira tutarı bugün ödemekte oldukları ecrimisil tutarının yarısı. On yıllık bir kiralama imkânı getiriyoruz. On yıl boyunca kiracılar artık. Onuncu yılın sonunda tekrar uzatmak isterlerse on yıl tekrar uzatacağız "Ben bu taşınmazı satın almak istiyorum." derse de uygun koşullarla, 2/B'de nasıl yüzde 50 indirimli sattıysak burada da 2/B koşullarında indirimli satacağız. Bu neyi sağlayacak? Bir, vatandaşımız bugün ödediği ecrimisilin yarısı kadar bir kira ödeyecek. İki, arazinin artık kullanıcısı ve sahibi olacak. Üç, değerli arkadaşlar, daha önemlisi, bu kira kontratını tarım il müdürlüğüne beyan ederek ne yapmış olacak? Tarımsal destekleme ödemelerinden de yararlanmış olacak. Böylelikle çiftçimizin de hem bir taraftan bu arazileri ekonomiye kazandırmasının önünü daha rahat açmış oluyoruz hem de onlara bu kolaylıkları getirmiş oluyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum.

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen.

Buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Üniversitede okuyan gençlerimize, üniversite öğrencilerimize eğitimlerine tekrar başlamaları için önemli bir fırsat getiriyoruz. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Ben onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İnşallah, burada, öğrencilerimiz bu imkândan yararlanacak.

İmar barışı düzenlemesini, Sayın Bakanımız burada, yeri geldiğinde kendileri anlatacaklardır.

Değerli Başkan, sayın milletvekillerim; görüldüğü üzere iktidar olarak vadetmiyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatsam süre yetmez. Onun için biz yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

KADİM DURMAZ (Tokat) - Verdiğiniz zararları da söyleyin, zararları.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.