Konu:Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:24/04/2018


Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce burada hatip söz alarak, hiç de gerçekçi olmayan, hiç de inandırıcı olmayan birtakım vaatlerde bulunmuştur. Böyle belgeleri sallayarak, taahhüt mektuplarını sallayarak siyaset yapıldığı için zaten...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Noterden verdik Sayın Bakan, noterden verdik. Sayın Genel Başkanımız noterden verdi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Değerli kardeşim, sen onu gösterdiğinde vatandaş sana inandı mı? İnandırıcılığın yok, inandırıcılığın yok.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - 24 Haziranda verecek Sayın Bakan. 24 Haziranda bunun gereğini alacaksınız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sonra, biraz önce burada bir fotoğraf kullanıldı. Sayın hatibin tekrar gelip o fotoğrafı göstermesini istiyoruz. Anladığım kadarıyla, bu ülkede yaşamıyor, başka bir ülkede yaşıyor. Gitmiş öyle bir fotoğraf bulmuş ki benim gördüğüm o fotoğraf bu ülkeye ait olan bir fotoğraf değil.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Göstereceğim. Bakanım, göstereceğiz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Anladığım kadarıyla, bir yılbaşı arifesinde çekilmiş bir fotoğraf.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Bu, bu ülkede yaşayan bir vatandaşın fotoğrafı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Diğer fotoğrafı görelim, diğer fotoğrafı.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Bu ülkede yaşayan bir vatandaşın fotoğrafı, buyurun. (AK PARTİ sıralarından "Diğerini göster, diğerini." sesleri) Buyurun efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Diğer fotoğrafı görelim.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Diğerini de göstereceğim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Diğer fotoğrafı görelim.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Buyurun, aynı şekilde, buyurun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, ülkenin gerçeklerine kapalı, gözleri görmeyen, kulakları duymayan, AK PARTİ olarak on altı yıldır bu ülkeye yaptığımız hizmetleri anlama idraki olmayan bir siyasetle karşı karşıyayız. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan konuşuyor kürsüde, lütfen...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - On altı yıldır ülkemizde milletimizin refahını biz artırdık. Emeklilerin refahını biz artırdık, çalışanların refahını biz artırdık. Daha buraya getirip kürsüde salladığınız fotoğrafın ne olduğunu bile bilemeyecek kadar olaylardan uzaksınız. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ayrıca, biraz önce burada hatip emekli aylıklarına ilişkin rakamlar verdi. Sayın hatibi bilirim; geçmişte de bu kürsüye çıktığında mali konularda ve sayısal konularda ne kadar zayıf olduğunu bildiğim için, bir defa daha beni yanıltmadı, emekli aylıklarına ilişkin yanlış rakamlar verdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, merak etmeyin, vatandaş sizin söylediklerinize zaten inanmıyor, inandırıcılığınız yok. Bin imza değil 5 bin imza da verseniz vatandaş nezdinde bir karşılığı yok.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağbal.