Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:03/04/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisi konusunda söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, konuştuğumuz bu önerge aslında Türkiye'nin çok önemli bir sorununu gündeme getirmiş durumda. Yıllarca işte bu gecekondu sorunu ülkenin en önemli sorunu hâlindedir. Beş yıllık kalkınma planlarında aslında önemli akslar, önemli planlar ortaya konulmuşken bu planlara uyulmamıştır ve özellikle Demokrat Partiyle birlikte kente doğru yönelim, kent hareketlerindeki yoğunlaşma nedeniyle, ülkenin de bir konut politikasının olmaması, konut üretememe gibi sorunlar nedeniyle maalesef kente gelen yurttaşlarımız kendi konutlarını inşa etmek zorunda kaldılar, buna biz gecekondu dedik. İmar mevzuatına aykırı olan yapılara, hazine arazisi üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapılara, inşa edilen binalara gecekondu dedik.

Şimdi, aslında gecekondu gerçeğini doğru algılamak gerekiyor. Birçok yasa çıkardık. İşte 775 sayılı Yasa'yı çıkardık, daha sonra 2981 sayılı Yasa çıktı, daha sonra, özellikle Toplu Konut İdaresinin ortaya koyduğu projelerle birlikte aslında bir karmaşa da söz konusu ülkede. Bir kere bir şey söyleyeyim: İzmir'in Limontepe'sinde, merkezinde hâlâ kadastroyu yapamamışız arkadaşlar, mahallelerde kadastro çalışmalarını yapamamışız. Meslektaşım söyledi ama 1984 yılındaki fotogrametrik değerlendirme haritalarında çok ciddi değerleme sıkıntıları da vardı. Vatandaş evini yapmış ama uçuşta buluta rast gelmiş, o günkü değerlemede yersel çalışmaları nedeniyle yanlış çalışmalar da ortaya çıktı. Yani mülkiyet sorunlarını bir türlü çözemedik. Mesela 400 metrekare tapu tahsis belgelerinin değerlemesinde, yapılan imar planlarında düzenleme ortaklık payı kesildiğinde, insanlara orada yeterince, bir konut edinilecek miktarda arsa da üretilemedi. Sorunlar o kadar ağır ki... Süre uzatımıyla ilgili işte otuz dört yıldır belediyeler ne yapıyor; niye 2981 sayılı Yasa'nın getirdiği şartları yerine getirmiyor, vatandaşın sorunlarını çözmüyor? Yani burada belediyelerin çok büyük hatası söz konusu. Belediyeler bu yasayı uygulayacak ama belediyelerin -kent anlamında söylüyorum- yeni akslar belirleyeceğine, aslında önce kent merkezlerinde kalan, o gecekondu olarak değerlendirdiğimiz yerlerin sorunlarını çözüp planlamaları lazımdı.

Şimdi bizim grubumuza da gelen, özellikle bu gecekondu sahiplerinin bir araya gelip bir sivil toplum örgütüne dönüştürdükleri yapı, aynı şekilde bize de sorunları anlattılar. Değerli arkadaşlar, orada bir toplumsal doku oluşmuş, gecekondu dediğimiz o alanlarda, o yapılaşma alanlarında bir sosyal doku oluşmuş. Siz o dokuyu orada bertaraf edemezsiniz, insanları ayıramazsınız. Kırk yıldır bir arada yaşıyorlar, toplumsal ilişkiler gelişmiş, başka akrabalık ilişkileri gelişmiş, kente ilişkin aidiyetler gelişmiş. Orayı terk ettirmeyi öneriyorsunuz. Bu doğru bir çözüm değil. Oradaki doğru çözüm...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlayın Sayın Doğan.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Sağ olun Başkanım.

Orada, yerinde çözümü getirmek gerekiyor. Ayrıca, bir önceki sayın vekilimizin burada ifade ettiği gibi, işgal edilmiş arazilere bugünkü durumu itibarıyla bir rant olarak bakılmasını da çok doğru bulmuyoruz. Eğer ülkenin, devletin, Hükûmetin doğru politikaları olsaydı, Sarıyer'in tepesindeki insan, o zaman, hiçbir şekilde ulaşımın olmadığı, kentin hiçbir olanağının olmadığı dönemlerde gidip yerleşme olanağı sağlayan bir insan... O zaman değerli olmayan bir arazi bugün değerli olmuş olabilir. Bunu da aslında vatandaşın aleyhine olacak şekilde çözmemiz de doğru bir çözüm yöntemi değil. Burada esas çözüm, yeniden planlama ve yerinde planlamayı gerçekleştirmektir. Eğer konutu, özellikle 2 milyon civarında olan gecekondu sayısını bugün biz 50 binlere kadar çekmişsek... Bu 50 bin gecekondu sorununu çok rahatlıkla çözebilecek arsa rezervimiz de var aslında.

Bakın, arkadaşlar, şimdi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının geçmişte yaptığı uygulamalar var. İmar mevzuatımız var; çok güçlü bir İmar Kanunu'muz var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Doğan, cümlelerinizi bağlayın, size biraz daha süre tanıyayım.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Tamam Başkanım.

3194 sayılı İmar Kanunu belki onlarca kez baypas edildi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından. Niye? "Hızlı bir kentleşme..." dediler. Hızlı kentleşmenin getirdiği kent sorunlarını da görüyoruz. Aslında bu gecekondu sorununu çözebilecek veriler de elimizde, her türlü veri var, arsa rezervi var. Toplumsal ilişkilerin yoğunlaştığı alanları biliyoruz, insanların istemlerini biliyoruz. O hâlde çözemeyeceğimiz bir sorun değil, bu sorunu yerinde ve o insanların istediği şekilde çözebiliriz diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu araştırma önergesinin de kabulünü diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)