Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:29/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan tasarının 16'ncı maddesi hakkında partim Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, söz konusu yasa taslağında bu maddeyle ilgili olarak özellikle oyunlar kısmında bir istisna, KDV'den istisna getiriliyor. Aslında bu istisna kesinlikle doğru bir olay değil, özellikle belirteceğim hususlarla ilgili bir istisna olsa kabul edilebilir ama genelde KDV konusunda hiçbir şekilde istisna getirilmemesi gerekir. Sadece özendirici, teşvik niteliğinde ikincil mevzuatta belki tanımlanabilecek açıklamalarla bu iş giderilebilir. Teşvik bilimsel ve toplumsal gelişmeye olanak sağlayacak yazılımları aslında kapsamalıdır. Vergi istisnası yerine yazılım şartı sırasında, ikincil mevzuatta yer alacak şartnamede olsun, yönetmelikte olsun veya tüzükte -neyse, nasıl bir ikincil mevzuat düşünülüyorsa o şekilde- gündeme getirilebilir.

Değerli milletvekilleri, özellikle bu dijital oyun şu anda dünyada 110 milyar doları aşan bir pazarın konusu, çok önemli bir pazar alanı. Ancak oyun dediğimiz zaman, işte, biraz önce bizim bir araştırma önergesi verdiğimiz Çiftlik Bank da bir oyundu. Orada insanlar bilgisayara girip inek figürünü gördüğünde, o figürün üstüne her tıklamasında para kazanıyorlardı sözde. Ama görüyorsunuz, çok büyük bir halkın iradesinin, halkın kazanımlarının, halkın değerlerinin nasıl sömürüldüğünü, nasıl bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu ve Hükûmetin, devletin bu konudaki sorumsuzluğu, Hükûmetin bu konudaki aczi ortaya çıkmış oldu. Çünkü ne bir denetim mekanizması vardı ne de konu incelenebiliyordu verdiğimiz soru önergesine rağmen. Bunlar son derece önemli hususlar değerli milletvekilleri.

Türkiye, aslında bu oyun pazarında 16 ila 18'inci sıra arasında gidip gelmektedir ancak ilk sıralardaki ülkelerle arasındaki fark ise çok önemli bir boyuttadır. Dijital oyun sektörü, ülkemizde yeni yürümeye başlayan -aslında- bir çocuk gibi. Bu çocuğun büyürken desteklenmesi ve gelişmesi için olanaklar sağlanması gerekiyor. Ancak bu oyunlara, özellikle toplumsal dokumuza zarar vermeyen, toplumsal dokumuza katkıda bulunacak, toplumsal gelişmeye olanak sağlayacak oyunlar anlamında bakmak gerekiyor. Yoksa, bugün savaşları, şiddeti, çatışmayı esas alan, öngören oyunlara aslında hiçbir şekilde ne teşvik verilmeli ne desteklenmeli ve ne de istisnaya konu olmalıdır.

Değerli milletvekilleri, biraz önce bahsettim ya, Çiftlik Bank meselesinde eğer bizim gerçekten uyarımız dikkate alınsaydı, soru önergemiz Bakanlıkça doğru bir şekilde incelenseydi, bürokrasi bunu doğru inceleseydi, 2 satırlık yazıyla geçiştirmeseydi, halkımızın bu kadar biriktirdiği değerleri istismar eden yapılar bu kadar başarılı olamayacaktı. Aslında burada suçlu olan Hükûmettir, bürokrasidir ve bundan hesap sorulması gerekmektedir. Yani siz araştırma önergesini reddedebilirsiniz ama sorumluluktan kaçamazsınız. Bugün Maliye Bakanlığı da aslında burada açıklamalıdır Sayın Bakan. Yani bu çalışmalara destek verildi mi? Bu çalışmalar hangi anlamda destek gördü? Destek görmediyse de açık bir şekilde ifade edilmelidir. Çünkü, biliyorsunuz, bu Çiftlik Bank olayında, bu tesislerin açılmasına -tesis de demeyelim aslında, simülasyon üzerinde halkın çoğu kandırılmış- işte bürokrasi gitmiş destek vermiş, sözüm ona sanatçılar... 1 kilo bıyığı olan bir adam gidiyor, başka bir hassasiyette, sözüm ona "Vatan, millet, Sakarya!" diyerek; halkın nasıl sömürüleceğini, halkın yarattığı değerlerin üstüne nasıl konarımın desteği ve ortağı konumuna geliyor. Böyle bir tiyatro sanatçısı olabilir mi? Böyle bir bürokrasi olabilir mi? Siz bu konuyu... Bir kere "bank" ismini nereden alıyor? SPK olsun, diğer düzenleme kurulları buna nasıl izin verebilir? Ulusal kanallarda bu reklamlar verilirken devlet mekanizması çalışmıyor mu, RTÜK çalışmıyor mu? Demek ki devletin de bu konuda bir acz içerisinde olduğunu, özellikle bürokrasinin bu konuya destek verdiğini maalesef üzülerek belirtmek istiyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.