Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:29/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TACETTİN BAYIR (İzmir) - Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, özellikle tasarının 12'nci maddesiyle getirilen söz konusu bu düzenlemenin katma değer vergisi için hayati öneme sahip olan indirim mekanizması ile buna bağlı ortaya çıkan hizmet alımı ve satımına karşı bir otokontrol müessesesinin etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz. Bu tasarı vergi reformunu öncelemeyen bir KDV yasa tasarısıdır. Özellikle, 12'nci maddesinde hasılat usulü vergilendirme değişikliğiyle mevcut vergi anlayışımız ters düz olacaktır, kayıt dışı ekonominin önü açılacaktır. İstisnaların kural hâlini aldığı kanunlarda devletin gelir kaybı artacak, dürüst esnafın, sanayicinin vergi bilinci törpülenecektir. Kalıcı ekonomik yatırımları kaybetmekte ve yüksek teknolojiye dayalı yerli üretimi de ertelemektedir.

Tasarının tümü üzerinde konuşacak olursak, çiftçinin yılda 2,5 milyon ton dolayında kullandığı mazottaki yüzde 60'lık vergi yükünü bu tasarı azaltmıyor. 5 lirayı geçen mazotun 3 lirası vergi olarak alınıyor çiftçiden. Bu tasarı Amerika'nın çelik ve alüminyum ihracatımıza koyduğu ek yüzde 25 vergiye karşılık sessiz kalıyor, yerli üretimimizi ya da ihracatımızı büyütecek ek bir tedbir getirmiyor ne yazık ki. Eğer siz bu vergi uygulamanızla üreteni ayakta tutamazsanız, üretim sevdalısı insanları küstürürseniz hiçbir şeyi üretemez ve her şeyi ithal eder hâle gelirsiniz. O zaman da vergi gelirleriniz azalır.

Değerli milletvekilleri, benzinden, tüpten, ekmekten, yoğurttan aldığınız vergi artıyor. Vergi adaleti tümüyle çökerken emeğiyle çalışanlardan alınan vergiyle ayakta kalınıyor. 6 liralık benzinin 3,28 lirası vergiden oluşuyor. Bir ücretli bir yıl içerisinde hiç zam almasa dahi o bir yıl içinde 4 defa üst vergi dilimine giriyor. Asgari ücret sadece son üç aydaki doların artışıyla 93 lira eridi. Yani 199 lira zam alan asgari ücretli sadece dolar artışıyla yarısını, 93 lirasını kaybetti, zamlarla eksiye düştü, döviz 4 lira olduğu için de kişi başına düşen gelir 500 dolar birden gerilemiş oldu.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 yılında çiftçiye 12,7 milyar TL'lik tarımsal destek verilmiştir. Teşekkür ederiz. Ancak çiftçiden akaryakıt vergileri, stopaj ve KDV alarak bu yaptığınız 12,7 milyarlık desteğin yaklaşık 11,1 milyar lirasını vergi olarak geri aldınız. Nerede kaldı yaptığınız destek o zaman? Son yılda 4 kez vergi affı getirdiniz. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir çalışanın vergi affından faydalandığını gördünüz mü arkadaşlar?

Sanayici, esnaf, üretici, köylü, çiftçi kazanmaktan vazgeçmiş, mevcut durumunu korumaya çalışıyor, günü kurtarmaya çalışıyor âdeta. Son bir yılda kapanan şirket sayısı 9.305'ten 11.502'ye çıktı. Son yedi yılda açılan her 4 şirketten 1 tanesi kapatıldı. Bir yılda kapanan şirket sayısı yüzde 23 arttı. Esnafın bankalara borç yükü katlanırken nakit alışverişi azaldı, kâr oranları düştü. 2017 yılında KOBİ'lerin bankalara borcu 505 milyarı aşmış durumda. Borcu takibe düşmüş KOBİ sayısı 340 bindir. Takipteki KOBİ borcu miktarı 25 milyardır yani tahsil edemiyorsunuz. Takipteki tüketici kredisi miktarı 11,7 milyar oldu.

Yaptığı satışı tahsil edememesi durumunda ana parasını, KDV'yi de batırmış olan iş adamı şüpheli alacağını atmakla yükü tam olarak kaldıramıyor. Şimdi soruyorum: Hasılat bazında vergilendirme yapılacaksa bu bataklar nasıl dikkate alınacak? Hasılat dışı mı bırakacaksınız yoksa batırdığını da tahsil yoluna mı gideceksiniz? Eğer esnafı, iş dünyasını, fabrikaları ayakta tutamazsanız vergi toplayacak kimseyi bulamazsınız.

Bu anlamda, bu vergi tasarısının esnafı, sanayiciyi, üreteni cezalandıran bir yasa tasarısı olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda doğru bulmuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayır.