Konu:Olağanüstü Hâl Döneminde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Mecliste Görüşülme Usulüne İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:17/01/2018


Olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste görüşülme usulüne ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkoç.

Bu süre aynı zamanda hak düşürücü bir süre değil, daha önce de bu görüşmeler oldu. İç Tüzük 49'uncu maddeye siz de bakarsanız... "Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 8 inci bentteki işlerin görüşülme sırası -8'inci bentteki işlere bakarsanız göreceksiniz- Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilir. Hükümet, esas komisyonlar ve kanun teklif sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür.

Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü Genel Kurulun onayına sunulur.

Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilan tahtasında ilan edilir.

Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan tarafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiçbir husus, Genel Kurulda konuşulamaz."

Yani burada Başkanlık, sizin de ifade ettiğiniz gibi, "Yirmi gün içerisinde Komisyon görüşmediği takdirde doğrudan doğruya gündeme alır." diyor. Evet, bu doğru bir şey ve Başkanlık da bunu yapıyor, gündeme alıyor ve gündeme giriyor. Bu kitapçıkta da yazıyor gündemde olduğu ama gündemdeki işlerin görüşülme sırasını Başkanlık tayin etmez. Şu gün şu konuyu görüşeceksiniz, bugün bu konuyu değil. Bu işlerin görüşülme sırasını tayin eden Meclis İçtüzüğü'müzün amir hükmü gereğince ve bugüne kadarki tüm sabit uygulamalar gereğince Genel Kuruldur buna yetkili olan, karar verecek olan merci Genel Kuruldur. Bu da ya Danışma Kurulu ya da grup önerilerinin Genel Kurulun onayına sunulmasıyla olur. Dolayısıyla Başkanlığımız üzerine düşeni yapıyor ama bunların görüşülme sırasını Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Şöyle mi diyorsunuz Sayın Başkanım, doğru anlaşılması için soruyorum, bunu net yapalım...

BAŞKAN - Evet, tabii.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - "Biz Meclis Başkanlığı olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz fakat iktidar partisi, çoğunluğu olmasına rağmen, kanun hükmündeki kararnameleri sadece kendi Genel Başkanının emriyle orada tutuyor ve Mecliste görüşülmesini engelliyor." bunu mu diyorsunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN - Ben şunu diyorum: Başkanlık olarak, doğrudur, üzerimize düşeni yapıyoruz ama bunların görüşülme sırasını tayin eden şu ya da bu parti değil, Genel Kurulun kendisidir, Meclis Genel Kurulunun kendisidir.