Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:72
Tarih:15/03/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer vatandaşlarımız; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tabii ki yerel radyo ve televizyonlar önemsiz bir konu değil. CHP'li saygıdeğer hatibin görüşüne katılıyorum, bizim önem verdiğimiz bir konu. Tabii, burada, önergede özellikle uyduya çıkılmasındaki fiyat yüksekliğinden bahsedildi. Bu konudaki şikâyet yerinde bir şikâyettir. Ancak bu konuda maalesef CHP biraz geriden geliyor, ben burada yerel radyo ve televizyonlara da bir müjde vermek açısından da bunu ifade edeyim: Bu konuda zaten Hükûmetimiz bir çalışmayı başlatmıştır. Hükûmet Sözcümüz ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ'ın başkanlığında yine Değerli Başbakan Yardımcılarımız Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla bu konuda bir kurul kurulmuştu ve önemli mesafeler alındı bu konuda. Özellikle yerel radyo ve televizyonlarımızın uyduya çıkarken daha adilane, daha eşit şartlarda bu imkândan faydalanması yönünde çok önemli bir çalışma yapılıyor. Ben burada yine yerel radyo ve televizyon sahiplerine bir müjdeyi de şimdiden vermek isterim, bu vesile için CHP'ye teşekkür ederiz: Bu konudaki çalışmalar yakında nihayetlenecek ve bu konudaki sıkıntılar, fiyat yüksekliği ve adaletsizlikler noktasında bir müjde de yakında değerli yerel medya kuruluşlarımıza verilecektir. Tabii, burada işin teknik kısmına girmek istemiyorum ama işte frekans "zip"lemesinden tutun, pek çok teknik konuda bir çözüm üretilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla ben de bu Meclis araştırması önergesinin aleyhinde konuşurken, burada bu konunun öneminin altını çizmek ve bu konuda önemli girişimlerin olduğunu hatırlatmak istedim.

Şimdi, diğer konuda, RTÜK konusunda da gerçekten bu konudaki 6112 sayılı Yasa'ya baktığınızda, burada eşit bir düzenleme olmadığı iddiası da doğru değildir. Çünkü buradaki aşağı yukarı 23 fıkrada düzenlenen suçlar -hangisine bakarsanız bakın- buradaki 4 parti grubunun da gerçekten bunların suç olduğu konusunda uzlaşacağı suçlardır. Nedir bunlar? Cinsiyet ayrımcılığı, her türlü ırk, dil, toplumsal kesim ayrımcılığı gibi, şiddeti özendirmek gibi, teröre destek vermek gibi konularda bir suç oluşmuşsa bu suçu büyük, küçük kuruluş ayrımına götüremeyeceğimize göre, hukukta böyle bir anlayış olmadığına göre burada cezada bir hassasiyet gösterilmesi gerekir ki 6112 sayılı Kanun'umuza baktığımızda, o hassasiyet gösterilmiştir. Nedir o hassasiyet? "O kuruluşun, o suçu işleyen kuruluşun bir önceki aydaki gelirlerinin yüzde 1 ile yüzde 3'ü arasındaki gelirlerinin..."

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - "En az" diyor, "en az".

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Ve burada da bu kesin bir ifadedir, "yüzde 1 ve yüzde 3'ünü aşmamak şartıyla" ve burada cezanın da tabii ki caydırıcılığına zarar vermemek için, radyolar için en az 1.000 lira...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen, size de bir dakika süre veriyorum

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Markar Bey, üç dakikaya siz indirdiniz, on dakikaydı bu.

BAŞKAN - El sallayarak benim size bakmamı sağlamaya çalışmayın lütfen.

Bir talebiniz varsa Sayın Eseyan, lütfen, elinizi kaldırırsınız ve bunu söylerseniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - On dakikaydı, üçe indi.

BAŞKAN - Böyle el sallayarak bir işaretleşme yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bence iki dakika verin ama üç dakikaya Markar Bey indirdi yani.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Bakın, çok karmaşık bir konuyu çok güzel bir şekilde toparladık.

BAŞKAN - Bir dakika, buyurun.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Siz de böyle hatiplere sahipsiniz, biz de sahibiz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sağ olun.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Dolayısıyla burada ceza, suç asla büyük, küçük kuruluş olarak değiştirilemeyeceğine göre, burada, kanunda hassasiyet gösterilmiştir ve yerel medyaya da bu konuda gelirlerine göre bir ceza ortaya konmuştu. Ben bu arada listelere de baktım, taban cezalara yakın cezalar verilmektedir, radyolara da televizyonlara da. Bu açıdan da bu müjdeyi vermiş olalım, yerel radyo ve televizyonlarımıza uydu konusunda yakında bir müjdeyi Hükûmetimiz açıklayacak.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)