Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:14/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 533 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 32'nci maddesi hakkında partim adına söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, iki gün önce Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş bir televizyon programında "Alevi kardeşlerimiz cemevlerinde muhabbetlerini yapabilirler, namazlarını da kılmak istiyorlarsa kılsınlar. Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem Sünni hem Alevi'nin ibadet yeridir." diyor.

Şimdi, değerli milletvekilleri, öncelikle ifade etmek isterim ki inanç insanların tercihiyle ilgili bir husustur. Farklı inanışlardan, farklı milliyetlerden oluşan bir ülkede yaşıyoruz. İnancımız ve öğretimizin, Aleviliğin neye tekabül ettiğini de siz çok iyi biliyorsunuz. Alevi inancı ve öğretisini insanıkâmile ulaşma çabası olarak değerlendirdiğimizi o süreçte hemen hemen hepiniz de kabul edersiniz ama şunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Sonra, cemevi caminin de karşıtı değildir arkadaşlar, ne cami cemevinin karşıtıdır ne de cemevi caminin karşıtıdır. Bu, ülkemizin bir zenginliğidir ama siz Diyanet İşleri Başkanı olarak anayasal bir suç işliyorsunuz. İnsanların inançlarıyla oynuyorsunuz, inançlarıyla ilgili hususlarda ötekileştiriyorsunuz, böyle bir siyaset izliyorsunuz. Ne demek "Camiye gelin." demek? O tercihi insanlara bırakacaksınız.

Sonra, bir şey söyleyeyim: Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1924 yılında çıkartılan kanunun özüne baktığımızda, niçin çıkartıldığına baktığımızda, yine 1965 yılındaki düzenlemede ve 1982 Anayasası'yla birlikte getirilen düzenlemedeki metinde deniyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı inançlara eşit uzaklıkta olacak, tüm inançlara eşit olacak, bir koordinasyon görevi yapacak ama siz, bu koordinasyon görevini aşıyorsunuz, bir inanca hizmet ediyorsunuz ve Alevileri ötekileştiriyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, öncelikle, yine, ifade etmek istiyorum ki Alevilerin fetvalarla ilişkisi olamaz. Alevilerin dedeleri vardır, pirleri vardır, mürşitleri vardır. İmam Cafer buyruğunda belirtilen dört kapı, kırk makamdan yürüyerek ideal insana ulaşma çabası ve kaygısını yüreğinde hisseden insanlardır bunlar. Ehlibeyt sevgisi vardır. "Allah, Muhammed, Ya Ali!" diyen bir inancın, bir öğretinin insanlarına bu yolu göstermek sizin haddinize değildir. Memur olduğunuzu da unutmayacaksınız. Diyanet İşleri Başkanı olabilirsiniz ama bu konudaki tavrınız, bu konuda ortaya koyduğunuz çağrı kabul edilemez, bu çağrınızı geri almanız gerekmektedir. Bu çağrı, inançların birbirinden uzaklaşmasına neden olacak bir çağrıdır. Alevi camiye de gidebilir, Sünni de cemevine gelebilir, bu çağrıya niye ihtiyaç duyuyorsunuz bugünlerde? Bunun bir nedeni var mı, niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Buna karar verecek olan insanlar, buna karar verecek olanlar inanç sahipleridir, öğreti sahipleridir ama siz bu konuda bir zorlama yapamazsınız. Laik, demokratik cumhuriyetin en temel kurumudur aslında laiklik anlamında Diyanet İşleri Başkanlığı ama maalesef bir asimilasyon kurumuna dönüştü. Yarattığı din, din değil. Artık inancın bir iktidar aracı olarak kullanıldığı bir ülkede, diyanet işleri reisliği ya da başkanlığı bağımsız, objektif bir kurum olma niteliğini yitirmiştir. Bu, Alevilere haksızlıktır. Sayın Diyanet İşleri Başkanının derhâl bu sözlerini geri alması gerekmektedir; yol gösteremez, fetva veremez.

Size bir fetvadan daha örnek vermek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde yer alıyor. Bir soru şöyle sorulmuş: Alevi'yle evlenilir mi? Vatandaş sormuş, cahil bir vatandaş, olabilir, eğitimsiz olabilir, kötü niyetli de olmayabilir. Verilen cevap arkadaşlar: Müslüman Müslümanla evlenir. Böyle mi cevap verilir arkadaşlar? Bu cevabı lütfen çözer misiniz? Ne demek Müslüman Müslümanla evlenir?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Alevi, Müslüman'dır canım.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Peki, sorulan soru ne? Bu ötekileştirme siyasetinden Diyanet İşleri Başkanlığının kurtulması gerekiyor. O yüzden de Aleviler diyor ki: "Bu Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın." O kadar bütçeye sahip, 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük, sadece bir inanca hizmet eden bir kurum cumhuriyetin kurumu olamaz diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.