Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:08/03/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, Divanın değerli üyeleri, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Şimdi, HDP grup önerisine baktığımızda, Meclis araştırması önergesine baktığımızda, spesifik iki olaydan hareketle cezaevlerinde sistematik ve kategorik bir işkence, hak ihlali varmış gibi hazırlanmış bir önerge. Oysa bunun aslı nedir, bu konuda Meclisi bilgilendirmek istiyorum.

Bunlardan biri, Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Mehmet Arslan'la ilgili olay. Mehmet Arslan'la ilgili olay şudur değerli arkadaşlarım: Bir başka cezaevinden Rize'ye nakledildiğinde, kuruma kabulde arama yapılması hususu. Arama yapılması yasal mevzuat çerçevesinde yapılan bir işlem. Bu aramaya direnince doğal olarak mevzuatın gereğini yerine getirmek üzere yapılan bir işlem. Bununla ilgili daha bugün gerek Rize Başsavcısından gerekse Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden aldığım bilgiyi paylaşayım.

Talebi doğrultusunda rapora sevk edilmiş, revire çıkarılmış ve revirde de rapor doğrultusunda idari ve adli soruşturmaya başlanmış. Bu arada, Rize'de yaşanan hadisede aynı gün, aynı tüzük hükümleri çerçevesinde bir başka tutukluya da aynı uygulama yapılmış. Eğer burada siyasi kimliğinden dolayı farklı bir uygulama bekliyorsanız bu doğru değil, asıl hukuki olmayan budur; bunu size hatırlatmak istiyorum.

Diğer bir konu ise Bursa H Tipi Cezaeviyle alakalı. Ayakta sayım işlemine gelince: Bursa'da yaşanan hadise, orada üç koğuşta sayım işlemi yapılıyor, "Sayım vermeyeceğiz." diye direniyor. Peki, siz cezaevi yetkilisisiniz, bu işlemi nasıl gerçekleştireceksiniz? Dolayısıyla burada ciddi bir abartı olduğunu düşünüyorum, Meclis araştırması önergesinin kapsamında bir konu olmadığını düşünüyorum. Bu konuda Meclis İnsan Hakları Komisyonumuzun ceza ve tevkifevlerini inceleme, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını inceleme alt komisyonumuz var.

Sayın Bekaroğlu burada "Bu konuyu ciddi incelemiyorsunuz." dedi. Bakın, 26'ncı Dönemde tam 14 cezaevinde inceleme yapmışız. Daha geçen hafta arkadaşlarımız Urfa'da bu incelemelerini yaptı ve bu rutin incelemelerimiz gerek başvuru üzerine gerekse bizim medyadan olaydan bilgilenmek üzerine yaptığımız incelemeler. Şunu unutmayın arkadaşlar: 2002-2018 arasında cezaevlerinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER SERDAR (Devamla) - Sürem bitmek üzere Sayın Başkan, bir dakika istirham ediyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Serdar.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

...fiziki altyapı sorunları ve mevzuat çerçevesinde AK PARTİ hükûmetleri döneminde ciddi anlamda reform yapılmıştır, altyapıda ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Mevzuat düzenlemeleri Avrupa'nın bazı ülkelerinin de fevkindedir ve bu denetlemeler gerek idari gerekse Meclisteki daimî komisyonumuz çerçevesinde yapılmaktadır. Bunları görmezden gelerek sanki burada sistematik, kategorik hak ihlalleri varmış gibi, ikide bir temcit pilavı gibi getirip önümüze bu ihlalleri koymanız doğru değil. Bizim orada sürekli bir alt komisyonumuz var ve başvuruları aldığımızda, gerek sizden gelen gerek vatandaştan gelen başvuruları değerlendirerek incelemelerimizi rutin yapıyoruz.

Dolayısıyla Meclis araştırması önergesinin aleyhinde oy kullanacağımızı beyan ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)