Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:06/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Vergi Kanunlarıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlıyoruz. Konuşmamın başında bütün Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün görüşmelerine başladığımız tasarının geneliyle ilgili Genel Kurulu bilgilendirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.

Gerçekten çok geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bir kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. Burada esnafından işçisine kadar, çiftçisinden öğrencisine, memurundan sanayicisine, tüm sosyal kesimleri yani vatandaşımızın yüzde 100'ünü ilgilendiren konular var. Dolayısıyla, vatandaşımızın yüzde 1'ini değil, vatandaşımızın yüzde 100'ünü ilgilendiren konular var ve vatandaş bu kanunu bekliyor, öğrenci de bekliyor, işçi de bekliyor, sanayicisi de bekliyor, yatırımcısı da bekliyor. İnşallah Genel Kurulumuzla bu görüşmeleri hızlı bir şekilde yapmak suretiyle bu kanunu yasalaştırmış olacağız.

Bu kanun tasarısında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Tasarrufların artırılmasına dönük önemli düzenlemeler olacak. İş yapma kolaylığının artırılmasına dönük düzenlemeler var.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya Sayın Bakan, on altı senedir aynı şeyleri söylüyorsunuz. On altı senedir "iyiyiz iyiyiz" diyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Enerji ve madencilikte etkinlik ve verimliliğin artırılmasına dönük düzenlemeler var. Vergi konularıyla ilgili, vatandaşımızın işlerini kolaylaştıran, vergiye gönüllü uyumu destekleyen düzenlemeler var ve kamu taşınmazlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin düzenlemeler var.

Burada, öncelikle, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemek üzere bu tasarıyla getirmiş olduğumuz düzenlemeler hakkında Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. Bunlardan en önemli düzenleme, tabii ki, sanayi sektöründe, imalat sektöründe faaliyette bulunan imalat işletmelerine sağlamış olduğumuz yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnasıdır. Biliyorsunuz, 2016 sonrası dönemde arka arkaya yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek çok sayıda düzenleme yaptık, yapmaya da devam ediyoruz, yapacağız. Ekonomi dinamiktir. Ekonominin değişen, gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak, Hükûmet olarak, yatırımla ilgili, üretimle ilgili, istihdamla ilgili, ihracatla ilgili düzenlemeler getirmiş olmamızdan rahatsız olunmaması lazım; tam tersine, bizim, ülkenin yarınlarını, ülkenin kalkınmasını sağlayacak bu düzenlemeleri daha fazla getirmemiz lazım. Bu sene, 2018 yılında imalat sanayisinde yapılacak yatırım harcamalarında kurumlar vergisi teşvikini artırımlı olarak uygulayacağız. Burada yapmış olduğumuz düzenlemede de, 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayisinde faaliyette bulanan bir işletme yeni makine, teçhizat alırsa katma değer vergisi ödemeyecek. Bu, yüzde 18 oranındaki bir katma değer vergisi yükünden işletmelerimizin kurtulması anlamına geliyor, son derece önemli bir teşvik.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - "Yurt içinden" diyelim de katkısı olsun ülkeye.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Yine, teknoparklarda, AR-GE ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılacak makine ve teçhizat alımlarında da katma değer vergisi istisnası getiriyoruz. 2019 yılın sonuna kadar yatırımcılarımız da, AR-GE merkezlerimiz de bu istisnadan istifade edecekler.

Yine, 2018 ve 2019 yıllarında yeni alınan makine ve teçhizattan dolayı indirilecek amortisman giderlerini de artırıyoruz. Daha fazla amortisman gideri yazılacak, işletmelerimiz böylelikle daha düşük kurumlar vergisi, gelir vergisi ödeme imkânına da kavuşmuş olacaklar.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Hep yüzde 1'e çalışıyorsunuz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Böylelikle, 2018 ve 2019 yıllarında yatırım noktasında özelikle yeni yatırımların yapılmasını sağlayacak şekilde hem yatırım teşvik sistemindeki sağladığımız indirimli kurumlar vergisi teşviklerini artırıyoruz hem de makine ve teçhizat alımlarında teşvik belgesine bağlı olmasa dahi yeni makine teçhizat alımlarında katma değer vergisi istisnası getirmiş oluyoruz.

Bu tasarıda, organize sanayi bölgelerinde yapılacak altyapı yatırımlarında, küçük sanayi sitelerinde yapılacak iş yeri inşaatlarında KDV istisnası getiriyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz için en önemli yatırım altyapı yatırımları. Bu yatırımlar sırasında yatırım için gerekli olan mal ve hizmet alımlarında bundan sonra organize sanayi bölgesi müteşebbis heyetleri KDV ödemeyecek.

Yine, küçük esnafımızı ilgilendiren küçük sanayi sitelerimiz var. Küçük sanayi siteleri kooperatifleri ne yapıyor? İş yerlerini yapıyor, esnafımıza teslim ediyor. Burada da küçük sanayi sitesi kooperatiflerimiz bu iş yerlerinin yapımı sırasında herhangi bir katma değer vergisi ödemeyecekler. Bu da yine yatırımın, üretimin teşvik edilmesi anlamında önemli bir düzenleme.

Bu tasarıda istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvikler getiriyoruz; gerek 2018'de gerek 2019'da gerek 2020 yılında ilave istihdama çok güçlü yeni teşvikler getiriyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek lazım: Biraz önce de burada ifade edildi, asgari ücretin yıl başında belirlenen tutarının yıl içerisinde hiçbir şekilde ocak ayındaki belirlenmiş seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırıyoruz. Peki, bunu nereden karşılıyoruz? Bunu bütçeden karşılıyoruz yani burada asgari geçim indirimi tutarlarını artırmak suretiyle çalışanlarımızın ücreti hiçbir şekilde, asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin ücreti hiçbir şekilde yıl başındaki tutarın altına düşmemiş olacak.

2020 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ilave istihdama sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki getiriyoruz. Yani herhangi bir işletmemiz 2017 yılında istihdam ettiği personel sayısına ilave yeni personel alırsa yeni alınan bu personelin on iki ay boyunca ödenecek sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi ve damga vergisi de devlet tarafından karşılanacak. Yaklaşık olarak 830 lira civarında her bir çalışan başına devlet bu şekilde yeni istihdama teşvik vermiş oluyor.

Burada getirdiğimiz düzenlemede imalat sektöründe ve bilişim sektöründe bu getirdiğimiz prim, vergi ve damga vergisi avantajını artırımlı olarak uygulayacağız. Yani bugün imalat sanayisinde veya bilişim sektöründe bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yeni sağlanacak istihdamda her çalışan başına yaklaşık 2.400 liraya kadar imkân sağlıyoruz, teşvik veriyoruz. Dolayısıyla, bakın, biraz önce de söyledim, imalat sektöründe yatırım teşvik tutarlarını artırıyoruz. Yani yeni yatırım yaparsanız yatırım teşvik sisteminden kaynaklanan avantajlarınızı artırıyoruz. Makine teçhizat alımında KDV istisnası getiriyoruz. Bir de yine imalat sanayisinde yeni istihdam yaparsanız bu durumda da istihdama teşvikler getiriyoruz, prim ve vergileri de devlet olarak almıyoruz.

Burada getirdiğimiz düzenlemede özellikle kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını teşvik etmek üzere teşvik süresini on iki aydan on sekiz aya çıkarıyoruz. Yani bir işletmemiz bir kadın kardeşimizi istihdam ederse, bir genci istihdam ederse, bir engelliyi istihdam ederse teşvik süresi on iki aydan on sekiz aya çıkmış olacak.

Yine imalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize dönük de yine bir teşvik başlatıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Özellikle ustalık belgesine sahip küçük imalatçı işletmelerimiz eğer yeni ilave istihdam sağlarlarsa bu durumda diyoruz ki: "Bir senden, bir benden." Yani on iki aylık süreç içerisinde bir ay işveren kendisi ödeyecek ücret ve diğer kamusal yükümlülükleri, bir ay da devlet olarak sadece gelir vergisini, sadece sosyal güvenlik primini değil, aynı zamanda işverenin işçiye yapacağı ücret ödemesini de biz karşılayacağız.

MUSA ÇAM (İzmir) - İşsizlik Fonu'ndan ödeyeceksiniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla imalat sektöründe faaliyet gösteren bir küçük işletmemiz ilave yeni istihdam yaparsa on iki ayın altı ayını da devlet olarak biz karşılayacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bunu nereden ödeyeceğiz? Bütçe fazla veriyor da oradan mı ödeyeceksiniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Burada özellikle kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla uzun süredir beklenti hâlinde olan bir uygulamayı da hayata geçiriyoruz; kreş desteği uygulamasına başlıyoruz. Bundan sonra, bu yasal düzenleme çıktığı takdirde artık bir iş yerinde çalışan bir kadın çalışanın eğer çocuğu bir kreşe gitmişse bu kreş için yapılan ödemenin yaklaşık 1.015 lirasına kadar devletin buna vergi istisnası olarak destek vermesini sağlıyoruz. Dolayısıyla burada kadın istihdamına çok ciddi anlamda da bir destek vermiş oluyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kaç kadın çalışması gerekiyor o işletmede Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Burada getirmiş olduğumuz düzenlemelerden bir tanesi de şudur: İşverenlere 2016 ve 2017 yılında sağlamış olduğumuz asgari ücret desteğine 2018 yılında da devam ediyoruz. Biliyorsunuz 2016 yılında da 2017 yılında da işverenlerimizin asgari ücretle istihdam ettikleri her bir çalışan başına aylık 100 lira asgari ücret desteği getirmiştik. Bu yasal düzenleme içerisinde bunu 2018 yılında da devam ettiriyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 10 milyon civarında çalışanımız için bu desteği de...

GARO PAYLAN (İstanbul) - Parasını nereden alıyorsunuz Sayın Bakan, parasını nereden alıyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bu desteklerin hepsini de devletten karşılıyoruz.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar, gerçekten istihdamı artırmak amacıyla genel anlamda çok ciddi teşvikler getiriyoruz, özellikle de imalat sektörüne, bilişim sektörüne dönük artırımlı teşvikler getiriyoruz. Kadın istihdamını, genç istihdamını, engelli istihdamını daha da artıracak önemli teşvikleri de hayata geçiriyoruz.

Bu tasarı içerisinde tasarrufların artırılması yönünde de önemli düzenlemeler yapıyoruz. Burada konut hesabı sistemimiz var, biliyorsunuz, mevcutta konut hesabı teşvikimiz var. Buradaki teşvik oranını yüzde 20'den 25'e çıkarıyoruz. Konut başına yapılacak destek tutarını da 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarmış oluyoruz.

Yine, çeyiz desteği uygulaması var. Burada da yine destek oranını yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıyoruz. Ayrıca asgari destek tutarını da 5 bin liradan 7.500 liraya çıkarmış oluyoruz.

Minibüsçü esnafımızı ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıyoruz. Minibüsçü esnafımızın kullandığı minibüslerle ilgili motorlu taşıtlar vergisinde indirime gidiyoruz. Burada Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yapılan tanım ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan tanımı birbiriyle uyumlu hâle getiriyoruz. Böylelikle minibüsçü esnafımız da motorlu taşıtlar vergisini daha az oranda ödeme imkânına kavuşuyor.

Yine, elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla motorlu taşıtlar vergisinde elektrikli araçların motorlu taşıtlar vergisini yüzde 75 indirimli olarak alma konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Bu da son derece önemli bir düzenleme.

Yine, tasarıda yer alan diğer bir düzenleme de, hazineye ait taşınmazların tarımsal üretimde daha fazla kullanılmasını sağlamak üzere bir teşvik getiriyoruz. Eğer tarımsal amaçlı kooperatifler hazineye ait tarım arazilerini kiralarlarsa bu durumda harca esas değerin yani emlak vergisi değerinin yüzde 1'i oranında bir kirayla buraları kiralama imkânına kavuşuyorlar. Bu da son derece önemli bir düzenleme. Özellikle son dönemde, biliyorsunuz, vatandaşlarımızın tarım arazisi olarak kullandıkları yerlerin kendisine satışına ilişkin düzenlemeler yapmıştık. Şu anda bu uygulama devam ediyor. Buradaki düzenlemede kooperatiflere de benzeri bir imkânı getirmiş oluyoruz.

Bu tasarıda yer alan bir diğer düzenleme de "hurda teşviki" olarak ifade edilen, 16 yaşından büyük araçlar eğer imha edilirse, imha merkezlerine bu araçlar teslim edilirse, trafikten terkin edilirse, bunlar karşılığında yeni araç edinilirse bu durumda 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi teşviki getiriyoruz. Bu da son derece önemli bir düzenleme.

Bu tasarı içerisinde, özellikle ekonominin canlandırılması noktasındaki düzenlemeler dışında enerji sektörüyle ilgili, madencilik sektörüyle ilgili son derece önemli düzenlemeler var. Sektörün gelişmesi, büyümesi noktasında ve maden varlıklarının daha etkin bir şekilde kullanılması konusunda önemli düzenlemeler yapıyoruz.

Burada, yine, öğretmen alımlarına ilişkin, 5 bin sözleşmeli öğretmen alımı konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Bu da son derece önemli.

Bir de internet üzerinden radyo ve televizyon yayıncılığı yapılmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Burada, radyo televizyon yayıncılığı yapan diğer işletmeler gibi internet ortamında yapılan radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda da bu konuda yetkili kurum ve kuruluşların düzenleyici bir noktada konumlandırılmaları ve bu sistemi denetlemeleri öngörülüyor.

Değerli arkadaşlar, bu tasarı da bundan önceki getirdiğimiz tasarılar gibi yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik eden bir düzenleme. Nitekim, son iki yıldır arka arkaya Hükûmet olarak aldığımız kararlarla ve kabul edilen yasal düzenlemelerle yatırım ortamını iyileştirme noktasında önemli düzenlemelere imza attık. Bundan önce çok yakın bir zamanda yine Meclisimizden yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda arka arkaya 2 tane düzenleme geçti. Şimdi, bu, o iki düzenlemenin ardından gelen üçüncü düzenleme. İnşallah, haftaya Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde bir düzenlemeyi getirdik, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlıyoruz. Dolayısıyla Hükûmet olarak ülkemizin büyümesi için, kalkınması için, yatırım ortamının iyileşmesi için yasal düzenleme getirmemiz kadar doğal bir şey yok. Bu konuda da herkesin, vatandaşın takdirini görüyoruz. Vatandaş yapılan düzenlemelerin ne kadar önemli olduğunu biliyor, görüyor ve bu konuda da gerçekten heyecanla bunun karşılığını da veriyor.

Bakın, bütün bu düzenlemeler neticesinde 2017 yılında ne oldu? Bugün rahatlıkla diyebiliyoruz ki yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme oranıyla 2017'yi bitireceğiz. Gerçekten bu bakımdan, Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre büyüme oranları bakımından pozitif yönde ayrıştığı gibi, OECD ülkeleri arasında da gerçekten büyüme konusunda parmakla gösterilen bir ülke konumunda. Dolayısıyla burada büyümenin sadece nicel olarak artması değil, aynı zamanda nitelik olarak da kalite olarak da artması konusunda arka arkaya tedbirler alıyoruz; onun için yatırım ortamını iyileştirmek için düzenlemeler getiriyoruz.

Bugün vatandaşın güvenle ilgili bir sorunu yok, vatandaş Türkiye'ye güveniyor. Eğer gazeteleri açıp okursanız her gün Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarının artarak devam ettiğini görürsünüz. Her gün yeni bir uluslararası doğrudan sermaye yatırımıyla ilgili açıklamalar yapılıyor ve son iki yıl da dâhil olmak üzere Türkiye'ye olan sermaye akımları devam ediyor.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Sıcak para geliyor Sayın Bakan, yatırım geldiği yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, Türkiye, sağladığı güven ortamıyla, yapmış olduğu reformlarla ve istikrarlı ve gelişen ekonomisiyle bu bölgede çekim merkezi ve bu çekim merkezini daha da artırmak için, bunu daha da güçlendirmek için yasalar yapmamız, kararlar almamız, bu konuda adımlar atmamız hususunu da herkesin takdirle karşıladığını biliyoruz. Sizin de bunu takdirle karşıladığınızı biliyoruz. bize bu konudaki teşekkürlerinizi de biliyoruz ve hatırlıyoruz, takdirle de karşılıyoruz.

Onun için, bugün burada yapmış olduğumuz bu kanunla yapılan değişiklikler de aynı kapsamdaki değişikliklerdir. Ve burada özellikle şunu söyleyeyim: Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdamla ilgili düzenlemeler şu anda piyasalar tarafından, çalışanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İnşallah bu düzenlemeleri de Meclisten geçirdikten sonra ben ümit ediyorum ki 2018 yılında da Türkiye ekonomisi büyüme hedeflerini yakalayacak, büyüme hedeflerinin de üzerinde bir gerçekleşmeyle inşallah yılı bitireceğiz. Türkiye ekonomisi güçlü, Türkiye ekonomisi, içeride dışarıda, ne olursa olsun birçok sınavdan başarıyla geçti. Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu son yıllarda karşılaştığımız çeşitli olaylarla da gördük ve bu konuda, geleceğe dönük Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi noktasında büyük bir beklenti var. Buna hep beraber destek olacağız. Hükûmet olarak bu konudaki düzenlemeleri bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz ve bu sayede Türkiye ekonomisi güçlü olacak.

Ben bu çerçevede hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)