Konu:İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:65
Tarih:28/02/2018


İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 524 sıra sayılı Tasarı'nın üçüncü bölümüne ilişkin Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle bu bölümde, Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili tasarıda getirilen düzenlemelerin bir kısmını gereklilik olarak değerlendirmekteyiz. Tasarının üçüncü bölümünde yer alan maddeler kapsamında, ticari anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümüne yönelik, yargılamaların makul süre içinde tamamlanması anlamında ve zorunlu elektronik tebligata yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, tahkim yargılamasına konu olan uyuşmazlıklarda görevli mahkemelere ilişkin düzenlemeler getirilmektedir. Bazı önemli maddeler itibarıyla, zorunlu elektronik tebligata konu olacakların kapsamı genişletilmekte. Harçlar Kanunu'na, konkordato harçlarına ilişkin gelişmeler 47-50'nci maddeler arasındadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda düzenlemelere ilişkin madde 53, madde 54-60 arasında tahkim yargılamasına konu olan uyuşmazlıklarda görevli mahkemelere ilişkin düzenlemeler getirilmektedir.

Madde 61'de Türk Ticaret Kanunu'nun dört maddesinin değişikliği; 100 bin TL'yi geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulünün geçerli olması, iflasın bildirilmesi ve konkordato talebine anonim şirket hükümleri uygulanması, İcra İflas Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mevcut hukuki altyapının sürekli gelişen, değişen ihtiyaçlara cevap vermesi mümkün değildir. Bunun sonucu yasaların öncülüğü ilkesi gereği yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Yeni kural ihtiyacı da ortaya çıkıyor, yeni kurallar da oluşturuluyor. Bazen de yasaların öngörmediği gelişme ve düzenlemeler ortaya çıkıyor; yürümeye, işlemeye başlıyor. Bunlar neden oluyor? Pratik hayatta yaşamın ve ekonomik zorlukların etkisinden oluyor. Hukuki altyapısı olmayan kurallar yürümeye, işlemeye başlıyor; bunun için iç ve dış veçhesi de bu işin oluyor. Dünyada, ekonomik hayatta dinamikle bazen hukuki altyapılar örtüşmüyor. Sizin veya karşı tarafın sosyoekonomik yapısı farklı nedenlerden örtüşmeyebiliyor. Bunlar, gelişmişlik düzeyi, içinde yer aldığı ekonomik, siyasi entegrasyon veya başka nedenlerden kaynaklanabiliyor.

Bir süredir Hükûmet yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik amaçlarının kapsandığını, ihtiva ettiğini düşündüğü tasarıları Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyor, değişik komisyonlarda bu hususlar ele alınıyor. Bunları kategorize etmek biraz zor ama yine de bu gerekli oluyor zira yatırım ortamına ilişkin teşvikler ne kadar olumlu olursa olsun beraberinde ülkedeki hukuk güvenliği ve hukuki süreçlere ilişkin güvenli ortamın sağlanamaması yatırımcılar açısından mutlaka caydırıcı oluyor. Nitekim biz, bunu bildiğimiz için, seçim beyannamemizde, yatırımların attırılması, ticari hayatın geliştirilmesi için ekonomik tedbirlerin alınacağını söylemiştik.

Şimdi, bu tasarıda yaklaşık 13 kanunda değişiklik yapıyoruz. Burada uzlaşmanın gerekli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Esasen burada değişiklik yaptığımız Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'na ilişkin daha önce Kanun Yapım Süreci Sempozyumu'nda söylediğimiz bir husus var, özellikle ben, bunun uzlaşma açısından zorunlu olduğunu söylemiştim.

Sayın Bakan, borçlar, ticaret hukuku ve hukuk muhakemeleri, yürürlük ve uzlaşmalara ilişkin kanunlar yaklaşık 3 bin maddeydi -yanılmıyorsam, ikaz edin demiştim- kaç günde yasalaştığını hepimiz gördük. Bunlar yine temel kanun olarak görüşülmüştü. Ortalama 1 maddenin 1 saat görüşüldüğünü düşündüğünüzde 3 bin saat etmekteydi. Şimdi, bu günde ortalama 8 saat kesintisiz çalışmayla aralıksız 370 günde ancak bitecekti; uzlaşmayla bunu yaptık. Daha sonra 60 maddeyi de değiştirdik, hatta kanun yürürlüğe girmeden değiştirdik. Fakat biz ne yaparsak yapalım, burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken husus, gelişmeleri arkadan değil önceden takip etmemiz.

Şimdi, bugün itibarıyla 2018 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Baktığımız zaman burada ihracatın yüzde 10,7; ithalatın yüzde 38,1; dış ticaret açığınınsa yüzde 108,8 oranında arttığını görüyoruz. Burada geçmişte uyguladığımız politikaların önümüzdeki dönemde bize nasıl etki ettiğine baktığımızda ne yaptığını görüyoruz? Bizi sıkıntıya soktuğunu ve içerideki üretimi tahrip ettiğimizi, dolayısıyla sadece ihracat yapmak için ithalat değil aynı zamanda içerideki üretimi de -ne yapmak için- devam ettirmek için ithalat yapma zorunluluğumuzun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların buralarda özellikle, hassasiyetle dikkate alınması gereken hususlar olduğunu mutlaka ifade etmek istiyorum.

Sayın Bakanım, özellikle eylül ayından bu tarafa baktığımızda, ithalatın hemen hemen 20 milyar doların üzerinde bir seyre oturduğunu görüyoruz ama ihracatta birtakım sıkıntıların olduğunu da görüyoruz. Burada sermaye malları ithalatının artışının müspet olarak karşılanmasını düşünüyor olabiliriz ancak buradaki artışın oran olarak yüksek olmasına rağmen, 600 milyon dolar gibi bir artıştan kaynaklandığını görüyoruz. Ama ara mallarına baktığımızda, içerideki üretimin sürdürülebilir olması için ithalatın yaklaşık 5 milyar dolar sadece ocak ayında arttığını görüyoruz. Burada bizim insanları tatmin etmemiz lazım, yaptığımız hukuki düzenlemelerin hukukçuya bir garanti vermesi lazım. Biz şayet 8 defa bir yatırımcının işletmesini belirli nedenlerden kapatıyor ve mahkemeden bir dönüş alıyorsak karar iptali konusunda, o zaman hukuken bu işi iyi yaptığımızı, iyi sürdürdüğümüzü söylememiz, maalesef, mümkün değil.

Bakın, burada dünyadaki sıralamalara baktığımız zaman iş yapmada bizim 60'ıncı sırada olduğumuzu söylüyoruz ama Sayın Bakanım, bir tanesi çok önemli -ki siz buraya parmak bastığınız için belki bu tasarıyı getiriyorsunuz- icra ve iflas çözümlemelerinde -yabancı yayın- 190 ülkede 139'uncu sıradayız. Burada gerçekten birtakım sıkıntıların olduğu vakıa. Bu kanun yapım süreci olayının hakikaten ihtiyaç olduğunu, Hükûmetin getirdiği özellikle yatırıma ilişkin hususlarda muhalefet tarafından bu konuda destek verildiğini ve bunun sürdürüldüğünü net bir şekilde söylememiz mümkün.

Bakın, bazı hususlarda sıkıntı var mesela tarımda da tarıma dayalı sanayide de. Biz tarımda, tütünde dâhilde işlemeye izin verdik. Bakın, Denizli'nin Kale ilçesinde, diğer ilçelerde tütünde büyük problem var. Anlaştılar, üretime geçtiler; şu anda elde ettikleri fiyat, onlar açısından cazibesini kaybetmenin ötesinde, sefalete doğru götüren bir yol var, buna bakmamız lazım, incelememiz lazım.

Ayrıca, bu yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin hususlara da baktığımız zaman, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen, Adalet Komisyonuna gelen, diğer komisyonlara gelen tasarılar var. Bunların hepsini bir bütünlük içinde ele alıp değerlendirmek gerektiği düşüncesini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Tasarının hayırlı olması dileğiyle yüce heyete saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.