Konu:İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:65
Tarih:28/02/2018


İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; partim adına icra, iflasla ilgili kanuna dair konuşma aldım.

Tabii, bu icra ve iflas, iş adamlarının hepsinin korkulu rüyasıdır, Allah kimsenin başına vermesin ama bunu şöyle bir değerlendirmemiz lazım: Niye insanlar, icra ve iflasla yoğun bir şekilde karşı karşıya? On altı yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda, hem de çok övünüyorsunuz "Tek başımıza iktidardayız, muktediriz, her şeyi yaparız." E, hadi yapın; insanları icra ve iflasa sürüklemeyin.

Şimdi, bakınız, okula bakıyoruz; yok. En fazla yatırım yaptığınız şey de icra mahkemeleri -ki avukat arkadaşlarım falan var, onlar benden daha iyi biliyorlar- bir de hapishaneler, bununla da övünüyorsunuz Sayın Bakanım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Vallahi, ben utanıyorum, bir iş adamı olarak utanıyorum.

Şimdi, her şeyden önce, icra ve iflasa gitmemek için -tabii, ekonomik nedenler vardır ama- ahlak, ahlak... Toplumda ahlak çökmüştür. Esasında, ahlakı icraya verecek hâlimiz yok. Şimdi, bakınız, kadın cinayetlerine bakınız, tacizlerine bakınız, çocuk istismarlarına bakınız ve geçmişe baktığımız zaman, o kadar yoğun bir şekilde karşı karşıyayız ki bunlarla ilgili hiçbir önlem alamıyoruz.

Tam on altı yıldır iktidardasınız, bir göz atalım, karne vereceğim size şimdi, karnenize bir bakalım. 2016'da Demokrasi Endeksi'ne baktığım zaman Türkiye'nin gerilediğini ve 97'nci sırada olduğumuzu görüyorum. Eğitim Endeksi'ne baktığım zaman 38 OECD ülkesi içerisinde 35'inci sırada olduğumuzu görüyorum. Vatandaşın bankalara borcuna bakıyorum, siz geldiğiniz gün vatandaş 7 milyar borçlu, bugün vatandaşlar 500 milyar borçlu yani 75 kat artmış, az daha kalırsanız 100'e katlayacaksınız. Ailelerin borçları ve gelirleri oranına bakıyorum, siz geldiğiniz zaman bir ailenin 100 lirası varsa bunun yüzde 4,7'sini ayırıyordu borcuna, şimdi yüzde 47'sini ayırıyor, dolayısıyla 10 kat artmış bu oran. Hele protestolu senetler, içler acısı. Geldiğiniz zaman 800 milyon olan protestolu senetler, bugün 11,5 milyara ulaşmış vaziyette. Karşılıksız çeklere -zaten, ahlak yoğun bir şekilde dibe vurduğunda toplumda herkes birbirine çek vererek borcunu ötelemek gibi bir pozisyona geçer- bakıyorum, 2,2 milyar iken 17,5 milyara gelmiş.

Değerli arkadaşlar, bazen sektör kötüye gider, bazen ekonomik kriz olur ve istihdamını yapan, borcunu ödeyen, personelinin parasını ödeyen, vergisini ödeyen iş adamları sıkıntıya girdiği zaman devlet onun yanında olmalı. Yani yıllarca vergi vermiş, on milyonlarca dolar vergi vermiş bir adam sıkıntıdaysa hemen devlet devreye girmeli, demeli ki: "Sen bana düzenli bir şekilde vergini ödedin ve sen de bugün sıkıntıdasın, ben sana sıfır faizle 3 milyon, 5 milyon dolar para veriyorum." Bizim ülke olarak icra ve iflasları durdurabilmemiz için bunları yapmamız lazım, bunları yapmadığımız zaman olmaz.

Mesela, en çok övündüğünüz bir konu var "duble yollar, duble yollar..." Değerli arkadaşlarım, bu duble yolları müteahhitler öyle büyük tenzilatlarla yapıyorlar ki... Bir de sistem var "Efendim, fiyat artışı olmayacak, bütün malzemeyi ilk gün ilk dakikada hangi fiyatı vermişsen demiri, çimentoyu, mazotu ve bitümü..."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Bir dakika alabiliyor muyum?

BAŞKAN - Toparlayın lütfen, tamamlayın.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, mazot 2,5 misli artmış, demir artmış, bitüm artmış; bir fiyat farkı kararnamesi bekler bu yatırımı yapan arkadaşlar. Onun için ben icra ve iflasın bu dönemde çok artmasını tamamen Adalet ve Kalkınma Partisine bağlıyorum.

Zaten şurada görüyorum: "Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir." onu kaldırdınız, egemenlik kayıtsız ve şartsız kanun hükmündeki kararnamededir diyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Olmaz, olmaz, kanun hükmündeki kararnameler kalkmadan, OHAL kalkmadan ve toplumda toplu olarak bir çözüm getirmeden yani muhalefetle birlikte, dış dünyayla olan münasebetlerimiz, savaş, ekonomi, bunlar, istikrar ancak ve ancak topluca oturup karar vermemizle olur, bir mutabakatla olur. Tek adam egemenliğinde bunların hiçbirini çözemezsiniz ve sonuçta da...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - ...ülkemiz büyük sıkıntıya gider, toplu iflaslar başlar.

Bitti mi efendim?

BAŞKAN - Bitti efendim.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - 15 saniye daha verir misiniz?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun Sayın Özcan.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)