Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:64
Tarih:27/02/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, Divanın değerli üyeleri, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

CHP grup önerisine şöyle bir baktığımızda ceza infaz kurumundaki öğrenci mahkûmlarla ilgili birtakım sorunlar sıralanmış, birtakım rakamlarla karşılaştırmalar yapılmıştır.

Şimdi, genel olarak şöyle bir baktığımızda, cezaevlerinde gerek fiziki altyapı sorunları gerekse mevzuat konusunda 2002 yılından bu tarihe kadar çok ileri adımlar atıldı. Öyle ileri adımlar atıldı ki mevzuatta ve fiziki altyapıda Avrupa'nın bazı ülkelerinin de önünde bir yapılanma oluştu. Tüm bunlara rağmen gerek mevzuat düzenlemesine rağmen gerekse bu fiziki altyapıdaki iyileştirmelere rağmen bireysel birtakım ihlaller olmuş mudur? Olacaktır da, bu doğaldır ama bunları da yine denetim mekanizmaları içerisinde sürekli denetlemiş olduk. Bu denetim mekanizmalarından biri de bizim Komisyonumuz, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. Komisyonumuzun bünyesinde oluşturulan Cezaevleri Alt Komisyonu cezaevlerindeki bu denetimleri sürekli yapmakta ve bu ihlallere ilişkin tespitlerini rapor olarak ortaya çıkarmakta.

Ancak önergede dikkatimi çeken husus şudur: Birtakım karşılaştırmalar yapılırken, önceki süreç ile şimdiki süreç arasında birtakım karşılaştırmaları yaparken rakamlardan hareketle eğitimli sayısının artırılması bir paradoks gibi ortaya konulmuş ama Türkiye'nin yaşamış olduğu süreç, 15 Temmuz süreci, terörle mücadele süreçleri dikkate alındığında eğitimli sayısının da aynı oranda cezaevindeki sayısal çoğunluğa yansıması kadar doğal bir şey olamaz; bu bir.

Aslında, ikinci doğru okuma biçimi; biz eğitimin önündeki engelleri tamamen aştığımız için eğitimli sayısı bu noktada arttı. Ruhi Bey biraz önce değerlendirmelerinde ortaya koydu, doktora yapma imkânı bile tanınan bir süreç yaşıyoruz.

Şimdi, öneriyi hazırlayan arkadaşımızın -bizim de Komisyonumuzun üyesi- asıl burada vurguladığı konu 677 sayılı KHK'yle getirilen birtakım kısıtlamalar. Bu kısıtlamaları da anlamak mümkün. Türkiye'yi CHP dışarıdan okumayı bırakıp içeriden gözetlerse bunları anlaması kadar doğal bir şey yok çünkü Türkiye 15 Temmuz gibi çok facia, cehennem gibi bir süreçten geçti. Bu süreçler sonrası birtakım yargılamalar, birtakım düzenlemeler getirildi. Ve terörle mücadeleniz sadece bir terör örgütüyle değil dört beş terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyorsunuz; bu mücadelenizin doğal sonucu bütün yerlere yansıyacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER SERDAR (Devamla) - Sayın Başkan, bir dakika rica ediyorum.

BAŞKAN - Buyurun, toparlayın lütfen.

ÖMER SERDAR (Devamla) - Dolayısıyla cezaevi de böyle bir yerdir; yani sonuçta terör örgütü elemanlarına veya böyle isnatla karşı karşıya olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin onlara terör iletişimini, imkânını açmak gibi bir lüksünüz yok.

Bu açıdan olayı böyle değerlendirdiğimizde bence bu araştırma önergesinde sözü edilen konuların Meclisin alanından çok... Araştırma önergesini hazırlayan değerli arkadaşımız -Komisyonumuz sürekli bu denetlemeleri yapıyor- eğer incelemelerini yapmış olsaydı görürdü, bu konuda 26'ncı dönemde sadece Komisyonumuza gelen 73 başvuru var.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)