Konu:685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/811) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:31/01/2018


685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/811) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 455 sıra sayılı OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Yüce heyeti bu vesileyle saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi, 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin ortaya çıkardığı yeni ve ertelenemez şartları kavramış, beka temelinde siyasetini kurgulamıştır. 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan halk oylaması şuuruna bağlı kalacağını her fırsatta ifade etmiştir çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısıdır çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin özlemlerinin tercümanıyız. Milliyetçi Hareket Partisi, beka ve birlik şuuruyla milliyetçi siyasetini temellendirirken bundan mutlaka rahatsız olanlar da olacaktır. Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele ruhu -çok şükür- devrededir; bundan ziyadesiyle memnunuz. Destek ve katkımızı ön şartsız olarak sürdürüyoruz. Bu mücadele ruhunu sekteye uğratmak isteyenlerin, bu mücadele ruhunu söndürmeye çalışanların hedefi ve hüviyetleri bellidir.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki Türkiye'nin bölünüp yıkıma maruz kalması için faal hâlde bulunan çevreler terör süreciyle ülkemizi yakın markaja almışlardır. Türkiye'nin önünde mutlaka aşması ve sonuçlandırılması gereken çok boyutlu bir terör sorunu bulunmaktadır; FETÖ'yle mücadele bunun önemli kollarından biridir. Türk milleti, 15 Temmuzda bir saldırıya maruz kalmıştır -FETÖ sonuç almış olsaydı, Türk milleti iç savaş şartlarına mahkûm olacak, elimizde ne bir vatan ne bir devlet ne de bir istiklal kalacaktı- akabinde, OHAL ülkenin içinde bulunduğu olağan dışı koşullarda gündeme gelmiştir. 15 Temmuzun etkisini ortadan kaldırabilmek için OHAL uygulamasına geçilmiştir ancak yaşanan olağan dışı iç ve dış gelişmelerin ortaya çıkardığı tehditler ve artçı saldırılar maalesef devam etmektedir. Bunlarla mücadele edebilmek ancak olağanüstü hâl kurumunun işletilmesiyle mümkün olabilecektir. Zira darbe girişimiyle başarıya ulaşamayan mihrakların hasmane tutumlarını sürdürdüğü de bir vakıadır. Ülke içinde ve dışındaki gelişmeler maalesef buna işaret etmektedir. Ülkemizin güney sınırlarını kuşatma niyetindeki bölücü teröre ve desteklerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu sürerken ülke içinde ve dışında görülen bozguncu yaklaşımlar da bunun en açık örneğidir.

Bize göre, Türkiye, yakın tarihinin en sarsıcı ve yüksek risk ihtiva eden bir döneminden geçmektedir. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, darbeye yeltenen terör örgütünün sinsi planlarının tümüyle sona ermesine maalesef yetmemiştir. Ordumuz, Suriye'de ülkemizin bekası için son derece kritik ve önemli bir harekâtı başarıyla sürdürmektedir. Olağanüstü şartların söz konusu olduğu bu ortamda olağanüstü hâl uygulamasının devam etmesinin bir ihtiyaç olduğu açıktır. Zira OHAL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın verdiği yetki çerçevesinde uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyumlu bir şekilde uygulanan bir rejimdir, dünyada teröre ve tehdide maruz kalan pek çok ülkenin başvurduğu bir tedbirdir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak olağanüstü hâl ilanını da OHAL uygulamasının uzatılmasını öngören daha önceki Başbakanlık tezkerelerini de Türkiye Büyük Millet Meclisinde desteklemiş olduğumuz herkesin malumudur.

Yaşanan olağan dışı iç ve dış gelişmelerin ortaya çıkardığı tehditler ve bu alçak kalkışmanın süregelen artçı saldırılarıyla mücadele edebilmenin ancak olağanüstü hâl kurumunun işletilmesiyle mümkün olabileceği yönündeki duruşumuzda bir değişiklik olmamıştır. Zira biz OHAL'i, millete pusu kuran, millete ağır zayiat verdirmek isteyen FETÖ ve PKK gibi terör odaklarına karşı devletimizin ve milletimizin bekası açısından bir güvence ve anayasal bir tedbir olarak kabul etmekteyiz. Olağanüstü hâli demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuzun tesir alanı üzerinde tarafsız olamayanlardır.

Sonuç olarak, olağanüstü hâl kapsamında dâhil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve üzerine gidilmelidir. 455 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, bu süreçte hak arama hürriyeti ve yargıya erişim hakkı çerçevesinde kişilerin kendilerine haksızlık yapıldığını düşündüklerinde haklarını arayabilmelerini teminen bir komisyon kurulmaktadır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; OHAL çerçevesinde başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerinin devlet ve toplum hayatından arındırılmasına dair tedbirler düzenlenirken mağduriyetlerin önüne geçilmesi de hedeflenmektedir. Bu kanun hükmünde kararnameyle, OHAL kapsamında çıkartılan diğer kanun hükmünde kararname kapsamına yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı özel bir idari komisyon oluşturulması görev, yetki ve başvuru koşulları düzenlenmektedir. Bu komisyon kararlarının da yargı denetimine açık olması yönünde bir düzenlemeye de gidilmektedir. Diğer taraftan meslekten çıkartılan yüksek mahkeme üyeleri, hâkim ve savcılara ilişkin olarak uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için başvurulacak idari yargı yoluna açıklık getirilmiş ve davaların Danıştayda açılması usulü getirilmiştir.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esasen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu vücuda getirilmesinde Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Başbakanın katkıları vardır. Komisyon şu anda çalışır durumda olan bir komisyondur. Buradaki hassasiyetimiz, 15 Temmuzla birlikte anormalleşen Türkiye'nin normalleşmesini sağlamaktır. Bu gerçekleşirken normal vatandaşların OHAL'den zarar görmemesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini defalarca Milliyetçi Hareket Partisi olarak ifade ettik. Hükûmete de bu hassasiyetin olması gerektiğini söyledik. FETÖ darbesiyle alakalı suçlu ile suçsuzu ayırma noktasında hassas davranılmalıdır. Masum vatandaşın zarar görmemesi lazımdır. Parti olarak vatandaşın zarar görmemesi gerektiğini hem ifade ettik hem de bazı mağduriyetlerle ilgili devreye girecek bazı müracaatlarda da bulunduk.

Esasen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu da Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Başbakanın aralarındaki görüşme sonrasında vücuda gelmiştir. Bu, şu anda çalışır durumdadır. Sonuç olarak, 455 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin OHAL uygulamaları bakımından zaruri düzenlemeler içerdiğine inanmaktayız ve uygulanmasını desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz ancak adil ve hızlı çalışan bir işleyiş olması gerektiğini söylüyoruz. Buna ilave olarak, Hükûmet içinde de tenakuz olabilecek açıklamalardan da ne yapılması lazım? Kaçınılması lazım. Özellikle bu işlemlere bakılmasında kişiler açısından Anayasa'ya sadakatin dikkate alınması gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan.