Konu:Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:52
Tarih:30/01/2018


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Hükûmet adına gündem dışı açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, özellikle, "Türkiye'nin bölgede genel olarak herhangi bir stratejisi var mı?" "ÖSO'yla ilgili gelecekte ne gibi planları var?" ve buna benzer bazı sorular oldu. Öncelikle hemen şunu belirtmemizde fayda var: Türkiye bugün oyun kurucu bir ülkedir. Evet, Türkiye oyun kurucu bir ülkedir; bunu yapabilen, bunu hayata geçirebilen bir ülkedir. Bunun en somut yansıması da Fırat Kalkanı Operasyonu'dur, Zeytin Dalı Operasyonu'dur. Bölgeye dayatılmak istenen bir proje var. Projede, içinde Türkiye'nin de bulunduğu bölgenin siyasi haritası yeniden şekillendiriliyor, şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu proje belli bir aşamaya geldikten sonra, Türkiye'nin müdahalesiyle Türkiye'nin aleyhine olabilecek şekilde hayata geçirilmesi engellendi, engellenmeye çalışılıyor. Eğer Türkiye oyun kurucu olmasaydı bu politika kesinlikle realize edilirdi, hayata geçirilirdi, hiç kimse de bunu engelleyemezdi; tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sadece edilgen, yönlendirilen, kendisine biçilen rolü biçilen çerçevede oynayan bir ülke konumundan, bugün, Türkiye, kendi millî çıkarlarıyla örtüşmeyen herhangi bir gelişmeye -en azından bölgesinde- müdahale edebilen, onu değiştirebilen, yönlendirebilen bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin stratejisi de vardır, hedefleri de vardır kesinlikle ve bunun da hayata yansıması operasyonlardır, bu bir.

İkincisi, ÖSO konusu: Bakın, hep söylenmedi mi "Türkiye'deki Suriyeliler yatıyor, Türk askeri onlar için arazide savaşıyor." Bunlar hep konuşuldu, eleştirildi, kamuoyunun gündemine geldi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Buradaki Suriyeliler.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İşte, buyurun, Türkiye'deki misafirlerimiz...

Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun, tamamlayın.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Türkiye'deki Suriyeli misafirlerimiz "Biz kendi topraklarımızı teröristlerden temizlemek istiyoruz, biz de katkı sağlamak istiyoruz, biz de varız." diye araziye çıkıyor, meydana çıkıyor. ÖSO, gördüğümüz ÖSO bu, bunun nesini eleştiriyorsunuz Allah aşkına? Daha önce tam aksi söyleniyordu, yani "Suriyeliler kendi topraklarını kendileri kurtarsınlar." İşte, bugün, çıktılar bunlar da ve bize katkı sağlıyorlar, destek veriyorlar, aynı amaç için birlikte yürüyoruz şu anda. Dolayısıyla bunun neresi yanlış?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Kaçanlar mı destek veriyor?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ve bakın, şunu unutmayın: Özgür Suriye Ordusu da oyun kurucu Türkiye'nin yine bir işaretidir, yine bir yansımasıdır, onu da böyle okumak gerekiyor. Çok ayrıntıya giremiyorum, çok ayrıntıya giremiyorum.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Çete onlar.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Ülkesini bırakıp kaçanlar mı?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gizlilik kararını alalım da ayrıntıya girin.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Ne zaman iş birlikçi oldu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama kesinlikle bütün bunları Türkiye dizayn ediyor, Türkiye oyunu kuruyor ve şu anda Türkiye yönetiyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Çetelerle iş tutulmaz, çetelerle nizam olmaz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani eğer aksi olmuş olsaydı bugün...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...bölgede siyasi şekillenme bazı ülkelerin hedeflediği gibi olurdu ve Türkiye de ciddi anlamda bir toprak kaybına uğrardı, Türkiye güçsüzleştirilirdi, egemenliğini, bağımsızlığını büyük oranda kaybederdi. O nedenle bu mücadele bağımsızlık mücadelesidir, o nedenle bu mücadele beka mücadelesidir.

Son olarak...

BAŞKAN - Buyurun, bitirin lütfen.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Mücadele bağımsızlık mücadelesidir, beka mücadelesidir.

Son olarak şunu söyleyeyim: Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman olmadığı kadar bugün güçlüdür.

Evet, bakın, hem Fırat Kalkanı Operasyonu, hem Afrin, Zeytin Dalı Operasyonu son derece komplike ve karmaşık operasyonlardır. Ve aynı zamanda dünyanın birçok ülkesi tarafından desteklenmektedir bunu biliyoruz. Orada karşımızdakiler terörist örgütler, terörist unsurlar.

Ve 15 Temmuz hain kalkışmasından kısa bir süre sonra Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleriyle, bu orduyla Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başarıyla yapabilmiş olan bir ordudur ve hâlbuki 15 Temmuzdan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetim kademesinde ciddi anlamda bir ayrılış da oldu, ihraçlar söz konusu oldu, komuta kademesinde özellikle ama buna rağmen o operasyonu, o sınır harekâtını ve sınır ötesi operasyonu başarıyla yapabilmiştir. Ağırlıklarından kurtuldukça, hainlerden kurtuldukça Türk Silahlı Kuvvetleri güçlenmiştir, herhangi bir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...sorunu yoktur, bugün dünyanın en sayılı güçlü ordularından bir tanesidir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)