Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:48
Tarih:11/01/2018


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış ticaretimizin çözüm bekleyen önemli sorunlarından dâhilde işleme rejimi hakkında araştırma önergemizle ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2017 yılında ara malı ithalatımız 172 milyar dolar, ihracatımız 158 milyar; ara malı ithalatımızı bile karşılamıyor, 15 milyar dolar eksik, dış ticarette açık üretme dinamiklerini yok edebilmiş değiliz. Bu, maalesef iftihar edilecek bir manzara da değil. Bakınız, belli bir dönemde, on beş, on altı yıl gibi, AKP iktidarı döneminde 2,5 trilyon dolar ithalat yaptık, yaklaşık 1,6 trilyon dolar ihracatımız var, 950 milyar dolar dış ticaret açığımız var.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yerli üretimi ve üreticiyi destek için getirilen, sınırları belli bir sistem olan dâhilde işleme rejimi maalesef yıllar içinde irrasyonel ve yanlış kullanımı neticesinde yerli üretimin ipini çeker hâle gelmiştir. Dâhilde işleme olmadan bazı sektörlerde üretim yapmak bile zor hâle gelmiştir. Dâhilde işleme Türk sanayisinin ve ihracatının ithalata bağımlılığını giderek artırmaktadır, âdeta bir kangren hâline gelmiştir. Gelinen noktada 2017 yılında toplam ihracatın yüzde 49'u dâhilde işleme rejimi kapsamında yapılıyor. Bu, 2002 yılında yüzde 18 idi. Sektörel olarak baktığımızda bu oran bazı sektörlerde yüzde 70'lere kadar ulaşıyor. Diğer taraftan sistemin uygulanmasında 2017 yılında ihracat gerçekleşme oranı yüzde 50'ye düşmüş, 2013 yılına kadar yüzde 96'nın üzerindeydi, 2016 yılında yüzde 88'e geriledi, 2017'de yüzde 50'ye kadar düştü. Şimdi AKP döneminde belge kapatma süresinin uzatılmasıyla yıl içinde belge kapatma oranları da ciddi şekilde düşüyor. Bu durum suistimallere açık bir yapı hâline sistemi sokuyor. Ayrıca FETÖ'cü şirketlerin bu konudaki işlemlerinin neler olduğunu şu ana kadar bile bilmiş değiliz. Nitekim bu sistemin işleyişiyle ilgili bazı suistimallerin ve usulsüzlüklerin geçen yıllarda Sayıştay raporlarında yer aldığını da biliyoruz.

İhracatın yerli girdi ve katma değer ağırlıklı olması için teşvik verilmesi, dâhilde işleme rejiminin sınırlarının yeniden çizilmesi gerekiyor; oysa biz şu anda tütünde bile dâhilde işleme rejimiyle ilgili düzenlemeler yapıyoruz.

KDV terkin sistemini yerli kullanımını özendirecek şekilde yeniden düzenlemek gerekiyor. Katma değerli ihracat yapmaya teşvik edilmesi, her sektöre değil hedef sektörlere teşvik verilmesi, bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında detaylarıyla ele alınması, çözümlerinin araştırılması üzerine bir araştırma önergemiz var. 2007 yılından bu yana bu konuyu ele almak için önergeleri de hazırlıyoruz.

Şimdi, dış ticarette bu manzarayı değiştirmek için alınacak yapısal tedbirlere biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vermeye, katkı vermeye hazırız. Bu olayın mutlaka gündeme getirilmesi lazım. Ben iktidar partisine mensup arkadaşların da bu konuyu ciddi bir şekilde değerlendirme arzusunda olduklarını düşünmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bugün dünya ticaretinin arttığı bir döneme doğru giriyoruz. Dünya konjonktüründe son on beş yılda yaşanan zor sürecin atlatılmaya, büyüme dinamiklerinin harekete geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz, üstelik TL'de son iki üç yılda önemli ölçüde değer yitirme de var. Bu şartlar altında ülkemizin dış ticarette kayda değer bir sıçrama yapması ve dengeleri kurması gerekir ancak bunu gerçekleştiremiyoruz. Uzun süredir ertelenen yapısal tedbirlerin alınması gerekli. Biz Türkiye'de ihracatı konuştuğumuz kadar ithalatı da konuşmazsak dış ticarette sorunları çözebileceğimiz kanaatinde değilim. Artık dünyada bilgi alışverişi çok kolay.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Herkes ne kadar kapatırsanız kapatın ne olduğunu biliyor.

Ben önergemize destek istiyorum ve yüce heyete saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)