Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:21/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Topal çok hayati bir konuyu gündeme getirdi. Gerçekten, eğitim, ülkemizin kalkınması ve büyümesi, gelişmesi açısından son derece önemli. Hükûmet olarak eğitim alanında, hem eğitim ortamlarının geliştirilmesi hem öğretmenlerimizin sayısının artırılması, niteliklerinin geliştirilmesi hem de özellikle, eğitimde aslında yararlanıcı durumunda olan öğrenciler bakımından eğitimin daha kaliteli ortamda sağlanması noktasında da önemli çalışmalarımız var. Son on beş yılda, bu açıdan bakıldığında, öğretmen sayısı neredeyse 2 katına çıktı. Burada, artık öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayıları noktasında çok önemli ilerlemeler kaydettik.

Yine, bu dönemde, özellikle eğitimde erişilebilirliğin önünü açacak önemli düzenlemeler yaptık, gerek okul öncesi eğitimde gerek ilköğretimde gerek ortaöğretimde ve gerekse yükseköğretimde. Artık eğitimde erişilebilirlik oranlarına bakıldığında önemli ilerlemeler kaydedildiğini görüyoruz. Artık her ilimizde bir üniversite, hatta bazı ilçelerimizde bile üniversitelerimiz var ve insanlar bulundukları yerlerde yükseköğretime erişebiliyorlar. Okul öncesi eğitimde de önemli ölçüde ilerlemeler bu dönemde kaydedildi. Aslında eğitim süreci içerisine bakıldığında, en önemli unsur, okul öncesi eğitimde erişilebilirliği artırmak ve çocukların bu dönemde eğitim ortamının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi.

Uluslararası karşılaştırmalara bakıldığında da Türkiye son on beş yılda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydeden bir ülke oldu; eğitimde teknolojiyi kullanan, eğitimde erişilebilirliği artıran bir ülke konumuna geldi. Tabii ki takdir edersiniz, bu bir süreç. Yani 2002 yılında AK PARTİ iktidara geldiğinde hâlihazırda bir verili eğitim ortamı vardı. O dönemde öğretmenlerin özlük hakları ne ise o hâliyle devralındı.

SERKAN TOPAL (Hatay) - Sayın Bakanım, 40 bin öğretmenin atamasını yapın, anlaşalım, bitirelim bu işi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - O dönemde gerek okulların kapasiteleri, nitelikleri bakımından baktığımızda da benzeri bir sorunu görüyoruz.

Daha yapacak çok işimiz var. Yani bir ülkenin büyümesi için, kalkınması için şu anda en önemli sermaye, sahip olduğu insan kaynağı ve insan kaynağının niteliği. Artık yeni dünyada, yeni ekonomik düzende petrolünüzün olması, doğal kaynaklarınızın olması önemli değil; önemli olan, nitelikli insan kaynağına sahip olmanız ve AK PARTİ hükûmetleri olarak bu vizyon içerisinde insana yatırım yapan, insanı merkeze alan bir anlayışla eğitime, inovasyona, AR-GE'ye önemli anlamda yatırımlar yapıyoruz, harcamalar yapıyoruz ve her anlamda da ayırdığımız kaynağı bu anlamda artırıyoruz.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - On altı yıl oldu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, 2018 yılı bütçesini görüşüyoruz, 2018 yılı bütçesinde en büyük payı hangi kesim alıyor? Eğitim. Eğitime en fazla kaynağı yine bu bütçeden veriyoruz, bunu daha da artırmamız lazım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, ülkemizin kalkınması için eğitime ne kadar yatırım yapsak, ne kadar para harcasak azdır. Bunu hep beraber başaracağız.

Geçenlerde, bir OECD raporunda çok güzel bir tespit var, okurken gördüm, yani mesele tek başına okullaşma değil yani okulları daha fazla yapmanız değil, önemli olan, öğrenme ortamının ve öğrenmeyi sağlayacak gerekli donanımın ve koşulların sağlanması ve AK PARTİ olarak özellikle FATİH Projesi bağlamında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)