Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Özdemir gelir dağılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kendimizin istatistik ofisinin ürettiği rakamlarla konuşmayacağım.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Kendimizin değil, TÜİK'in Gini katsayısı...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - OECD'nin OECD üyesi ülkelerle ilgili gelir dağılımı çalışmasındaki rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - TÜİK'in Gini katsayısına baktınız mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, "Gini katsayısı" diye bir katsayı var; bu, 1'e doğru yaklaştıkça gelir dağılımın bozulduğunu gösterir, sıfıra doğru geldikçe de gelir dağılımındaki iyileşmeyi gösterir. Sizlerle de paylaşabilirim bunu.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Beş yıldır bozuk.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Evet, evet, artıyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Gittikçe bozuluyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, 1980'li yıllarda Türkiye için bu katsayı 0,43 iken...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - 2002'den 2015'e bakın.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Özdemir, lütfen... Cevap veriyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...bu rakam 1990'lı yıllarda 0,49'a çıkıyor yani 1990'lı yıllar Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğu yıllar oldu.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Şu anda daha da bozuldu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu anda bu rakam Türkiye'de 0,39'a kadar geriledi yani AK PARTİ'nin görevde olduğu on beş yılda...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Daha da kötü.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...Türkiye'de gelir dağılımında 1980'li yıllardan daha iyi, 1990'lı yıllardan çok daha iyi bir gelir dağılımıyla karşı karşıyayız.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Beş yıldır bozuluyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Servet dağılımı ne oldu?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Daha ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bakın, arkadaşlar, bunları okuyun, bunları takip edin.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Okuyoruz. Servet dağılımı ne oldu?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - OECD, yapmış olduğu çalışmada tabii ki sadece Türkiye'yi değerlendirmedi, OECD üyesi bütün ülkelerin gelir dağılımındaki değişimi inceledi ve bu çalışmada, birçok OECD üyesi ülkede, özellikle 2000'li yıllardan sonra gelir dağılımında önemli bozulmalar meydana geldi. Bu ülkeler içerisinde Danimarka, Norveç, Finlandiye, İsveç, Macaristan, İtalya, Japonya, İngiltere, İsrail, ABD...

GARO PAYLAN (İstanbul) - Yapmayın, yapmayın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani bakın, bu OECD ülkelerinde, 2000'li yıllar sonrası dönemde gelir dağılımda bozulma yaşanırken son on beş yılda AK PARTİ hükûmetleri, ülkemizde gelir dağılımını 1990'lı yılların çok ötesine, 1980'li yıllardan da daha iyi bir noktaya getirmiş oldu.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Tam tersi, tam tersi!

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Tam tersini söylüyorsun.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Beş yıldır bozuluyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, ben söylemiyorum, OECD'nin istatistikleri söylüyor.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Beş yıldır bozuluyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hadi, TÜİK'in istatistiklerine tahammül edemiyorsunuz da OECD'nin istatistiklerinden ne istiyorsunuz? Bari onlara tahammül edin.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - OECD'nin istatistikleri burada.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Bir Gini katsayısının tanımına bakın.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan cevap veriyor, lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Diğer taraftan, arkadaşlar, şunu net bir şekilde ifade edeyim: Son on beş yıldır gerek kamu çalışanlarının özlük haklarında gerek emeklilerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler oldu. Son on beş yılda, bir kere, kamuda çalışan personel arasındaki ücret adaletsizliğini giderdik; 2008 yılında başladık, 2011 yılı geldiğinde kamuda eşit işe eşit ücret prensibini hayata geçirdik ve yine, bu dönemde de kamuda çalışanların reel olarak elde ettikleri gelirlerde önemli artışlar meydana getirdik.

Bir örnek vereyim: 2002 Aralık ile 2017 Kasım arası gerçekleşen enflasyon yüzde 269. Aynı dönemlerde, farklı öğretmen maaşları için -farklı farklı rakamlar var ama- en düşük artış oranı yüzde 461. Enflasyon nominal olarak yüzde 269 artmış, biz öğretmen maaşlarında nominal olarak yüzde 461 ila yüzde 523 artış yapmışız. Dolayısıyla bugün, 2002'yle mukayese ettiğimiz durumda çok rahat bir şekilde görüyoruz ki bütün kamu çalışanlarımızın özlük hakları bu dönemde daha da iyileşti.

Bu arada, tabii, yeri gelmişken Sayın Akçay'a teşekkür ediyorum, biraz önce konuşmalarında ifade ettiler, ben de buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığında, bugün, çalışan arkadaşlarımız var, gece gündüz gayretle çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızdan bir grubu geçmiş yıllarda yapılan sınavlar sonucunda memurluk kadrolarından uzmanlık kadrolarına geçtiler. Bu konuda -Sayın Akçay'ın da işaret buyurduğu üzere- haklı bir talep var. Bakan olarak ben bu konuda, çalışanlarımızın bu talebini haklı görüyorum. Hatta geçen sene içerisinde, bu konuyla ilgili kanun tasarısı taslağını da Başbakanlığa gönderdim. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Sayın Başbakanımıza da arz ettim bu konuyu. İnşallah, yakın bir zamanda Maliye Bakanlığı çalışanlarının bu kurum içi uzmanlığa geçiş sınavıyla ilgili de olumlu bir adım atacağız. Ben, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Sayın Akçay'a da, MHP Grubuna da teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkürler.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Daha önce de bu konular farklı milletvekillerimiz tarafından ifade edilmişti, onu da ifade edeyim.

Sayın Tümer sulamayla ilgili bir konudan bahsettiler. O konuda detaylı bilgim yok, ilgili bakana sormak gerekir.

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, ben diğer konularla ilgili -Sayın Bakanıma da sorulan soruları gözeterek- belki sonraki sorularda cevap veririm.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Taşerona gelemediniz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Bakanıma, müsaadenizle, sözü vermek istiyorum.