Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:43
Tarih:20/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Kamu İhale Kurumunun bütçesi üzerinde konuşmak istiyorum. Kamu alımlarında saydamlığı, rekabeti, kaynakların verimli kullanılmasını, hesap verilebilirliği, kamuoyu denetimini, güvenilirliği ve eşit muamele sağlanmasını temel ilke olarak kabul eden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'yla Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve bu kanunun sözleşmeye ilişkin süreçleri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'yla yürürlüğe girmiştir. Kamu İhale Kurumu 2015 ve 2016 yılı verilerine bakıldığında millî gelirimizin yaklaşık yüzde 7'sini ve toplam kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan, mali büyüklüğü düzenleyen, denetleyen özerk bir kurumdur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu İhale Kurumuna baktığımızda kanunundan kaynaklı olarak üç ana görevi bulunmaktadır. Düzenleme, denetleme ve eğitim görevi. Kurum düzenleme görevini ifa ederken ortaya çıkan sistemdeki tıkanıklıkları aşmak, yeni ihtiyaçlara cevap vermek ve uygulamayı daha işler hâle getirmek için sektörde yer alan aktörlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşlerini almak suretiyle zaman zaman mevzuat değişikliğine gitmektedir. Takdir edilir ki ihale hukuku dinamik bir alandır. İhtiyaçlar değiştikçe, teknoloji geliştikçe ve bu bağlamda kamunun ihtiyaçları farklılaştıkça, özellikle ikincil mevzuatta değişiklik yapılması kaçınılmaz bir hâl almaktadır. Bu türden yapılan değişiklikler yalnız ülkemizde değil, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Zaman zaman, mevzuatın sık değiştirildiğine ilişkin sitemler dile getirilmekte; bu mevzuattaki bütün değişiklikler uygulama deneyimlerinin mevzuata aktarılmasından ibarettir. Çünkü alıcı ve satıcıların bulunduğu ve bu satıcıların eylemlerinin ancak gerçek piyasa koşullarında ölçülebildiği kamu ihaleleri gibi bir alanda yürürlükten önce pilot uygulama yapma şansı yoktur. Bu nedenle herhangi bir hukuk kuralının uygulama yeteneğini ancak yürürlükten sonra anlama olanağı vardır. Bilhassa kurum, 2015 ve 2016 yılındaki sistemi rahatlatan, hizmetlerin ve eserlerin önündeki engelleri kaldıran, bürokrasiyi hafifleten değişikliklere imza atmıştır. Örneğin, belli limitin altında kalan mal ve hizmet alımları ihalelerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi imkânının getirilmesi yani küçük tutarlı ihalelerin EKAP üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi, aşırı düşük teklifler konusunda sistemi rahatlatan adımlar ve sadeleştirmeler, idareler tarafından yapılan tebligatların EKAP üzerinden yapılarak muhtemel zaman kayıplarının önüne geçilmesi gibi birçok adım sistemi rahatlatmıştır. Dolayısıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemi daha fazla işlevsel hâle getirilmeli ve geliştirilmelidir. Sertifikasyon sistemine geçişin de böylece temelleri atılmış olacak, yakın bir gelecekte istekliler tarafından belge sunulmaksızın ihalelere katılımın önü açılmış olacaktır.

Yine bir başka görev denetleme görevi. Kamu alımlarında özellikle Kamu İhale Kurumuna ilişkin ihalelerin denetlenmediği şeklinde iddialar dile getiriliyor. Kamu İhale Kurumunda denetlemeyi şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapan ve yargı öncesi idari başvuru olan bir süreç vardır. Burada da yaklaşık 100 ihaleden 4 tanesi kuruma itirazen şikâyet olarak gelmektedir. Buradaki şikâyetin niteliğine ve kurumun incelemedeki başarısına baktığımız zaman, Kamu İhale Kurumunun incelemesi sonrası kararlar yargıya gittiğinde yargının yüzde 90'a yakını kurul yönünde karar vermekte ve Kamu İhale Kurulu kararlarının yüzde 80'inde de yargıya gidilmemekte. Bu, kurumun ciddi bir inceleme yaptığını gösteriyor.

Yine burada eğitim faaliyetiyle ilgili, kurumun güzel çalışmalarına ilişkin bir iki örnek vermek gerekir. Kurum, bütün paydaşlarla ihale süreçlerini etkin bir şekilde, kaynakların verimli kullanılmasını değerlendirmek üzere üniversitelerle ciddi bir iş birliği yapmakta ve akademik anlamda ihale hukukunun temelleri oluşmakta. Burada da Kamu İhale Uzmanları Derneğinin akademik anlamda bir yayınını başarılı olarak görüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERGÜN TAŞCI (Devamla) - Bu vesileyle ben kurumun bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taşcı.