Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:41
Tarih:18/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA SAİT YÜCE (Isparta) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 2018 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın üniversiteler bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye'miz son yıllarda parlayan bir yıldız gibi bölgesinde ve küresel ölçekte önemli gelişmeler kaydetmektedir. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimiz dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak kaliteli ve yüksek muhtevalı bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olabilecektir. Özellikle 2003-2014 yılları arasında, bu konuda, sayısal açıdan çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün itibarıyla 112'si devlet, 67'si vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup öğrenci sayımız da 7 milyon 764 bindir. Bu öğrenci sayımızla, Avrupa yükseköğretim alanındaki 2'nci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir.

Yükseköğretim sistemimizde son on yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması muhteva, kalite ve keyfiyet bakımından da büyüme olacaktır. Bu çerçevede, yükseköğretim kalite kurulunun oluşturulması ve yükseköğretim sistemimizde rekabet ortamının oluşturulmasında önemli bir adım olarak nitelendirilen misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşma projesi hayata geçirilmiştir.

Üniversitelerimiz genel, evrensel bilim metotlarını uygularken, aynı zamanda yerli ve millî unsurlarımızı da gözetmek, geliştirmek ve yaşatmak noktasında vazifeler üstlenmeli, müfredat ve programlarında bunlara yer vermelidir. Elbette ki çocukların ve gençlerin yetişmesinde, anaokulundan itibaren üniversiteye kadar, hem bilimde en ileri hem millî ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır. İnsanlığın bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ihtiyacı kadar, daha da fazla moral değerlere ihtiyacı vardır. Bugün insanlığın en büyük problemi güvenliktir. Asayişin temini, terörün önlenmesi, her türlü haksızlık, adaletsizlik, çatışmalar ve gayrimeşrulukların sebep olduğu olumsuzlukların önlenebilmesi için de reçete ve ilaç; manevi, moral değerlerdir. Bunların eksik olduğu bir eğitim sisteminin ürettiği sonuçlar da dünyada gözler önündedir. Sadece maddi olan, aklı ve bedeni tatmin eden formüller ve sistemler, kalbe ve ruha tesir edememektedir. Maalesef bugünkü dünyamızda bu yüzden hakkın yerine kuvvet, fazilet ve erdemin yerine çıkarlar, yardımlaşmanın yerine mücadele, vatan ve değerler birlikteliğinin yerine ırkçılık, ulvi hisler ve yüksek meziyetler yerine hedonizm ve hazcılık hâkim olmaktadır. İnsanlığa barış getirecek formüller ise hakkın kuvvete üstün olduğu yani kuvvetli olanın haklı değil, haklı olanın kuvvetli olduğu; menfaatler yerine faziletin, yardımlaşmanın esas alındığı bir medeniyet bizim inanç ve irfan köklerimizde ziyadesiyle mevcuttur.

İşte, her türlü bilimsel tecrübe ve çalışmalarla birlikte üniversitelerimiz, aklın nuru, fünunumedeniyedir -fen bilimleridir- vicdanın ziyası, ulumudiniyedir -din bilimleridir- hakikatine sahip çıkmalı; tek kanatlı değil, iki kanatlı kuş gibi ülkemizin, insanımızın ve medeniyetimizin gelişmesine öncülük etmelidir.

Ayrıca, üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını arzu ediyoruz. Bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak hem de üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek ve yükseköğretimde çeşitliliği sağlamak üzere Misyon Farklılaşması Projesi'nin ilk adımı gerçekleştirilmiş, beş pilot üniversite belirlenmiştir. Buna göre Bingöl Üniversitesi, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesinde sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik ve seramik alanında ilerlerken; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi de araştırma üniversiteleri olarak belirlenmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAİT YÜCE (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum.

Buyurun Sayın Yüce.

SAİT YÜCE (Devamla) - Yükseköğretim kurumlarımızın gelecekte çok daha kaliteli ve hakiki anlamda bilim üreten kurumlar olacağı inancıyla başta Millî Eğitim Bakanımız ve ekibine, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve ekibine ve tüm üniversitelerin değerli yöneticilerine teşekkür ederken bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yüce.