Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:39
Tarih:16/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Sayın Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefatı münasebetiyle Yılmaz ailesine ve bizzat kendisine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararını kınıyorum ve bundan cesaret alan İsrail'in Filistinlilere reva gördüğü zulümleri de telin ediyorum.

Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan Türkiye'yi de şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda dünyanın ikili büyük süper güç sistemiyle avutulduğu dönemde bu iki büyük süper güçten birisi Türkiye'nin başkentinde adı önce "Orta Doğu Yüksek Teknolojisi Enstitüsü", daha sonra "Orta Doğu Teknik Üniversitesi" olan bir eğitim kurumu kurar fakat ne hikmetse bu eğitim kurumundan mezun olanlar bu eğitim kurumunu kuran süper gücü değil de tam aksine nasıl olduysa karşıdaki süper gücü desteklerler ve emperyalizme karşı sloganlar atan bu vatandaşlarımız, eğitilmiş insanlarımız daha sonra emperyalizme hizmet eder hâle gelirler ne yazık ki.

İLHAN CİHANER (İstanbul) - Yok öyle bir şey!

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Tabii.

Ondan sonra da ayrılıkçı birtakım hareketlerin de ne yazık ki içerisinde bulunurlar. Tamamı böyle değildir, istisnalar her zaman vardır. İstisnaları bir kenara bırakıyorum.

"Yakın Doğu" tabiri bize ait değildir, "Orta Doğu" tabiri de bize ait değildir. Kendisini dünyanın merkezine konuşlandıran bir gücün tanımladığı, kendisine göre doğuyu, batıyı tarif ettiği sisteme, coğrafi anlayışa, siyasi düzenlemeye ve altyapıya uygun olarak bu güç bize "Yakın Doğu", birtakım yerlere de "Orta Doğu" adını uygun görmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kurulduğu günlerde yine "Orta Doğu"yla alakalı olmak üzere kısaca "TODAİE" olarak bizim bahsettiğimiz Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü de kurulmuştur. 1958 yılında Türkiye tarihten getirdiği refleksleriyle bu kurumu millîleştirmeye ve yerlileştirmeye kalktığında da karşısında kurucuları bulmuştur. Ama 1958'de başlayan bu çaba nihayet semeresini vermiş ve bugün TODAİE bizim özlediğimiz anlamda hizmet veren bir enstitü durumuna gelmiştir. Ama yeterli midir diyecek olursanız yeterli değildir.

Şimdi TODAİE'nin yaptığı faaliyetler incelendiğinde bugüne kadar 6 bin mezun verdiğini görmekteyiz ki hakikaten takdire şayandır. Hâlen de bünyesinde 10 yüksek lisans, 2 doktora programını devam ettirmektedir ve bin kamu görevlisi burada eğitimlerini sürdürmektedir. Kısa süreli eğitim alanlar ise 2017'de 107 branşta 7.400 sertifika almışlardır. Bunlar tabii rakamlar, bu rakamları Sayın Enstitü Başkanımıza ulaştığınızda siz de rahatlıkla elde edebilirsiniz.

Ben rakamlar üzerinde daha çok durmaktan ziyade birtakım hususlara temas ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bugün 32 ülkeden 60 yüksek lisans, 20 doktora öğrencisi bu enstitüde eğitim görmektedir. Bizim dışarıya açılan eğitim kurumlarımızın başında gelen bu enstitü, faaliyetlerini büyük bir ciddiyetle, büyük bir olgunlukla ve hakikaten tarihten aldığı bir güçle sürdürmektedir. Bu bakımdan ne kadar kendilerini tebrik etsek azdır. 2023 hedeflerine baktığımızda da tarihî bağlarla bağlı olduğumuz gönül coğrafyamızın uzandığı bölgelere ve soydaşlarımızın yaşadığı bölgelere uzanan ve bunlardan yüzde 5'ini hedefleyen bir hedef ortaya konulmuştur ki hakikaten bu, kurumun nasıl göz bebeği bir kurum olduğunu ortaya koymaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Sayın Başkan, selamlayıp bitireceğim.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Özdemir.

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, hürmetlerimi arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir.