Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:15/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜLYA NERGİS (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 2018 Bütçe Kanunu Tasarısı'nın dördüncü turunda şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Hükûmetlerimiz döneminde, 2002 yılından bu yana, insan hakları temelinde hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Kişisel verilerin korunmasının bir hak olarak ilk defa düzenlenmesi, çocuk haklarının ilk defa anayasal koruma altına alınması, sendikal özgürlüklerin geliştirilmesi, kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirilmesi, partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini öngören Anayasa hükmünün kaldırılması anayasal düzeyde kaydedilen bazı gelişmelerdendir.

Hükûmetlerimiz döneminde, vatandaşlarımızın hukuki güvencesi artırılmış ve hak arama yolları da çoğaltılmıştır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânı, tüm idari ve hukuki süreçlerin tüketilmesinden sonra vatandaşlarımızın başvurabileceği bir iç hukuk yolu olarak sistemimize dâhil edilmiştir. Böylelikle, bir yandan, vatandaşlarımızın mağduriyetleri hızlı biçimde çözüme kavuşturulurken diğer yandan, ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru sayıları da ciddi oranda azalmıştır. Bu, yargı sistemimizde, hükûmetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz en önemli reformlardan biri olmuştur.

Yargıda tarafsızlık kavramı bağımsızlık kadar önemlidir. 16 Nisan 2017 tarihi, birbirini tamamlayan bu iki kavramın anayasal düzeyde ifadeye kavuşması ve yargı sistemimizin sivilleşerek normalleşmesi konusunda önemli bir milattır. Bu tarihte gerçekleştirilen halk oylamasıyla Anayasa'nın ilgili hükümlerinde köklü bir dizi değişikliğe gidilmiş ve yargıyı ilgilendiren konularda yeniden yapılanma sağlanmıştır. Disiplin mahkemeleri dışındaki bütün askerî mahkemeler ile Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmıştır. Böylece Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konu çözüme kavuşturulmuştur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ismi Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş, kurulun yapısı ve üye seçim sistemi yeniden düzenlenmiştir. HSK üyelerinin 7'sinin TBMM tarafından seçilmesi sayesinde millî iradenin yargı üst yönetimine yansımasının yolu açılmıştır. Bu adım, yargının demokratik meşruiyeti ile hesap verilebilirliğini de güçlendirmiştir.

Hükûmetlerimiz döneminde temel kanunlardan Türk Ceza Kanunu'yla başlayan değişim süreci Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'yla devam etmiştir. Ayrıca Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilirkişilik Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi birçok düzenlemeyle önemli yenilikler getirilmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158'inci maddesinde gerçekleştirdiğimiz değişiklikle soyut ihbar ve şikâyetler için soruşturma öncesi bir ön değerlendirme mekanizması oluşturulmuştur.

İş uyuşmazlıklarının çözümünün uzaması bir yandan işçilerimizi, diğer yandan işverenleri olumsuz etkilemekteydi. Bu nedenle, iş uyuşmazlıklarının çözümünün çabuk ve etkili bir biçimde yerine getirilmesi önem taşımaktaydı. Bundan hareketle, 12 Ekim 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'yla hukuk sistemimizde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle bazı iş uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı hâline getirilmiştir.

Görüşmelerini sürdürdüğümüz 2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın aziz milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)