Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:15/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce Gazi Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada kısa adı "DOKAP" olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum.

Doğu Karadeniz Bölgesi, zengin tarihî, kültürel değerleri, sahip olduğu potansiyeli ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli bölgelerinden birisidir. Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyellerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için 2011 yılında DOKAP kurulmuştur. DOKAP'ın merkezi Giresun ilimizdir, hizmet alanı Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerimizdir. Tokat ilimiz de 2016 yılında DOKAP bölgesine dâhil olmuştur, böylece hizmet bölgesi toplam 9 ile çıkmıştır.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ilk olarak DOKAP Eylem Planı'nı hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. DOKAP Eylem Planı'yla DOKAP bölgesine gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi, özel sektör yatırımlarının bölgeye çekilmesi için önemli adımlar atılmıştır. DOKAP Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında bölge geneli için 484 sorun ve bu sorun alanlarına ait 1.257 adet çözüm önerisi tespit edilmiştir.

Tüm bu çalışmaların sonucunda DOKAP Eylem Planı beş temel eksen üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: Turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi şeklindedir. DOKAP Eylem Planı'nın bütçesi 10,4 milyar TL olarak belirlenmiştir. DOKAP Eylem Planı dâhilinde Yeşil Yol Projesi, bu kapsamda yollarda iyileştirme ve turizm merkezlerinin imar planlarının yapılması, sertifikalı tohum ve fidan üretimlerinin desteklenmesi, fındık ve çayda ürün kalitesinin artırılması, arıcılığın desteklenmesi, tıbbi aromatik bitkilerin envanterlerinin çıkarılması gibi daha birçok alanda önemli ve vizyonel çalışmalar planlanmıştır. DOKAP Eylem Planı'nın uygulanması için 2014'ten itibaren 2018 yılı sonuna kadar 10,4 milyar Türk lirası öngörülmüştür ancak 2017 yılı Eylül sonu itibarıyla planlamanın üzerinde 11,7 milyar Türk lirası harcanarak bölgemize çok önemli bir kaynak aktarılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birçok alanda proje planlamış ve uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda, yukarıda ifade ettiğim projelere ilaveten Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları Projesi, Yeşil Yol Güzergâhı Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi, İnsan ve Yük Taşımacılığı İçin Teleferik Sisteminin Araştırılması Projesi, DOKAP Bölgesi Kültür Envanteri Projesi, Katı Atık Bertarafı İçin Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması Projesi, Tarımsal Araştırmalar Projesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Küçük Tarımsal İşletmelerin Geliştirilmesi Projesi gibi birçok projeyi, birçok çalışmayı başarıyla hayata geçirmiştir. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız bizzat uyguladığı Yeşil Yol ve diğer projelerle 2013 yılından bu yana toplam 278,3 milyon Türk lirası tutarında yatırımı bölgemize kazandırmıştır.

DOKAP'ın yürüttüğü en önemli projelerden -az önce ifade ettiğim gibi- bir tanesi Yeşil Yol Projesi'dir. Bu proje bölgenin turizm alanında şahlanışına âdeta vesile olacaktır. Yeşil Yol, bölge illerinin yayla yollarının toplam 2.600 kilometrelik kısmının aynı standartta turizm yol ağı olarak iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu projede, bazı kesimlerin iddiasının aksine, doğa katledilmiyor. Aksine, yeni bir yol açılması da söz konusu değil. Bu 2.600 kilometrelik yolun zaten 1.000 kilometresi kara yolları ağında mevcut yol. Kalan 1.600 kilometrelik kısım ise vatandaşlarımızın yerel ölçekte kullandığı mevcut yayla yollarıdır. Şu anda bu 1.600 kilometrelik yolun 787 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin kalan kısmının, büyük bir oranda, 2018 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir.

Yeşil Yol Projesi'yle doğayla uyumlu, turizm niteliği taşıyan, yaylalarımızın güzelliğine yaraşır şekilde yolların imar edilmesi hedeflenmekte. Böylece, Doğu Karadeniz'i gezecek bir turiste Samsun'dan Sarp'a kadar yaylalardan muhteşem tabiat güzellikleri içerisinde buraları görebilme imkânı sağlanmaktadır.

Yeşil Yol Projesi için il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika daha ilave edebilir misiniz?

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın.

SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) - ...2013-2017 yıllarında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 225,1 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sözlerime son verirken 2018 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bölgemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve ilgili tüm taraflara şükranlarımı sunarım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)