Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:14/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA SERDENGEÇTİ (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde nükleer teknoloji ve enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının sağlanması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda tek yetkili kuruluş olan TAEK 2017 Yılı Yatırım Programı içerisinde birçok projeyi hayata geçirmiştir. Parçacık hızlandırıcı teknolojisine yönelik çalışmalar bağlamında bir ilk olan yerli proton hızlandırıcısı tasarım ve mühendisliği projesi tamamlanmıştır. Bu tesiste yerli olanaklarla nükleer tıpta kullanılan radyoizotop ve radyofarmasötikler üretilecek ve sağlık kuruluşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle daha önce ülkemize ithal edilen bu ürünlerin 2018 yılında kamu hastanelerine satışına başlanılacaktır.

Diğer önemli bir gelişme de ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında referans laboratuvar olacak İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının ülkemize kazandırılmasıdır.

Resmî açılışı 23 Ağustos 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından yapılan bu laboratuvarla ülkemizde sağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaç duyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının güvenle yapılması mümkün hâle gelmiştir.

TAEK yatırım programları içerisinde ülkemizde nükleer bilim ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda hâlen birçok proje yürütülmektedir. Proton hızlandırıcı tesisinde üniversitelerle iş birliği içerisinde AR-GE amaçlı radyoizotop üretimi ve değişik malzemelerin uzay şartlarında maruz kaldıkları radyasyonun test edilebilmesini sağlamak üzere projelere devam edilmektedir. Ayrıca günümüzde uzay araçları, denizaltı çalışmaları, sağlık uygulamaları ve düşük akım gerektiren mikroelektromekanik sistemler gibi, birçok alanda kullanılabilecek nükleer pil konusunda AR-GE çalışmasına da 2017 yılında başlanmıştır.

Yürütülmekte olan bir başka projeyle de biyolojik zararlılar ve çevre koşullarından dolayı tahribat görmüş kâğıt, ahşap, tekstil, deri ve taş gibi malzemeden yapılmış ve kültürel varlık olarak değerlendirilmekte olan eserlerin radyasyon ışınlama teknolojisinin kullanımıyla dezenfeksiyonu ve korunmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

TAEK'in üstlendiği en önemli görevlerinden biri de hiç şüphesiz Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrali'nin günümüz uluslararası nükleer güvenlik ve emniyet anlayışına uygun olarak inşa edilmesi, işletmeye alınması, işletilmesi ve denetlenmesidir. TAEK'in takip ettiği ve lisanslandırdığı ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin sunduğu proje takvimine göre, santralin ilk ünitesi 2023 yılında işletmeye alınacaktır. TAEK'in, başta nükleer güç santralleri olmak üzere, tüm çalışmaları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve OECD'ye bağlı Nükleer Enerji Ajansı'yla iş birliği içinde yapılmakta olup şu ana kadar yapılan denetlemelerde herhangi bir aykırı durumla karşılaşılmamıştır. Ayrıca ajansın bu konuda TAEK'e özel takdirleri bulunmaktadır. TAEK ayrıca birçok uluslararası kuruluşla iş birliği yapmaktadır. 2015 yılında ortak üyesi olduğumuz CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi çalışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Ülkemiz, Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi'nin (SESAME) kurucu üyeleri arasındadır.

Değerli milletvekilleri, nükleer güç santralleriyle birlikte bilimsel ve teknik çalışmalar yapacak bir kurum olarak TAEK'in yeniden yapılandırılması ve bağımsız bir nükleer düzenleyici kurumun oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan kanun çalışmaları son aşamasına gelmiştir. Söz konusu kanun çalışmasıyla düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesinin yanı sıra, nükleer teknolojide AR-GE ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Değerli milletvekilleri, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı nihai hedef kabul eden ülkemiz, mutlaka atom, çekirdek ve çekirdek altı bilim ve teknolojisini öğrenmelidir. Bu konuda bilim adamları yetiştirilmeli, bilim üretilmeli ve bu bilim teknoloji ve sanayiye transfer edilmelidir. Bu gayenin gerçekleşmesine en büyük katkıyı yakın zamanda tanışacağımız nükleer güç santrallerinin yapacağına inanıyoruz.

İnsan sağlığına nükleer teknoloji kullanarak hizmet eden bir bilim adamı olarak, nükleer güç santrallerinin sadece ülkemizin ihtiyacı olan elektrik ihtiyacını karşılamayacağı, bunun yanında, ülkemizde nükleer bilim ve teknolojinin önünü açacak ve öncü olacak bir atılım olarak görüyor ve destekliyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA SERDENGEÇTİ (Devamla) - Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, bütün Enerji Bakanlığı bürokratlarına gönülden teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu vesileyle 2018 merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdengeçti.