Konu:2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:35
Tarih:12/12/2017


2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ İHSAN YAVUZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

On beş yıllık iktidarı döneminde her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da önemli işler yapan AK PARTİ, 65'inci Hükûmet Programı'nda barış, kalkınma ve insan haklarının korunması alanlarında da etkin ve görünür katkılar sağlayacağını ilan etmiştir. Bu kapsamda reform niteliğinde adımlar atan, köklü ve nitelikli yapılar inşa eden AK PARTİ hükûmetlerinin icraatlarından biri de hiç şüphesiz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulmasıdır. Türkiye'de insan hakları konusunda yürütülen kurumsallaştırma çalışmalarının sonucu olarak 21/6/2012 tarih ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu yürürlüğe girmiş ve dolayısıyla Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurularak faaliyete geçirilmişti. 2016 yılında Avrupa Birliği müktesebatının öngördüğü hususları da karşılamak üzere kurum yeniden yapılandırılmış ve bu doğrultuda 20/4/2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Kanun'la ayrımcılık yasağıyla ilgili hususları da kapsayacak şekilde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur. 6701 sayılı Kanun'da ayrımcılığın temelleri, türleri, kapsamı ve istisnaları Avrupa Birliği müktesebatına ve Avrupa Konseyi belgelerine uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Ayrımcılığın konusu, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma olarak belirlenmiş, ayrımcılığın temelleri de cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş şeklinde düzenlenmiş, böylece hak ve hürriyetlerden yararlanmayı, sayılan temellere dayalı bir davranış ve uygulamayla hukuka aykırı şekilde engellemenin ayrımcılık oluşturacağı hükme bağlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, genel olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermekle görevli ve yetkili kılınmıştır.

16/3/2017 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan listeyle, Bakanlar Kurulu tarafından 8, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 3 üye atanarak 11 kişilik kurul göreve başlamıştır.

Kurum, ulusal ve uluslararası faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizde ceza infaz kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmiş, çeşitli ülkelerdeki toplantılara katılım sağlayıp, katkı sunmuştur. Kurum, son olarak hazırlıklarını tamamlayıp başvuruları da almaya başlamıştır.

2018 yılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu için öngörülen bütçe, genel kamu hizmetleri için 7 milyon 824 bin Türk lirası, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri için 230 bin Türk lirası olup, toplam 8 milyon 54 bin Türk lirasıdır.

AK PARTİ, yola çıktığı günden itibaren gerçekleştirdiği reformlarla önemli değişimlere imza atmıştır. Kökenleri, dini, inançları ve fikirleri ne olursa olsun herkese eşit şekilde davranan bir devlet anlayışını hâkim kılmıştır. Bu minvalde evrensel değerlere dayalı bir sistem oluşturmak, huzuru, güveni, istikrarı sağlamak için Kamu Denetçiliği, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi kurumları ihdas etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle söylediği gibi, biz farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayış içerisindeyiz ve bu duruşumuz hiçbir zaman değişmeyecek. Haklı güçsüzleri haksız güçlülere karşı korumak en temel şiarımız olmaya inşallah devam edecektir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesinin ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.