Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:27
Tarih:22/11/2017


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAY (Uşak) - Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; HDP grup önerisi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle sizleri ve Sayın Başkanı saygıyla selamlıyorum.

Ben de biraz önceki konuşmacının sözü üzerinden devam etmek istiyorum.

Anayasa'mızın 83'üncü maddesi açıkken yasama sorumsuzluğu sınırsız mıdır, önce buna bir karar vermek zorundayız. Bugün özellikle örneklerinin tekrarlandığı ülkede yaşanan tutuklamalar, Türkiye'nin yaşadığı bu travmalar, yaşadığımız, özellikle Kobani olayları sonrasında meydana gelen ve vatandaşlarımızın ölümüne sebep olan, 50 cana sebep olan olayların fitilini ateşleme şeklindeki eylemsel tutum ve örgütlerin bilfiil birlikte hareket ettiği şeklindeki algı oluşturma üzerine yapılmış çalışmalar acaba bu noktada yasama dokunulmazlığı sınırları içerisinde kalmalı mıdır, kalmamalı mıdır, bunun kararını vermek zorundayız.

Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin daha önceki vermiş olduğu kararlarda da aslında yasama dokunulmazlığının sınırsız olmadığı ifade edilmiş, daha önce Sakık kararında olduğu gibi. Burada bizim değerlendirmemiz gereken ve bu noktada, özellikle her kesimin Anayasa'ya uygunluk konusunda üzerine düşen sorumluluğu milletvekili olarak bizlerin öncelikle yapması gerekir. Bizler, milletin hukukunu savunurken aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bizlerin de hukukunu savunarak bu mücadeleyi ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum.

Burada daha önceki, Milliyetçi Hareket Partili konuşmacının ifade ettiği gibi, hepimizin hukuka uygun davranması gerektiği bir durumda Anayasa'nın 138'inci maddesi açıktır. Burada hiçbir şekilde yargıyı etkileyecek şekilde soru, önerge verilemeyeceği ifade edilmiştir, 2'nci maddesinde. Hâl böyleyken Anayasa Mahkemesinin bu kararlarına karşı özellikle araştırma önergesinin verilmiş olmasını bizatihi yargılamanın etkilenmesi süreci içerisinde olacağını değerlendiriyoruz ve bu nedenle bu önergeye karşı olduğumuzu ifade ediyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altay.