Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:15/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Tümer "Acaba Türkiye'nin yerli otomobili Adana'da yapılabilir mi?" diye bir soru sordular. Adana'daki sanayinin bu anlamda son derece elverişli olduğunu, bu anlamda eğitim koşullarının da son derece gelişmiş olduğunu ifade ettiler. Ben de, Sayın Vekilimizin bu düşüncelerini ilgili Bakanımızla paylaşacağım.

Bir yarış var burada, görüyorum yani Türkiye'nin otomobiliyle ilgili, bunun yapılacağı yer konusunda farklı illerimizin bu yatırımın kendi illerinde yapılmasıyla ilgili talepleri var. Burada ortak girişim grubu kendi değerlendirmesini yapmak suretiyle sanıyorum böyle bir tercihi ortaya koyacak.

Sayın Arslan, gerek Bakanlığımızla ilgili gerek genel olarak birtakım meselelerle ilgili maliyetleri sordu veya oluşan harcamaları sordu. Ama şu anda elimde bu bilgiler yok; müsaade ederseniz, bununla ilgili, ilgili arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapsınlar, size o bilgileri takdim edelim.

Diğer taraftan, gerek kamu-özel iş birliği projeleri gerekse onun bir alt unsuru olan yap-işlet-devret projelerinde bütün bu projeler hayata geçirilirken başta projeyi hazırlayan kuruluş olmak üzere Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı, ilgili proje hazırlayıcısı kuruluşla birlikte kamu-özel iş birliği kapsamında yapılacak işin hem sağlayacağı toplumsal faydaları hem ekonomik faydaları hem de yatırım ve işletme döneminde meydana getireceği katma değeri, bu anlamda hem doğrudan dışsallıklar hem de dolaylı dışsallıklar da dâhil olmak üzere, her bakımdan sosyal, ekonomik analizlerini, finansal analizlerini yapıyorlar.

Ayrıca, biliyorsunuz, aslında kamu-özel iş birliği projeleri bir yönüyle bir finansman modelidir. Burada yatırım riski, finansman riski ve işletme riskinin yatırımcı ile bu yatırımı gerçekleştiren kamu idaresi arasında paylaşımına dayalı olarak da farklı sözleşme modelleri vardır. Yine, burada ilgili uygulamacı kuruluşlarla birlikte Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, Yüksek Planlama Kurulu şemsiyesi altında bütün bu projelerin finansal olarak sürdürülebilirliğini, ekonomik olarak sürdürülebilirliğini, fırsat maliyetlerini teker teker hesaplamakta, bu maliyet ve fayda hesaplamalarını da bu konuyla ilgili bütün oluşturulan hazırlık evresinde dokümante etmektedir. O açıdan, Hükûmet olarak Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak ve yapıldıkları alanlarda da aslında özel sektör yatırımlarını ve kamu hizmetlerini önemli ölçüde destekleyecek ve son derece olumlu, pozitif dışsallığa sahip bu yatırımların hayata geçmesi gerçekten Türkiye ekonomisi için son derece önemlidir. Özellikle ulaştırma sektörü ve sağlık sektöründe yapmış olduğumuz bu kamu-özel iş birliği projelerinin finansal sürdürülebilirliği de dâhil olmak üzere bütün bu çalışmalar yapılmıştır ve bugüne kadar oluşan, bu projeler kapsamında oluşan yükümlülüklerle ileriye dönük olarak oluşacak yükümlülüklerin ilgili yıl bütçe kanunlarında ödenek olarak konulması da dâhil olmak üzere her türlü çalışma açık, şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. İnanıyorum ki bu kamu özel iş birliği projeleri birçok sektörde Türkiye'de önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin büyüme potansiyelini de yukarıya çekecek önemli yatırımlar olacaklardır, inşallah hep beraber bunları takip ediyoruz.

Kamu maliyesine, kamu maliyesi bakımından bu projeler kapsamında bir kısım doğrudan ödeme vardır, bir kısım da riskin gerçekleşmesine bağlı olarak bir yükümlülük ödemesi söz konusudur. Projenin bir, iki yılına bakarak bu proje döngüsünün tamamı için şimdiden bugünkü rakamlar üzerinden bir hesap yapmak da doğru bir yaklaşım değildir. Burada bütün bu yap-işlet projeleri yapılırken projelerin ilk yılları için varsayımlar vardır, o varsayımlar ileriki yıllarda ekonomik büyümenin hızlanmasıyla beraber çok farklı noktalarda aslında projeleri çok daha pozitif bir noktaya taşıyacaktır.

Sayın Yıldırım Sağlık Bakanlığıyla ilgili, kontenjan ve atamalarla ilgili konuları gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığımızla Maliye Bakanlığı olarak birlikte bu konuları görüşüyoruz. Bir taraftan tabii ki sağlık sektöründe personel ihtiyacı konusunda Bakanlığımızın talebi vardır. Diğer taraftan da Maliye Bakanlığı olarak sadece Sağlık Bakanlığı değil tüm bakanlıkların personel taleplerini değerlendirerek bu ihtiyaçların karşılanması konusunda bir planlama yapacağız. Sayın Bakanımızla, ilgili arkadaşlarla görüşüyoruz. Tabii ki burada bütçe imkânlarını da dikkate alacağız. Bunların hem zamanlaması hem de kontenjanın adedi konusunda inşallah bir noktada bir çözüm üretildiği zaman da bunu zaten kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Sayın Tarhan, ortak girişimle ilgili, bunun devrinin nasıl olacağını sordu. Bu konuda doğrudan bir bilgim yok.

Sayın Hürriyet, Kocaeli'deki röntgen teknisyenleriyle ilgili ben notumu aldım. Aslında genel bir konu; sadece Kocaeli için değil, Sağlık Bakanlığımızın birçok branşta teknik personel talebi var. Bu anlamda, Bakanlığımızın bütün bu ihtiyaçları karşılamak noktasında çalışmaları titizlikle yaptığını biliyorum. O açıdan, Kocaeli de dâhil olmak üzere hangi hastanede, hangi branşta, ne kadar eksik varsa o konularla ilgili çalışmalarını tamamladılar. Şu anda, Maliye Bakanlığıyla birlikte bu çalışmaların üzerinden geçiyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu çalışmalarla ilgili bir netice almayı da ümit ediyoruz.

Sürem bitti herhâlde, değil mi? Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Yirmi saniye var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şöyle: Ben, tabii, sürem bitti diye düşünerek devam etmedim. Müsaade ederseniz şuradaki notlarıma bakayım.

Bu sendikalı üyeler konusunda, işten atılmalarla ilgili notumu aldım, bir sorayım. Bilmiyorum, yani bilgim...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Yetmiş gündür Sayın Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani, o notu benimle paylaşırsanız ben de arkadaşlarla paylaşayım.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Tamam.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tamam, teşekkürler.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.