Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:22
Tarih:14/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 502 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 44'üncü maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına verilen önergemiz için söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, hakikaten bu AKP sizleri de yoruyor. Neden? Şu kadar problem birikmiş, 130 madde neredeyse, o kadar girdi, çıktı. Şimdi biz önerge verdik, önerge madde metninden çıkarılmasıyla ilgili. Haddizatında bunun temelinde bütün gelişi, gidişi, çıkarılışı, hülasası 3 şey için: Bir tanesinde 3 iletişim şirketiyle ilgili bir olay var; ikincisinde, gelir ve kurumlar vergisini 2 puan artırıyoruz; diğer önemlisi de bu bankalarla ilgili olaydı.

Şimdi, bütün bunlara baktığımız zaman, bu sıkıntıların giderilmesi lazım. Şimdi, bizim verdiğimiz önergeyi çıkaralım diyoruz. Neden çıkaralım diyoruz, biliyor musunuz? Siz 2018 yılında, önceden yaptığınız işin devamını istiyorsunuz; sektöre, inşaat sektörüne bu muafiyet bir süre daha devam etsin diyorsunuz. Bu neyi gösterir? İnşaat sektörünün iyi olmadığını gösterir. İnşaat sektörünün iyi olmamasının sebebi neyi gösterir? Ekonominin iyi olmadığını gösterir. Dolayısıyla, bu aslında hakikaten iktidarı sıkıntıya sokan bir olay.

Bunları gidermenin farklı yolları da var, bunları da yapabiliriz ama bakın, imalat sanayisi yatırımı kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesini istiyorsunuz. Daha önce ifade ettim, büyüme rakamları her ne kadar olumlu görünse de büyümenin kimyası bozuk, onu söyledik. Ekonomide büyümenin inşaat yatırımları, vergi teşvikleri ve Kredi Garanti Fonu'yla artan kredi hacmine dayalı olarak sürdürüldüğü görülüyor. Bir diğeri, yatırımlardaki artışın yarıdan fazlası inşaat sektöründe. Bu sektörün cari fiyatlarla ikinci çeyrekte gayrisafi sabit sermaye oluşumu içindeki payı yüzde 60. Hatta siz Sanayi Bakanı olduğunuzda "Bu organize sanayilerdeki binaları biz yapalım." diye bir düşünceniz de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada hassas olmak lazım. Sektör sıkıntılı. Ne var? Bu sektörde sabit sermaye oluşumunda ikinci çeyrekte sabit fiyatlarla yüzde 25 artış olurken ekonominin genelinde makine ve teçhizat yatırım malı ithalatının yüzde 8,6 gerilediğini görüyoruz. Birbiriyle de örtüşmüyor, orada da bir sıkıntı var. Bu durum büyümenin iç dinamiklerle sağlıklı ve sürdürülebilir olması konusunda endişeleri de artırıyor, beraberinde getiriyor. 2017 yılında millî gelir şimdiye kadar yüzde 5 büyüdü de imalat sanayisi üretim artışı onun biraz altında, millî gelir içindeki payı revizyonlara rağmen yüzde 12'ler civarında. Temmuz ayı itibarıyla sanayi sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payında da bir artış gözükmüyor.

Özellikle ifade etmek istediğim husus, Sayın Bakan, TÜİK tarafından -burası çok önemli- Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre 2016 yılında sanayi üretimi yüzde 1,8 artıyor. Sanayi üretimi yüzde 1,8 artarken sanayide katma değer artışının yani sanayi büyümesindeki artışın yüzde 4,2 olarak açıklanması gerçekten izaha muhtaç, "El âleme karşı bu ayıp." bizim deyimimizle. Bunu birisinin açıklaması lazım ama asıl sıkıntı bu da değil, sanayinin temel sektörlerinden önemli bir bölümünün yüksek oranda ithal ara malı ve yatırım malına bağımlı hâle gelmesi. Yapmış oldukları ihracatın ülkemize bıraktığı katma değer de düşük. Şimdi, gerçekten, sıkıntılı alan var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Bu sorunları bütün siyasi partiler olarak eğer detaylı görüşürsek meselenin çözümüne hakikaten katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.

Saygılar sunuyorum yüce heyete. (MHP sıralarından alkışlar)