Konu:İzmir ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:22
Tarih:14/11/2017


İzmir ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediye başkanları istifaya zorlanırken Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla "Biz kentlerimize ihanet ettik." ifadesini kullandı. Bu söylem kamuoyunda gerçekten büyük bir karşılık buldu. Eğer öz eleştiri anlamındaysa doğru bir ifade ama öz eleştiri niteliğinde değilse bu, doğru kabul edilemeyecek ve yargıya kadar gidecek, uzun süreçleri gündeme getirecek bir açıklama.

Değerli milletvekilleri, evet, şehirlerimize aslında ihanet edildi. Rant uğruna doludizgin giden yoğun ve yüksek yapılaşma, kentlerimizin tüm dengelerini bozdu. Zaten iyice azalmış olan sosyal donatı alanları çılgın projelerle yok ediliyor, şehirlere yakın tarım alanları, yeşil alanlar ve ormanlar parça parça imara açılıyor, yeni yerleşim alanlarına açılıyor; çevre, kültür, mimarlık değerleriyse hiçbir şekilde dikkate alınmıyor.

Değerli milletvekilleri, İzmir'i biliyorsunuz, İzmir en büyük üçüncü metropol kentimiz. Çok ciddi nüfus hareketliliği var ama çok da ciddi şehircilik anlamında da sıkıntıları olan bir kentimiz. Doğru dürüst altyapısı çözülmemiş, çok ciddi kirlilik sıkıntıları olan, çevre kirliliği olan bir kentimiz. Bu kent üzerinde elbette ki projeler olacak. İnsan yaşamının daha konforlu bir şekle ulaştırılması, daha iyi bir yaşam elde etmek için elbette ki projelere ihtiyaç var. Ancak öncü projeleri burada değerlendirmek gerekiyor.

Bakın değerli milletvekilleri, şimdi size bir projeyle, Körfez Geçiş Projesi'yle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum: Bu proje TMMOB, Doğa Derneği, EGEÇEP ve diğer sivil toplum örgütlerinin varlığına rağmen, itirazına rağmen, muhalefetine rağmen gündeme alındı, projesi hazır hâle getirildi. Şimdi çarpık bir yapılaşma söz konusuyken deprem ve sel gibi doğal afetlerle karşı karşıya olan ve bu riskleri taşıyan, su kaynakları hızlıca azalan bir kente, her ne hikmetse böyle acil bir proje gündeme getiriliyor.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu nereden başlamış? Biliyorsunuz, plan yapma yetkisi o kadar çok kuruma verilmiş ki bu plan yapma yetkisi, Sosyal Güvenlik Kurumu da dâhil hemen hemen tüm kamu kurumlarında var dersek yalan söylememiş oluruz. Bu kadar büyük bir karmaşa var. Şimdi, bu karmaşa içerisinde 1/100.000 ölçekli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planı yapılıyor. Yani Büyükşehirin dâhil edilmediği, Manisa'nın dâhil edilmediği bir çevre düzeni planı yapılıyor, her şeye rağmen resen yapılıyor. Bölgedeki doğal sit alanların statüleri değiştiriliyor, yeni alanların yaratılması esas alınıyor sanıyorum. Gediz bölgesindeki o alanda boş sulak alanların yerleşim alanına açılması, makilik alanların yeni yerleşim alanlarına açılması... Doğal dengenin bozulmasına neden olacak bir projeyi maalesef kabul ediyorlar.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu projede en önemli bir eksiklik jeolojik olarak yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Oradaki fay hatlarının geometrik konumları belirlenememiş. Geometrik konumlarının belirlenmemesi demek, fay hatlarının yeterince orada algılanamadığı, projeye esas güzergâhta, geçki üzerinde yeterince ele alınmadığı anlamına geliyor ki bu son derece tehlikeli bir durumdur ve ÇED Raporu'nda da aslında bu durum belirtilmiş. Ona rağmen ÇED Raporu verilerek bu projenin hayat bulması sağlanıyor.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu projenin maliyeti o dönem -hazırlandığı dönemle ilgili olarak söylüyorum rakamı- 3,5 milyar lira. Bu çok korkunç bir para. Nereden? Kaynağı ne? Nereden, vergilerden mi yapacaksınız bunu? Nereden bunun sermayesini bulacaksınız? Yap-işlet-devret yine ya da gelir getirme esasına göre planlanmış bir proje.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu projeyle neler yapılabilir İzmir için? Üçyol-Bozyaka-Yağhaneler-Buca-Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsüne metro hattı, yaklaşık 9 kilometre metro hattı yapabiliyoruz. Halkapınar-Çamdibi-Otogar metro hattı, yaklaşık 4 kilometre; Ulaşım Ana Planı revizyonuyla oluşacak Evka 3-Bornova Merkez- Manavkuyu-Bayraklı metro hattı, yaklaşık 7 kilometre; Ulaşım Ana Planı revizyonuyla oluşacak Konak-Alsancak-Liman Arkası-Halkapınar metro hattı, yaklaşık 6 kilometre; ayrıca, yine, Ulaşım Ana Planı revizyonuyla oluşacak yeni, 30 kilometrelik bir metro hattı yapılabiliyor. Körfezde kent planlarının öngördüğü 6 adet vapur iskelesi yapılabiliyor. 20 adet farklı kapasitelerde hızlı, güvenli, konforlu yolcu vapuru alabiliyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - 5 adet yeni nesil olarak tanımlanan 80-100 araç kapasiteli arabalı vapur alabiliyorsunuz.

Peki, niye bunları diretiyorsunuz, bu öncelik midir? Elbette ki yaşamda konforlu projelere de ihtiyaç var ama bir kentin çok önemli altyapı sorunları çözülmeden siz böyle ütopik bir projeye girerseniz, çılgın bir projeye girerseniz gerçekçi olmaz diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)