Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Görüşülmekte olan tasarının 33'üncü maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun verdiği önerge üzerinde görüş bildirmek için söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, bu AKP sizi yoruyor. Burada neticede 130-140 madde var, burada da bir borçlanma maddesi var; önemli de bunun çıkması lazım, ihtiyacınız var; yoksa olmayacak, bütçe olmayacak. Bir de şu vergi artışı sadece mali kurumlar üzerine geliyordu; o 2 puanı hepsine bindirdiniz, gelir ve kurumlar vergisinden, bir de o vardı. İlave bir de 3 tane iletişim şirketine ne yapıyor? Vazgeçme, onlara verilen vergilerden vazgeçme olayı. Bu üçünü zaten getirseydiniz bu kadar da bunun üzerinde durulmazdı. Bakın, gerçekten AKP Grubunda da sıkıntı var, Doğan Bey'e eziyet ediyoruz.

Şimdi, bizim önergemiz iyi bir önerge, olayı kolaylaştırıyor. Gelin, bunu tasarıdan çıkaralım, hallolsun gitsin, siz de rahat edin. Çünkü her seferinde benzer problemlerle karşılaşıyoruz.

Tasarının genelini değerlendirirken söyledim: Ekonomide yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik pek çok alanda düzenleme yapma ihtiyacı bulunabilir. Görüşmelerde amacımız zaten muhalefet etmiş olmak için muhalefet etmek değil, fayda sağlamak, faydayı bir an önce de hızlandırmak, kanun tasarısının ülke menfaatlerine en uygun ve zamanlı şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düzenlemede bir yandan geniş kesimlerin vergi yükünü artıracak ağır vergi düzenlemeleri geliyor, motorlu taşıtlar vergisi, vesaire, bir yandan da bazı iktisadi faaliyet kollarına, işlemlere, vergi ve harç indirimi, istisna ve borçlarına da örtülü af getiriyorsunuz. Bu ikisi, haddizatında, geniş halk yığınları üzerine vergi getirmeye baktığınız zaman, diğer taraftan da birkaç şirketi rahatlatmaya yönelik operasyon yaptığınız zaman bir anlamda örtülü af ve geniş yığınlara da, halk kesimine de eziyet anlamına gelir. Tasarının gerekçesi ve ruhuna da aykırılık teşkil ediyor bu olay. Daha önce görüştüğümüz maddelerde bu tür düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu ifade ettik.

Şimdi, görüştüğümüz tasarının 33'üncü maddesi kamu-özel iş birliği projelerinde transfer fiyatlandırmasıyla ilgili yöntem belirleme anlaşmasını, harçların kaldırılmasını öngörüyor. Esasen ihale yapılırken daha önceki adam veya kaybeden, ihaleyi alamayan böyle bir düzenleme yapılacağını bilseydi o da bu tür bir teklifi verirdi, ihalenin düzgün olmasını sağlamak lazımdı, o zaman o olurdu. Şimdi, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun tarifede değişikliğe gidilerek yöntem belirleme anlaşması sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı ve yenileme harcının kaldırılması düzenleniyor. Bu öngörü, önümüzdeki dönemde kamu hastaneleri başta olmak üzere kamu-özel iş birliği projelerinin yoğunlaşması nedeniyle önemli ölçüde de artacak, dolayısıyla bütçeye olan yükü Maliye Bakanlığının tahminlerinin çok ötesine geçebilecektir. Vatandaşların gelir ve servetine bakılmaksızın alınan damga vergisinin kamu-özel iş birliği yüklenici firmalarının maliyetini düşürmek için bu işlemlerden alınmaması hakkaniyete de aykırı. Bakınız, bu bütçenin en ciddi sorunu hakkaniyettir. Vergi gelirlerinin sadece yüzde 31'i gelir ve servetten alınıyor, yüzde 56'sı tüketicilerden gelir ve servet ayrımı yapılmaksızın tahsil edilen harcama vergileri. Bu dağılım 2018 yılında vergi adaletinin sağlanamayacağının önemli bir işareti. Bunlara Hükûmetin sıklıkla başvurduğu af ve yapılandırma düzenlemeleri eklendiğinde vergi adaleti, vergi tahsilat ve ahlakı da bozuluyor. Bunu daha önce de söyledim. Vergi konusunda esasen -siz de söylüyorsunuz- adil bir reforma ihtiyaç var. Siz ondan kaçınıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Belki süreniz yetmedi ama gelin, bizim bu önergemizi kabul edin, milleti rahatlatalım, bütçeye de biraz kaynak gelsin diyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan.