Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Gürer, kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili olarak, şu anda, bu konuyla ilgili, ilgili bakanlıklar çalışmalarını belli bir noktaya getirdiler. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantılar yapıldı. Birçok konu bu toplantılarda gündeme geldi. Kapsam da dâhil olmak üzere, statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkânlar gibi çok sayıda başlık var. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz kapsamla ilgili, Millî Eğitim Bakanlığı özelinde söylediğiniz hususla ilgili verilmiş herhangi bir karar yok, böyle bir konu gündeme de gelmedi. Dolayısıyla, bunu en azından özel olarak belirtmiş olayım. Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da sizin ifade ettiğiniz bütün hususlarla ilgili bu konularda Hükûmet olarak kararımızı verdikten sonra -en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum- bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Sayın Başbakanımız da daha önce ifade etmişlerdi. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükûmet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.

Sayın Gaytancıoğlu, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar çerçevesinde, biliyorsunuz, son derece önemli yasal düzenlemeler yaptık. 2016'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, o günlerin ortamında, en acil ve en ivedi konu olarak bunu görüp -15 Temmuz Cuma- salı günü bu konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz kanunu Meclise sevk ettik ve o tarihe kadar olan bütün borçların otuz altı aya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Daha sonra 7020 sayılı Yasa'yla da geçmişte buna müracaat edememiş olanlar ile ödemelerini aksatanlar için bir defa daha bir imkân getirdik. Şu anda bu anlamda taksit ödemeleri devam ediyor. Şu ana kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma yaptık. Şu ana kadar tahsil ettiğimiz, 6736 kapsamındaki tahsilat tutarı 22,5 milyar lira. Şu ana kadar -ki yaptığımız tahsilatı baştaki tahakkuka bölerseniz- tahakkuk tahsilat oranı yüzde 28 civarında. Bu, şu ana kadarki yapılan toplam tahsilat. Taksitler devam ediyor.

Yine 7020 sayılı Yasa kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Bu kanun kapsamında da şu ana kadar 1,6 milyar lira tahsilat yaptık. Şu ana kadarki peşin ödeme ve taksitlerden elde ettiğimiz 1,6 milyar lirayı esas alırsak tahsilat oranı yüzde 11,88. Tabii, daha 3'üncü, 4'üncü taksitleri aldık, daha başlardayız. Bunların önümüzdeki aylarda devam etmesini bekliyoruz. Şundan emin olun, gerçekten tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz yani bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız. Bugüne kadar bütün bu 6736 ile 7020 sayılı Kanunlar kapsamında da 31 milyar lira tahsil etmiş durumdayız.

Sayın Kara, sağlık çalışanlarıyla ilgili... Biliyorsunuz her sene kamu kurumlarına yapılacak açıktan atama kontenjanları bütçe kanunlarıyla belirleniyor. Dolayısıyla şu anda 2018 yılı bütçe kanununda belirlemiş olduğumuz açıktan atama kontenjanları dâhilinde Sağlık Bakanlığının personel taleplerini değerlendireceğiz. Burada Sağlık Bakanlığımızın yeni açılan hastaneler, mevcut hastanelerdeki personel sayısının artırılması gibi talepleri var. Bu taleplerle ilgili olarak her iki bakanlık birlikte çalışıyoruz. Bir taraftan tabii ki bütçe imkânlarımızı dikkate alacağız, diğer taraftan da sağlıkla ilgili taleplerin karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığımıza yardımcı olacağız. Bu meselenin bir süre daha iki bakanlık arasında çalışılması gerekiyor çünkü 2018 yılı bütçe kanunu görüşmeleri henüz devam ediyor. Bu açıdan bu meseleyi şu aşamada sonuçlandırmamız çok mümkün gözükmüyor.

Sağlık Bakanlığında yıpranma ve özlük haklarıyla ilgili bakanlıkla geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bu konuda bakanlıkla üzerinde çalıştığımız bir model vardı geçmişte. O çerçevede, son olarak ekonomi yönetimi ve Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapıp o konuyla ilgili de bir adım atılacağını tahmin ediyorum.

Bu güvenlik soruşturması devam eden personel konusunda Sağlık Bakanımızdan bilgi alayım özel olarak. Neden gecikti onu bilmiyorum ama genel olarak şu bilgiyi söyleyebilirim: 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası dönemde sadece Sağlık Bakanlığına değil bütün kurumlara personel alırken özellikle güvenlik soruşturmalarının başlangıçta yapılmasını Hükûmet olarak önemsiyoruz. Son yaşanan hadiseler de personelle ilgili güvenlik soruşturmalarının mutlaka titizlikle yapılması gerektiğini ortaya koydu. Bu konuda da ilgili kurumlarımız... Tabii, çok yoğun bir talep olduğu için ilgili kurumlara, belki bir miktar vakit alabiliyor.

Sayın Özdemir gelir uzman yardımcılığıyla ilgili söyledi. Maliye Bakanı olarak bu konuda tabii ki görüşüm olumlu. Yaptığım açıklamaları o zaman da ifade ettim, arkadaşların yükselme sınavlarına tabi tutulması çok önemli. Bu konuyla ilgili kanun tasarısını Başbakanlığa da sevk ettik. Hükûmet düzeyinde Bakan olarak bu konuda girişimlerim devam ediyor. İnşallah, bir sonuç alınca da Maliyedeki arkadaşlarımızı sevindirmeyi en başta Maliye Bakanı olarak ben istiyorum. İnşallah o konuda güzel gelişmeler olacak diye de ümit ediyorum.

Sayın Özdiş, genel sağlık sigortası kapsamında yapmış olduğumuz düzenlemede, belirli bir sosyoekonomik düzeyin altında olan kişiler bakımından GSS primini artırmadık, düşürdük. Daha önce, yanlış hatırlamıyorsam, ya 150 liraydı ya da 110 lira, şimdi tam hatırlayamıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen tamamlayın.

Buyurun.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani, orada primleri düşürdük, 50 liraya düşürdük. Böylelikle daha fazla kişinin sisteme girmesini önemsedik.

Katılım payı uygulamalarında ise, belirli bir düzeyde, muayenede ve işlemlerde katılım payı alınıyor, doğru. Bir taraftan, burada, özellikle üniversite hastanelerinde mali açıdan sürdürülebilirlik konusu önemli, diğer taraftan da hizmete erişimi burada önemsiyoruz.

Sayın Yıldırım, güvenlik soruşturması ve ek kontenjanı cevaplamış oldum.

Sayın Nurlu, çiftçimize destek oluyoruz. 2018 yılı bütçesinden çiftçiler için ayırdığımız bütçe tutarı 29 milyar 500 milyon lira.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - 14,5, yarısı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani fiyat artışlarına karşı sübvansiyon yapıyoruz. 2018 yılında mazot desteğini 2 kat artırıyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Mazot alacak para yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, özellikle çiftçilerimizin mazot harcamalarına devlet bütçesinden daha fazla katkı sağlıyoruz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Çiftçi sayısı niye azalıyor bu kadar destek var da Sayın Bakan, bunu bir araştırdınız mı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Zirai krediyi destekten saymayın Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Arslan, Gümüşhane'deki konuya, müsaade ederseniz, bir bakayım.

Sayın Çamak, bu haciz konusu da ilginç yani, prensipte, kişiler beyanda bulunsa bile, dediğiniz gibi, borç doğuran işlemlerde aslında kişinin gerçekten o adreste oturup oturmadığını gösteren belgelerin istenmesi gerekiyor. Ben de ilgili bakanlarımızla bu konuyu paylaşacağım.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz.