Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:09/11/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu grup önerisinin aleyhinde AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Konuşmama geçmeden önce, dün Bursa Gürsu'da meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekmek parası için alın teri döken, iş başında hayatını kaybeden vatandaşlarımız herkes gibi bizleri de derinden üzmektedir. AK PARTİ hükûmetlerimiz döneminde her zaman olduğu gibi, iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler, mevzuatlar en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmekte ve takibatı da yapılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, ilgili önerge konusunda SGK verilerinin son, güncel ve doğru hâlini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili verilerde hatalı bir kıyaslama yapıldığı görülmektedir. 2016 yılına kadar gerçekleşen iş kazaları neticesinde sürekli iş göremezlik geliri alan kişi sayısının 70.062 olduğu yönündeki bilgiler doğrudur ancak bu rakamın 2016 yılı sonuna kadar, geçmişten günümüze kadar ulaşan kümülatif toplam rakam olduğu aşikârdır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2017 yılı Ağustos ayına kadar geçen sürede iş göremezlik geliri alan kişi sayısının belirtildiğinin aksine 72.143 değil, 2.081 olduğu gözükmektedir. Yıl sonunda iş kazaları nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alacak kişi sayısının 110 bin olacağı yönündeki varsayım da dayanaktan yoksundur. Ayrıca, iş kazalarıyla ilgili istatistikler ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Örneğin, İngiltere'de ve birçok ülkede, dört güne kadar iş gücü kaybına neden olan iş kazaları istatistiklere dahi yansıtılmamaktadır. Oysa ülkemizde günlük iş göremezlik rakamları dahi verilere yansıtılmaktadır.

Ayrıca, 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayımlanmasıyla birlikte, tüm çalışanların kanun kapsamına alınmasıyla birlikte de istatistiklerde aşikâr bir artış olduğu görülmektedir. Gerçekleşen iş kazalarının yüzde 51'inde kazanın gerçekleştiği aynı gün kişinin çalışmaya devam ettiğinden hareketle, AB'ye üye olan ülkeler sıralamasında iş kazalarında 1'inci, dünyada 3'üncü olduğumuz yönündeki bilgilerin de doğru olmadığını buradan paylaşmak istiyorum. 2015 yılında gerçekleşen iş kazalarının sayısının 241.547 olduğu, bunun yüzde 44'ünün dört günlük iş göremezlik kazası olduğu, 2016 yılında ise bu rakamın 286.068 olduğu yani bunun da yüzde 51,1'inin kaza günü çalışır türden iş kazası olduğu dikkate alınırsa Avrupa 1'incisi ve dünya 3'üncüsü olduğumuz yönündeki iddiaların asılsız olduğu aşikârdır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar sonucunda iş yeri sayımız 2002'den itibaren 2016 yılına kadar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - Ben de ek süre talep edersem Sayın Başkan...

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - ...yüzde 141 artarken çalışan sayımız aynı dilim yıllar arasında yüzde 164 artmıştır. Buna mukabil, yüz binde ölümlü iş kazası oranı da yüzde 39 azalmıştır yani artma gibi bir durum söz konusu değildir. 2002 yılında ölümlü iş kazası oranı yüz binde 16,8 iken 2016 yılında yüz binde 10,2'ye düşmüştür; bunlar da net verilerdir.

Bu açıdan baktığımızda, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuatsal anlamda bir eksikliğin olmadığı, bilakis iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması noktasında daha etkin davranıldığı, daha sıkı ve süreklilik arz eden bir çalışma yapılmasının gerektiği ortadadır.

Değerli milletvekilleri, şundan emin olalım ki iş kazalarının nedeni en küçük detaylarına kadar araştırılmakta, ilgili resmî kurumlarımızda iş kazalarının ardından adli ve idari tahkikatlar yapılmakta ve vatandaşlarımızın yakınlarının ve kamuoyunun tatmin olacağı adımlar da atılmaktadır.

Konuşmama son verirken iş kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)