Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:08/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına verdiğimiz önerge değişikliğiyle ilgili konuşmak için söz aldım.

Sayın Bakanım, bizim önergemiz iyi bir önerge, gelin buna katılın. Şimdi, arızalı tarafı da var, sonra vazgeçeceksiniz. Bu mevcut, satın alınan ileriye yönelik tarifeleri ne yapacaksınız? Sonra sıkıntı çıkacak. Yarın biri bir yere gider, bir mahkemeye gider, başınıza iş açarsınız; gelin bundan vazgeçin.

Şimdi, bunun 11'inci maddesi hakikaten sıkıntılı bir madde. Maddeyle özel iletişim vergisi oranlarını her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak belirliyorsunuz. Bir başka deyişle, cep telefonlarında yüzde 25, sabit telefonlarda yüzde 15, data ve internet hizmetlerinde yüzde 5 özel iletişim vergisi oranını yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriyorsunuz. İyi, hoş da bu mevcut, ileriye doğru satın alınanları ne yapacaksınız? Bir.

İkincisi: Cep telefonundan alınan vergilerin yüzde 25'ten yüzde 7,5'e düşürülmesi olumlu gibi gözüküyor ama kanundaki tanımıyla kablolu, kablosuz ve mobil internet servisi sağlayıcılığı hizmetinin yüzde 5'ten 7,5'e çıkarılmasının internet kullanımının yaygınlaştırılması hedef ve realitesiyle çeliştiğini -ne yaparız- söyleyebiliriz.

Şimdi, tasarıda, gerek ekonomiye gerek bütçeye gerekse geniş toplum kesimlerine, iş âlemine ekonomik yük doğuracak hükümler içermesine rağmen, yasal gerekleri karşılayacak nitelikte hakikaten bir etki analiziniz yoktu Sayın Bakan. Tasarının bütçe ve ekonomiye üç yıllık perspektif içinde etkisi üzerinde zaten detaylı bir bilgi de yok. Komisyondaki ısrarlı talepler üzerine sizin verdiğiniz rakamlarda, bu maddenin maliyetinin 900 milyon TL olacağı yönünde görüş beyan ettiniz.

Peki, gerçekçi olmakla birlikte, bu düzenlemenin, esasen sadece bütçeye değil, vatandaşa da yük getireceğini düşünüyor musunuz Sayın Bakanım? Esasen, bu torba kanunda, netice itibarıyla sizin borçlanmayı delmeniz için getirdiğiniz birkaç maddeden bir tanesi o, bir tanesi de bu üç mobil GSM şirketine sağladığınız imkânlarla ilgili. "Buradan ne imkânı sağlıyoruz?" derseniz, ileride alabileceğiniz bir sürü vergiyi terk etmiş oluyorsunuz.

Bakın, bu GSM işi sakat, bütün dünyada problemli alan hâline geldi. Suudi Arabistan'da problemli, orada problemli, burada problemli. Gelin, şu işe bir bakalım, bir daha görüşelim. Bu maddeleri tekrar düzeltmemiz lazım diye düşünüyorum.

Şimdi, bu torba tasarının da daha fazla borçlanma, mali disiplinden uzaklaşma, daha fazla vergi, daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz, daha düşük yatırım ve istihdam olarak tekrar topluma geri döneceğini bir bilin.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik pek çok alanda düzenleme yapma ihtiyacı bulunabilir ancak bütün bunların geçici, tutarsız ve çelişkili torbalarda düzenlenmesi pek hoş bir şey değil. Bundan, Maliye Bakanı olarak, eski bir bürokrat olarak sizin de mutluluk duyduğunuzu söylemem mümkün değil, hakkınızı yerim ama mecburiyetten. Buraya getiriyorsunuz ama orada zorluk çekiyorsunuz. Bunu görüşüyoruz, tam görüşürken ilgili maddenin birinde bakanın biri bir açıklama yapıyor, siz de ne yapacağınızı, "şaşırıyorsunuz" demeyeyim, ne yapacağınızı biliyorsunuz da sıkıntıya giriyorsunuz. Kabinenin içinde herkes bu işlere biraz önceden baksa, bunların kanun tasarısı olarak buraya gelmesine emin ol gerek de yok, siz de biliyorsunuz bunu, yukarıda da konuşuyoruz. Siz eski bir bürokratsınız, biz de eski bir bürokratız, bu işlerin nasıl olacağını hepimiz biliyoruz. Niye devleti sıkıntıya sokuyoruz, milleti sıkıntıya sokuyoruz?

Şimdi, bu internette -herkes kullanıyor- bu problemleri ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Komisyon çalışmalarında birçok şeyi dile getirdik ama size dinletemedik.

Ben çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.