Konu:İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:4
Tarih:05/10/2017


İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben ilgili madde üzerinde konuşmadan önce hem kendi seçim bölgemi hem de kardeş ilimiz Adıyaman'ı çok yakından ilgilendiren iki şey için, âdeta hayati önem taşıyan torba yasadaki tütünle ilgili konuşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Adıyaman ve Malatya'nın belli bölgelerinde tütün çok önemlidir. Yoksul tütün üreticisi kendi elleriyle yaptığı, terasladığı arazilerde ekim yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmakta. Adıyaman ve Malatya'da yaklaşık 150 bin insan geçimini tütün ekiminden sağlamakta. Eğer bu değişiklik kabul edilirse bu üreticilere "Aç kalın, ölün." denilmektedir.

Bu bölgede tütün ekimi dışında başka hiçbir şey yetişmemektedir. Ortalama tütün ekilen araziler 1-2 dönümdür. Özellikle Adıyaman'ın dağlık bölgelerinde, Çelikhan bölgesinde, merkeze bağlı köylerde maalesef arazi olmadığı için çiftçi tütünden başka bir şey ekmemektedir ve yıllardan beri de geçimini bundan sağlamaktadır. Bu değişiklikle Türkiye'de yoksul üretici yok edilmekte, uluslararası şirketlerin çıkarları korunmaktadır. Burada açıkça söylüyoruz değerli milletvekilleri, bu değişiklik büyük firmaların talebiyle yapılmaktadır, büyük sigara tekellerinin istemiyle bu değişiklik yapılmaktadır. Tamamen bu teklifi büyük sigara üreticileri, büyük tekeller yapmış ve hazırlamış, Hükûmetin önüne koymuştur. Hükûmet de torba yasayla Meclisin huzuruna getirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanlara "Ey Çelikhanlı, Bulamlı çiftçi, ey Kurucaovalı, Fındıklılı, Mızgılı üretici, sen tütün ekme, sen aç kal, çünkü ben büyük sigara üreticilerine söz verdim, Adıyaman'daki Abuzer Dayı'ya, Malatya'daki Ali Dayı'ya tütün ektirmeyeceğim diye söz verdim." denilmekte. Kim üretecek peki? Amerika'daki, İngiltere'deki büyük tütün fabrikaları, büyük sigara fabrikaları.

Değerli arkadaşlar, sanmayın ki Adıyaman'da Malatya'da tütün üreticileri zengin, sanmayın ki onlar Mercedes'e biniyor, sanmayın ki onlar yalılarda, yatlarda oturuyor. Onlar sadece ve sadece geçimlerini çıkarmakta, sadece ve sadece çocuklarının ekmek parasını çıkarmakta.

Getirilen değişiklik eğer yasalaşırsa Adıyaman tam anlamıyla bir cezaevine dönüşecek. Tütün satanlar, satışa arz edenler, bulunduranlar veya nakledenler üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak ve bunları yapanlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Değerli arkadaşlar, bunun açık anlamı, hepinizin bildiği gibi "Siz üretmeyin, benim söz vermiş olduğum uluslararası üreticiler üretecek."tir. Şimdi, Malatya'daki, Adıyaman'daki yoksul tütün üreticisi hiç kimseden bir destek görmeden çocuğuna bakmayıp tütünlere bakarak tütün üretmekte ve sadece kendi ailesinin nafakasını çıkarmaktadır. Tütün Adıyaman'da gelin için çeyiz parasıdır; öğrenci için kalemdir, defterdir, kitaptır; orada yaşayan genç için yemek parasıdır. Bu imkânları maalesef üreticinin elinden alınmaya çalışılmakta.

Değerli arkadaşlar, Osmanlı'nın son döneminde, çöküş döneminde en önemli kurumlardan birisi Reji İdaresiydi. Osmanlı borç batağına saplandığında, 1800'lü yılların sonunda, tütün ekimi, satışı ve ticareti yabancıların egemenliğindeki Reji İdaresine verilmişti. Reji İdaresindeki kolcu birlikleri üreticilerin korkulu rüyasıydı. Birçok halk türküsünde kolcuların zulümleri yer almaktadır.

Değerli arkadaşlar, âdeta yıllardan sonra tekrar bir reji idaresi kurulacak ve Türkiye'de ekim yapan üreticiler yabancıların eline mahkûm edilecektir. Bu yasanın geçmesine izin vermemeliyiz değerli arkadaşlar.

Bakın, geçmişte, TEKEL, maalesef bütün uyarılara rağmen peşkeş çekildi, 200 küsur milyon dolara satılan TEKEL birkaç yıl sonra 3 milyar dolara satıldı ama olan Türkiye'deki üreticiye oldu.

Türkiye'de maalesef geçtiğimiz yıllarda birçok bölgenin ana geçim kaynağı olan tütünden şimdi sadece birkaç bölge geçimini sağlamakta ve bu yasa eğer şimdi geçerse Adıyamanlı, Malatyalı, Doğanşehirli açlığa mahkûm edilecektir.

Buradan bir kez daha söylüyoruz: Sizler Amerika'daki Johny'nin değil, Adıyaman'daki Abuzer dayının yanında olun. O alın teriyle, emeğiyle üretmiş olduğu tütünü elinden almayın. Zaten hiçbir katkınız yok, zaten üreticiye hiçbir şey vermiyorsunuz. Bir de elinde olan tütününü elinden almayın çünkü o tütün onun için çocuğundan daha kıymetlidir.

Bu yasanın tekrar tartışılmasını ve geri çekilmesini hem Adıyaman'a gidip Adıyaman'a dost, kardeş bir milletvekili olarak hem de Malatya milletvekili olarak sizden talep ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)