Konu:Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:113
Tarih:18/07/2017


Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, 5235 sayılı Kanun'la bölge adliye mahkemeleri ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemelerle istinaf kanun yolu kabul edilmiştir. Böylece, bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçmiştir.

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle önemli bir hukuk reformu yapılmış, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının temini açısından hızlı ve etkili bir yargılamanın gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atılmıştır.

İstinaf kanun yolunun kabulüyle ilk derece mahkemelerinde yapılan yargılamalardaki ve verilen kararlardaki olası hukuki eksiklikler hem hukuka uygunluk denetimine tabi tutulmakta hem de olay yargılaması yönünden yeniden denetlenmektedir.

İstinafın faaliyete geçtiği bir yıllık süre içerisinde usul hükümlerinin uygulanması ve teşkilat yapılanmasında ortaya çıkan birtakım aksaklıkların giderilmesi için şimdi de bu kanun değişikliği yapılmaktadır. Söz aldığım ikinci bölümde de istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle ortaya çıkan sorunları giderici, yargılama sürecinin hızlandırılmasını sağlayan düzenlemeler yapılmaktadır.

Örneğin 16'ncı maddede, olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir cezai hükmün bulunması gereken hâllerde ya da hükümden sonra yürürlüğe giren kanun nedeniyle eylem suç olmaktan çıkmış veya daha az ceza hükmolunabilecekse bölge adliye mahkemeleri ceza dairesi tarafından hukuka aykırılık düzeltilecek ve başvuru esastan reddedilebilecektir.

Yine, düzenlemeyle, bölge adliye ceza dairelerince sanıklar lehine verilen kararlardan bu hususta istinaf başvurusu yapmayan diğer sanıklar da yararlanabilecektir.

17'nci maddeyle getirilecek değişiklik sonucu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 282'nci maddesinde değişiklik yapılarak bölge adliye mahkemesi ceza dairesinde duruşma açıldığında görevlendirilen üye, ilk derece mahkeme hükmü, temyiz beyanları, keşif tutanakları ve bilirkişi tutanaklarını okuma yerine, anlatmayla yetinecektir.

21'inci maddeyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 291'inci maddesindeki temyiz isteminde bulunma süresi yedi günden on beş güne çıkarılmaktadır.

Kısaca, 490 sıra sayılı Tasarı'yla istinaf mahkemeleri uygulamasından doğan aksaklıklar, bu ve benzeri hükümlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, bir yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkemiz ve milletimiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış, hain Fetullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe teşebbüsünde bulunulmuştur ancak bu hain kalkışma Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin cesareti ve ferasetiyle önlenmiştir. Bu süreçte 250 vatan evladımız şehit olmuş, 2.193 insanımız gazi olmuştur. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Vatansever bütün gazilerimize de Allah'tan acil şifa, ebedi saadetler diliyorum. Bu arada, seçim bölgem olan Giresunlu şehitlerimiz Emrah Sağaz, Cengiz Hasbal, İsmail Kefal, Necmi Bahadır Denizcioğlu ve Mahmut Coşkunsu'yu rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum.

15 Temmuz hain darbe girişimi, aslında bir darbeden öte, âdeta bu ülkeyi sömürgeleştirmek için sinsice planlanmış bir işgal girişimiydi çünkü bu ülke maalesef, birçok darbe yaşamış ama hiçbirinde bu ülkenin Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Emniyeti, istihbaratı, kısaca ülkenin tüm millî ve stratejik kurumları bombalanıp ateş altına alınmamıştı. O yüzden bu ülkeyi geleceğe umutla taşımak için 15 Temmuzu iyi okumak, iyi değerlendirmek gerekir.

Sayın milletvekilleri, şu anda Türkiye'de FETÖ terör örgütünün omurgası kırılmış, hareket kabiliyeti yok edilmiştir fakat dünyanın 170 ülkesinde yabancı istihbaratların desteğiyle yapılanan FETÖ, maalesef, bu ülkelerde Türkiye düşmanı bir lobi gibi her türlü düşmanlığını sürdürmektedir. Ülke olarak darbe girişimini, işgal girişimini savuşturduk ama terörle küresel mücadelemizi amansız olarak sürdürmekteyiz. 15 Temmuz gecesi bombalar altında bulunan bir milletvekili olarak o gece siyasi parti ayrımı yapmadan, iktidarıyla, muhalefetiyle milletvekillerinin hep birlikte hain FETÖ'cü darbecilere karşı omuz omuza mücadele vermesi takdire şayandı ancak şu anda, ülkenin bekası için yapılan mücadelede muhalefetin çok, daha çok desteğine ihtiyaç vardır. Elbette muhalefetin eleştirmesi, farklı düşünmesi doğaldır fakat herkesin, söylediği sözün, yaptığı eylemin öncelikle FETÖ açısından sonuçlarına mutlaka bakması gerekir. FETÖ'ye karşı yine aynı ruh, aynı kararlılıkla hep birlikte mücadele verilmelidir. Ülkemize karşı yürütülen psikolojik, asimetrik saldırıya karşı tek yumruk olmalıyız. Nasıl 15 Temmuz gecesi iktidar, muhalefet bir arada isek terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, adı ne olursa olsun tüm örgütlere karşı tek yumruk olmalıyız.

Bu duygularla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ederim.